Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kulturbidrag och stipendium

Kultur har betydelse i människors liv. Kulturnämndens verksamheter arbetar var för sig eller tillsammans med andra. Genom ökad samverkan med det fria kulturlivet och föreningslivet får kulturen i Borås ett ännu starkare fäste för boråsarna. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kulturnämnden vill med sitt stipendium ge möjlighet till vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden. 

Kulturnämnden vill med sina bidrag främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

Regler för kulturbidrag

 • uppmärksamma barn och unga, särskilt 7 till 16 år
 • främja integration och samverkan
 • beakta tillgänglighetsperspektiv
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till:

 • partipolitisk verksamhet eller andra kommunala förvaltningar
 • ekonomiska föreningar eller föräldraföreningar
 • hyresgästföreningar eller villaföreningar
 • elevorganisationer eller fackförbund
 • verksamhet som inte är offentlig
 • välgörenhet
 • försäljning av mat och dryck

Bedömningsgrunder för kulturbidrag

Kvalitet
Bedöms utifrån vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms.

Målgruppsarbete och publik räckvidd
Bedöms utifrån vilka målgrupper som avses att nå och hur man når dessa. Vilka möjligheter finns för att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik? Här bedöms även uttryck, format och plats tillsammans med ambitionerna verksamheten har. Ansökan bör innehålla specifikationer om ålder, genus och geografisk spridning.

Delaktighet
Bedömms utifrån hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation i olika medier.

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv
Bedöms utifrån hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och ett flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya målgrupper kan nås.

Ekonomi och andra resurser
Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna svarar upp mot de publika ambitioner som finns.

Bidrag från Kulturnämnden

Genom Kulturförvaltningen och Kulturnämnden kan både privatpersoner och föreningar söka olika former av bidrag för kulturverksamhet. De bidrag som kan sökas är:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturbidrag och stipendium

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol