Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strategiskt planeringsarbete

Översiktsplanering bygger på en ständigt pågående planeringsprocess där underlag uppdateras allt eftersom staden utvecklas. Översiktsplanen beskriver i stora drag hur kommunen tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark och vatten. Planen antas av Kommunfullmäktige. I arbetet är de strategiska underlagen viktiga. Här beskriver vi strategiska utredningar som är färdiga och de som är på gång just nu, vilka kan komma att ligga till grund för uppdateringar i en ny Översiktsplan.

Färdiga underlag:

Underlag där arbete pågår:

 • Trafikprogram Öppnas i nytt fönster. Ökat invånarantal förväntas ge mer resor och trafik. Förslag skickades ut på remiss under våren 2022 och är under hösten 2022 under politisk beredning.
 • Ny järnväg Trafikverket ska under hösten 2022 skicka ett underlag till regeringen inför tillåtlighetsprövning. Detta för att regeringen ska kunna besluta om inom vilken korridor järnvägen ska byggas. Regeringen beslutade i juni 2022 om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Regeringens satsning på nya stambanor fullföljs. I planen ingår Göteborg–Borås. Trafikverket har valt att pausa fortsatt arbete i Härryda kommun, eftersom Härryda kommun inte står bakom Trafikverkets förslag till lokalisering, vilket sannolikt kommer att försena trafikstart på nya järnvägen. (Regeringens pressmeddelande "Regeringen lägger om växlarna för järnvägsinfrastrukturen" 23 december 2022 säger: Trafikverkets planeringsarbete med sträckan Göteborg-Borås pausas genom ett uppdrag till Trafikverket. Ett nytt uppdrag ges till Trafikverket med inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket med målsättningen att förbättra arbetspendling och få en kapacitetsstark koppling till Landvetter på ett mer kostnadseffektivt sätt, utan ambition att uppnå hastigheter över 250 km/h och utan att trafikstarten försenas. I uppdraget ingår att se över nuvarande utformning, det skulle exempelvis kunna handla om behovet av tunnlar eller om det finns åtgärder på existerande Kust till kust-banan mellan Göteborg och Borås som skulle kunna vara en del i en kostnadseffektiv lösning.)
 • Vindkraftplan (arbete med kartunderlag pågår, information till politik och fortsatt arbete 2023)
 • Åtgärdsprogram buller från trafik som ingår i så kallat omgivningsbuller (Upphandling av konsult planeras 2023)
 • Sanering av Viskan (Statsbidrag har givits för ytterligare utredningar under tre år om gifter som finns i Viskans botten, fortsatt arbete 2023)
 • Utvecklingsstrategier för serviceorter (Styrdokumentet om utbyggnadsstrategier för serviceorter har varit på remiss. Alla remissinstanser som inkom med svar tillstyrkte och de synpunkter som inkommit hanteras. Dokumentet skickas för beslut till Kommunfullmäktige i början av 2023.)
 • Kollektivtrafikprogram för Borås - ersätter Utvecklingsplan för Borås Stadstrafik 2025. (Tas fram gemensamt av VGR, Västtrafik och Borås Stad under 2022-2023. Stadstrafikforum är politisk förankringsgrupp.)
 • Miljöprogram (ersätter både miljömål och miljöpolicy, Borås Stads Miljöprogram är det dokument som ska hålla ihop strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan. Kommunfullmäktige beslöt 7-8 december 2022 att Återremittera ärendet till Kommunstyrelsen för att komplettera ärendet med konsekvensbeskrivningar om vilka effekter på verksamheternas ekonomi och arbetsbelastning föreslagna åtgärder i miljöprogrammet får. Befintlig Miljöpolicy blir förlängd ett år, se KS 16 januari 2023.) 
 • Grönområdesplan (Kommunstyrelsen ansvarar för revidering. Blir förlängd att gälla även 2023. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp arbetar med att revidera kartunderlaget och textdokumentet till grönområdesplanen.)
 • Styrdokument för hållbart byggande, som även innefattar träbyggande. (Träbyggnadsstrategin upphörde 2022, men det finns ett nytt budgetuppdrag 2023 om ett dokument för hållbart byggande som även ska innehålla träbyggande. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret.)
 • Riktlinjer för kommunens markinnehav (Avdelning Mark och exploatering - från och med 2023 del av Samhällsbyggnadsförvaltningen - arbetar med uppdatering 2023 och riktlinjerna kommer sen att ersätta Riktlinje för förvärv och försäljning av mark. )

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiskt planeringsarbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender