Meny

Meny

Årsbidrag

Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad.

Nytt för 2018 är att att ansökan sker via E-tjänst. För att ansöka loggar den i föreningen som ansvarar för ansökan in med sin E-legitimation och skickar in ansökan för föreningens räkning. Länk till E-tjänsten finner du nedan under rubriken Självservice.

Ansökan för verksamhetsåret 2020 ska vara Kulturnämnden tillhanda senast den 30 november 2019.

Allmänna regler för föreningslivet

För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav. Föreningen ska:

 • vara registrerad i Borås Stad
 • bedriva ideell kulturverksamhet
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
 • låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet
 • ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare
 • hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse godkänns
 • ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer
 • verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga

Föreningsuppgifter

Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring skall föreningen lämna ett exemplar av gällande stadgar till Kulturkontoret.
Kulturkontoret har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi, verksamhet och skötsel.

Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:

 • är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
 • utgår från fokus på barn och unga
 • eftersträvar att nå nya målgrupper
 • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
 • främjar breda samarbeten inom kulturen
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • är öppet för allmänheten

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt stöd. Det som värderas är:

 • kvalitet
 • målgruppsarbete
 • publik räckvidd
 • delaktighet
 • tillgänglighet
 • jämställdhet
 • mångfald
 • ekonomi och andra resurser

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar:

 • Kvalitet: Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden. Det bedöms vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms.
 • Målgruppsarbete & publik räckvidd: Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik. Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk spridning.
 • Delaktighet: Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation genom olika medier (hemsida med mera).
 • Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv: Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya målgrupper eftersträvas.
 • Ekonomi och andra resurser: Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten.

Kravnivåer

Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.

Formella kriterier för årsbidrag

 • Ansökan görs via E-tjänst som finns på Borås Stads hemsida.
 • Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen omedelbart meddelas
 • Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas
 • Lagar och förordningar ska följas
 • I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder verksamheten 

Ansökan

Ansökan lämnas via E-tjänst. Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan ansökan avser. Till ansökan bifogas:

 • Revisionsberättelse
 • Årsberättelse
 • Ekonomisk sammanställning från föregående år

Beslut

Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut.

Senast ändrad: 2019-08-26 15.28

Ändrad av:

Dela sidan: Årsbidrag

g q n C