Meny

Meny

Östra Brämhult, Svensgärde 3:1

Planprogram | Diarienummer: BN 2015-1200 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2015-06-15 §318 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i nära samarbete med Stadskansliet pröva möjligheten att upprätta ett planprogram för Östra Brämhult. Begäran grundar sig på att det i dagsläget finns ett stort exploateringstryck i de östra delarna av Brämhult. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för tillfället fyra uppdrag i området; ett för en förskola, två för bostäder och ett för ett verksamhetsområde nära riksväg 40. Det söks också många enskilda bygglov i området.

Det ökade exploateringstrycket är problematiskt ur det hänseendet att det finns många allmänna intressen i området såsom t.ex. fornlämningar och ett välbevarat odlingslandskap med höga kultur- och naturvärden. Då större delen av området saknar detaljplan finns det en risk att exploateringen sker utan ett helhetsgrepp och utan en tydlig strategi för hur intressena hanteras. Området behöver därför studeras i ett större sammanhang, både för att utreda om det finns möjlighet att utveckla befintlig bebyggelse i området men också för att peka ut nya områden lämpliga för exploatering.

Planprogrammet finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under program som ska prioriteras 2018.

För mer information

Planarkitekt Saeed Ebrahimabadi, tfn: 033-35 84 49 e-post: saeed.ebrahimabadi@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-01-03 13.50

Ändrad av:

Dela sidan: Östra Brämhult, Svensgärde 3:1

g q n C