Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Årsbidrag

Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad.
Den person i föreningen som ansvarar för ansökan loggar in med sin E-legitimation och skickar in ansökan för föreningens räkning. Länken finns nedan under rubriken Självservice.

Ansökan för verksamhetsåret 2021 ska vara Kulturnämnden tillhanda senast den 30 november 2020.

Föreningsuppgifter

Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring ska föreningen lämna ett exemplar av gällande stadgar till Kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi, verksamhet och skötsel.

Allmänna villkor för föreningslivet

För att få stöd från Kulturnämnden måste föreningen uppfylla följande:

 • vara registrerad i Borås Stad och bedriva ideell kulturverksamhet
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
 • låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet
 • ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare
 • hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse godkänns
 • ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer
 • verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga

Verksamheten ska uppfylla någon eller några av kriterierna nedan:

 • är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
 • utgår från fokus på barn och unga
 • eftersträvar att nå nya målgrupper
 • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
 • främjar breda samarbeten inom kulturen
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • är öppet för allmänheten

Bedömningsgrunder

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras inom bedömningsgrunderna. Nedan ges en kortfattad beskrivning av Kulturnämndens bedömningsgrunder:

 • Kvalitet
  • Vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande, även det långsiktiga värdet bedöms.
 • Målgruppsarbete och publik räckvidd
  • Vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa och möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik. Här bedöms om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk spridning.
 • Delaktighet
  • Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation genom olika medier (hemsida med mera).
 • Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv
  • Hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och ett flrekulturellt perspektiv, bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya målgrupper eftersträvas.
 • Ekonomi och andra resurser
  • I vilken utsträckning ekonomi och andra resurser räcker till för att nå de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten.

Kravnivåer

Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.

Formella kriterier för årsbidrag

 • Ansökan görs via E-tjänst som finns på Borås Stads hemsida.
 • Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen omedelbart meddelas
 • Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas
 • Lagar och förordningar ska följas
 • I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder verksamheten 

Ansökan

Ansökan lämnas via E-tjänst. Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan ansökan avser. Till ansökan bifogas:

 • Revisionsberättelse
 • Årsberättelse
 • Ekonomisk sammanställning från föregående år

Beslut

Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut.

Senast ändrad: 2020-06-25 15.39

Ändrad av:

Dela sidan: Årsbidrag

g q n C