Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Viared, Viared Östra

Planprogram | Diarienummer: P 15/09 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2006-10-09 Kommunledningskansliet i uppdrag att studera markanvändningen vid Pickesjön och Östra Viared.

Ett planprogram upprättades och var på samråd under perioden 1 juni – 28 augusti 2009. Kommunfullmäktige godkände den 26 november 2009 planprogram för Östra Viared som riktlinjer för kommande detaljplanearbete.

Kommunstyrelsen har den 26 november 2009 beslutat uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta och ändra detaljplaner för att förverkliga planprogrammet. Nämnden ska beakta Banverkets samrådsyttrande genom att ta hänsyn till Götalandsbanans framtida sträckning.

Under 2013 påbörjades framtagandet av underlag till detaljplan för området. Syftet med den kommande detaljplanen är att möjliggöra ett handelsområde i anslutning till riksväg 40 samt riksväg 27 som beräknas vara utbyggd hösten 2015. Planuppdraget sker parallellt med att Trafikverket utreder Götalandsbanans framtida sträckning mellan Bollebygd- Borås.

Planarbetet är just nu pausat och detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.35

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared, Viared Östra

g q n C