Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Processen

För att dokumentet ska bli relevant och användbart i det framtida arbetet med utvecklingen av serviceorterna bygger processen till stor del på att förankra arbetet hos medborgare och andra kommunala förvaltningar och bolag.

Processen inleds med en uppstartsfas som bland annat innehåller platsbesök i orterna, genomgång av befintligt material, inledande avstämningar med olika förvaltningar samt formulering av syfte, mål och innehållsförteckning. Sedan tas det fram ett utkast till strategier.

Nästa steg är att det tidigt i processen genomförs en digital enkätundersökning som är öppen för vem som helst att besvara. Enkäten följs sedan av ett antal workshops med olika nyckelpersoner som på olika sätt har erfarenhet och kunskap om de olika orterna.

Arbetet intensifieras och ett utkast till dokument tas fram. Det förs en dialog med medborgare samt andra kommunala bolag och förvaltningar kring det framtagna dokumentet och synpunkter inhämtas. Dokumentet ses över och justeras innan det förbereds för antagande.

Dokumentet kommer inte bli ett formellt tillägg till översiktsplanen (ej PBL-dokument) utan endast ett komplement.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Processen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol