Meny

Meny

Viskafors Rydboholm 1:342 m.fl.

Planprogram | Diarienummer: BN 2019-577 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik. Därför gör vi nu ett planprogram!

Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential. Viss utblick görs, men inom tätorten.

Samrådstiden pågår mellan 10 september till 10 oktober.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Viskaforsskolans stora matsal, 18 september kl. 17.00–20.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2019-577), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Planprogrammet finns med som prioriterat i verksamhetsplanen för 2019.

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-09-10 10.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-09] Viskafors Rydboholm 1:342 m.fl.

g q n C