Meny

Meny

Östra Brämhult, Svensgärde 3:1

Planprogram | Diarienummer: BN 2015-1200 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för bevarande av dessa områden. Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt och områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva lämpligheten för ny byggnation. Planprogrammet stämmer med Borås översiktsplan och grönområdesplan, vilken anger Park, grönområde, natur-& rekreationsområde för områdena utanför Brämhults tätortsbebyggelse. Planprogrammet omfattar ett större område (fyra kvadratkilometer) i östra delen av Brämhult, dvs Kyrkvägen med odlingslandskapet vid Främgärde och Sörbo på Brämhultsdrumlinen och dess kringliggande naturområden i nordost och ner till Ymergården, Dammgatan samt Myråsskogen vid Kyllaredsmotet i sydväst.

Ta del av handlingarna

Planprogrammet finns tillgängligt i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på plats i Myråsskolan, 15 november kl. 17.30–20.00. Mötet inleds med en gemensam presentation, därefter finns möjlighet att ställa frågor, diskutera förslagen och se dem på 3D-skärm. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 16 december via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-1200, din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Samrådstiden pågår 8 november – 16 december 2018.

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-07 10.00

Ändrad av:

Dela sidan: Östra Brämhult, Svensgärde 3:1

g q n C