Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strategiska planer

Här presenteras strategiska planer för olika områden

Strategisk plan för Sjöbo

Den strategiska planen omfattar stadsdelen Sjöbo, men även Ryda och Almenäs väster om Viskan. Planen redogör på en övergripande nivå hur stadsdelen kan utvecklas med fler bostäder, service och med tydliga kopplingar inom, och till andra delar av Borås.

Planen antogs i Kommunfullmäktige 20 juni 2018.

Planen redogör möjligheterna att förtäta kring Fristadsvägen och lyfter de strategiska utvecklingsmöjligheterna i stadsdelen som helhet. Planen studerar även möjligheten till en omvandling av industriområdet Ryda.

Med en förflyttning av trafikflödena från Fristadsvägen till förbifart Sjöbo har förutsättningarna för hela stadsdelen förändrats. Detta innebär både möjligheter och utmaningar.

Med mindre trafik blir stadsdelen tystare och tryggare, men samtidigt försvinner lite av den puls som funnits längs Fristadsvägen och de som tidigare stannade och handlade passerar inte längre genom området.

För att undvika att Sjöbo blir en isolerad stadsdel med minskat underlag för service och handel och istället ta till vara på de möjligheter som uppstått har Borås Stad tagit fram en strategisk plan för Sjöbo. Arbetet med den har resulterat i sex strategier för hur kommunen vill att Sjöbo utvecklas. Dessa är:

  • Förtäta längs busstråket
  • Tvärgående kopplingar skapar knutpunkter
  • Utveckla Ryda
  • Öka möjligheterna för service
  • Tydliggör Sjöbos entréer
  • Tillgängliggör rekreationsområdena

Strategisk plan för Sjöbo Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategisk plan för Sparsör- Frufällan- Tosseryd

Den strategiska planen utgör underlag för kommunens arbete med översiktlig planering och detaljplanering inom Sparsör, Frufällan och Tosseryd.

Planen antogs i Kommunfullmäktige 20 juni 2018.

Sparsör, Frufällan och Tosseryd, dit även Skogsryd inräknas bildar ett ca 7 km långt bebyggelseband mellan Borås och Fristad. Närheten till Borås och Fristad och goda pendlingsmöjligheter till båda orterna, läget med utblickar över Öresjö samt stora sammanhängande strövområden och kulturlandskap i öster gör området attraktivt för bostäder. Den strategiska planen ska ses som en utbyggnadsplan för ny bebyggelse.

Möjligheterna att bygga ut Frufällan med mer en enstaka tomter är begränsade. Framtida större områden samlas därför till Sparsör och Tosseryd. Utgångspunkten är att försöka hålla samman bebyggelseområdena utmed stråket Tosseryd till Sparsör och undvika att ytterligare sprida ut bebyggelsen. Frufällan och Sparsör ligger nära varandra och kan komplet­tera varandra. Tosseryd är den av orterna som har minst antal invånare men som har störst möjlighet att växa.

Strategisk plan för Sparsör-Frufällan- Tosseryd Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska planer

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender