Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1

Planprogram | Diarienummer: BN 2015-1200 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för bevarande av dessa områden. Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt och områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva lämpligheten för ny byggnation. Planprogrammet omfattar ett större område (fyra kvadratkilometer) i östra delen av Brämhult, dvs Kyrkvägen med odlingslandskapet vid Främgärde och Sörbo på Brämhultsdrumlinen och dess kringliggande naturområden i nordost och ner till Ymer, Dammgatan samt Myråsskogen vid Kyllaredsmotet i sydväst.

Planprogrammet var på samråd i nov-dec 2018 och ett samrådsmöte hölls i Myråsskolans matsal. Inkomna synpunkter och ändringar finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Den största ändringen är att planprogrammet kompletteras med ett nytt exploateringsområde för bostäder norr om/i slutet av Dammkullevägen. Planprogrammet har även kompletterats med ett utökat område för verksamheter vid Kyllared samt med mindre område för bostäder vid Flädergatan. Dessa ändringar föranleder att planprogrammet skickas på ett förnyat samråd.

Ny samrådstid pågår 13 september – 11 oktober 2019.

Samrådsmöte

Den 25 september kl. 18.00–20.00 bjuder vi in till ett samrådsmöte i Myråsskolans matsal. Mötet handlar också om detaljplanen vid Kyrkvägen, Brämhultshöjd, vilken är på granskning under samma tid som planprogrammets samrådstid, se länk nedan. Mötet inleds med en gemensam presentation, därefter fortsätter mötet som öppet hus med möjlighet att prata med kommunens representanter för olika frågor. Välkomna!

Synpunkter till

Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 11 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-1200, din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information.

Plats för besök

Planprogrammet med utredningar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås, måndag- torsdag kl 8-16 och fredag kl 8-15. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Planprogrammet finns med som prioriterat i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

 

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogram.pdf 33.9 MB 2019-09-12 13.56
Samrådsredogörelse.pdf 1.4 MB 2019-09-12 13.56

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-10-23 15.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-27] Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1

g q n C