Meny

Meny

Östra Brämhult, Svensgärde 3:1

Planprogram | Diarienummer: BN 2015-1200 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för bevarande av dessa områden. Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt och områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva lämpligheten för ny byggnation. Planprogrammet stämmer med Borås översiktsplan och grönområdesplan, vilken anger Park, grönområde, natur-& rekreationsområde för områdena utanför Brämhults tätortsbebyggelse. Planprogrammet omfattar ett större område (fyra kvadratkilometer) i östra delen av Brämhult, dvs Kyrkvägen med odlingslandskapet vid Främgärde och Sörbo på Brämhultsdrumlinen och dess kringliggande naturområden i nordost och ner till Ymergården, Dammgatan samt Myråsskogen vid Kyllaredsmotet i sydväst.

Samrådstiden pågick 8 november – 16 december 2018.

Planprogrammet finns med som prioriterat i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 12.13

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-27] Östra Brämhult, Svensgärde 3:1

g q n C