Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Exempel på protokoll

Ett protokoll måste föras av sekreteraren vid varje möte, för att till exempel alla medlemmar ska kunna se vad som bestäms i föreningen.

Förslag på hur ett protokoll kan skrivas:

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte den xx/xx 20xx (datum och årtal)

1. Mötet öppnades

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering

3. Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Allan M.

4. Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till handlingarna.

5. Sektionsrapporter

a) Ungdom
Läger planeras i maj. Ledarrekrytering pågår för att starta ett flicklag till.
b) Bingo
Redovisning av första kvartalet. Föreningen ska satsa på att få in fler spelare för att öka omsättningen.

6. Loppmarknaden

Loppmarknaden är som vanligt i början av juni. Janne ansvarar för kaffeförsäljning. Britta tar emot loppmarknadsprylar under torsdagen.

7. Ledarutbildning

Mötet beslutade att skicka två ungdomsledare till ledarutbildningen i juni. Klubben står för anmälningskostnaden, mat och logi under vistelsen. Beräknad kostnad: 650 kronor/ person. Redovisas på augustimötet.

8. Ekonomi/budget

Kassören redovisade klubbens ekonomi. Kassa innehåller idag 900 kronor och på plusgirot finns 20 000 kronor.

9. Övriga frågor

a) Årsmötet den xx (datum) maj. Kallelsen har gått ut i tid. Kassören har kontaktat revisorerna för granskning. Verksamhetsberättelsen är klar för tryckning. Valberedningen har kontaktats.

10. Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollet undertecknas av dessa tre personer:

Sekreterare, Justerare och Ordförande

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Exempel på protokoll

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender