Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram för Norrby, kvarter Gjutaren och Verkmästaren

Planprogram | Diarienummer: BN 2011-1623 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att i nära samarbete med Stadsledningskansliet upprätta ett planprogram för att klargöra vad som ska detaljplaneläggas. På grund av arbetet med den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås står arbetet för närvarande stilla. Det är i dagsläget oklart när arbetet med planprogrammet kan återupptas igen.

Planprogrammets syfte är att skapa en ny stadsdel i Borås med bostäder och andra verksamheter, som länkar samman Norrby med centrum. Planområdet är en betydande resurs för ett utvidgat centrum. Bostäder i detta stationsnära läge ger goda förutsättningar för kollektivtrafiken i en utvidgad arbetsmarknadsregion samtidigt som stadsdelen Norrby integreras med centrum. Förutom bostäder bör det finnas goda förutsättningar för verksamheter och handel i området.

Området är idag till största delen planlagt för industri vilket är en olämplig markanvändning i ett så centralt läge i staden. Kommunen är markägare med undantag av Gjutaren 8 och 10 som är privatägda.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar detta planprogram i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Tidigare arbete

Frågeställningarna i området är många och komplicerade vilket måste klargöras i ett tidigt skede med tydliga principbeslut. Projektet ska därför inledas med ett planprogram som godkänns av Kommunfullmäktige. I planprogrammet ska det redogöras för konflikter med rådande och framtida riksintressen samt andra väsentliga frågeställningar i ett tidigt skede. Arbetet påverkas i hög grad av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås som kommer att avgöra hur stor del av området som kan bebyggas. Även hur stationsområdet ska se ut i framtiden är en viktig fråga.

Planarbetet skedde inledningsvis samtidigt och i samarbete med Innovationsplattform Norrby som var ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Rise (tidigare SP) och Högskolan i Borås. Projektet finansierades av Vinnova. Målet var att identifiera nya metoder inom hållbart samhällsbyggande. Projektet skulle möjliggöra forskning, innovation och resultatspridning. Målsättningen är att den kommande bebyggelsen ska hållbarhetscertifieras enligt BREEAM-communitys.

Det är många som är intresserade av arbetet, och därför publicerar vi ett av våra tidiga arbetsdokument. Observera att detta är arbetsmaterial och inte är antaget utan under arbete. Eftersom arbetet är pausat och flera förutsättningar kring nya järnvägen är oklara kan mycket komma att ändras när arbetet väl återupptas.

Nedan hittar ni även två uppföljningar från tillfälliga mötesplatser gjorda för att skapa dialog om Norrbys utveckling.

För mer information

Kontakta planenheten via e-post detaljplanering@boras.se eller telefon 033-35 85 00.

Karta över gällande och pågående detaljplaner

Sök efter Verkmästaren 3 i sökrutan för att snabbt hitta till programområdet som är det grönskrafferade ytan.

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-01] Planprogram för Norrby, kvarter Gjutaren och Verkmästaren

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol