Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Norrby, kv Gjutaren och Verkmästaren

Planprogram | Diarienummer: BN 2011-1623 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planprogrammets syfte är att skapa en ny stadsdel i Borås med bostäder och andra verksamheter, som länkar samman Norrby med centrum. Planområdet är en betydande resurs för ett utvidgat centrum. Bostäder i detta stationsnära läge ger goda förutsättningar för kollektivtrafiken i en utvidgad arbetsmarknadsregion samtidigt som stadsdelen Norrby integreras med centrum. Förutom bostäder bör det finnas goda förutsättningar för verksamheter och handel i området.

Arbetet är pausat och planprogrammet finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Området är idag till största delen planlagt för industri vilket är en olämplig markanvändning i ett så centralt läge i staden. Kommunen är markägare med undantag av Gjutaren 8 och 10 som är privatägda.

Karta över området

Frågeställningarna i området är många och komplicerade vilket måste klargöras i ett tidigt skede med tydliga principbeslut. Projektet ska därför inledas med ett planprogram som godkänns av Kommunfullmäktige. I planprogrammet redogörs för konflikter med rådande och framtida riksintressen samt andra väsentliga frågeställningar i ett tidigt skede. Arbetet påverkas i hög grad av Götalandsbanan som kommer att avgöra hur stor del av området som kan bebyggas. Även hur stationsområdet ska se ut i framtiden är en viktig fråga. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att i nära samarbete med Stadskansliet upprätta planprogram för att klargöra vad som ska detaljplaneläggas. På grund av Götalandsbanan står arbetet för närvarande stilla, men arbete pågår för att lokalisera nya förskolor på Norrby.

Planarbetet sker samtidigt och i samarbete med Innovationsplattform Norrby som är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, SP och Högskolan Borås och finansieras av Vinnova. Målet är att identifiera nya metoder inom hållbart samhällsbyggande. Projektet ska möjliggöra forskning, innovation och resultatspridning. Den kommande bebyggelsen ska hållbarhetscertifieras enligt BREEAM-communitys.

Det är många som är intresserade av hur arbetet utvecklas, och därför publicerar vi några av våra arbetsdokument. Observera att dessa är arbetsmaterial och inte är antagna utan under arbete. Vi publicerar även två uppföljningar från tillfälliga mötesplatser gjorda för att skapa dialog om Norrbys utveckling.

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-27] Norrby, kv Gjutaren och Verkmästaren

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol