Meny

Meny

Planprogram för Södra Centrum

Planprogram | Diarienummer: P 13/10 | Huvudsaklig användning: Handel | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2010 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett planprogram för industrikvarteren mellan Stadsparken och Anelundsparken.

Ett förslaget till planprogrammet togs fram 2012 och skickades ut på samråd från 4 juni - 13 augusti 2012 men antogs aldrig.

Inför framtagande av verksamhetsplanen 2016 yttrade sig Kommunstyrelsen att även kv. Astern bör ingå i planprogrammet.

Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild och planeringsprinciper för områdets innehåll. Den ska skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt.

Planprogrammet ska bidra till:
• att området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning av bostäder, kontor och handel
• att stärka de urbana stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet
• att öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet.

Planprogrammet finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under program som ska prioriteras 2018.

För mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-27 10.07

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum, Kv Ulysses m.fl.

g q n C