Meny

Meny

Bergdalen, Norrmalm 1:1, Tokarpsberg

Planprogram | Diarienummer: BN2015-2097 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Samhällsbyggandsnämnden beslutade 2015-11-12 § 360 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera förutsättningarna för att bygga nya bostäder, eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt möjligheterna att utveckla rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Programmet ska utgöra underlag för kommande detaljplaner.

Planprogrammet har tagits fram för att översiktligt utreda förutsättningar och formulera visioner. Programmet fungerar som ett inriktningsdokument och är inte juridiskt bindande, utan enbart vägledande och kan därför inte överklagas

Planprogrammet finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under program som ska prioriteras 2018. Samrådstiden pågick från den 17 april–27 maj 2018.

Planprogrammet godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden den 27 september 2018.

 

Vad händer nu?

Nu när programmet är godkänt kommer det att successivt göras detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker. I samband med att programmet godkändes gav Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för område A, området nordväst om Bergdalskolan. Under det planarbetet kommer det ges tillfälle för allmänheten att yttra sig, dels under samrådet, men också under ett granskningstillfälle efter samrådet. Om man som sakägare sedan inte tycker sig ha fått sina synpunkter tillgodosedda efter det har man möjlighet att överklaga detaljplanen när den antas.

För mer information

Jonatan Westlin, Planarkitekt, tfn: 033-35 85 07 e-post: jonatan.westlin@boras.se 

Planhandlingar

 

Utredningar

 

Karta över området

Senast ändrad: 2018-10-10 14.31

Ändrad av:

Dela sidan: Bergdalen, Norrmalm 1:1, Tokarpsberg

g q n C