Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Årsbidrag till kulturföreningar

Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad.
För verksamhetsåret 2021 ska ansökan skickas in via e-post till kulturstod@boras.se

Ansökan för verksamhetsåret 2021 ska vara Kulturnämnden tillhanda senast den 30 november 2020.
ANSÖKAN - årsbidrag till kulturföreningarPDF

Föreningsuppgifter

Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring ska föreningen lämna ett exemplar av gällande stadgar till Kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi, verksamhet och skötsel.

Allmänna villkor för föreningslivet

För att få stöd från Kulturnämnden måste föreningen uppfylla följande:

 • vara registrerad i Borås Stad och bedriva ideell kulturverksamhet
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
 • låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet
 • ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare
 • hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, budget och verksamhetsplan samt revisionsberättelse godkänns
 • ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer
 • verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga

Verksamheten ska uppfylla någon eller några av kriterierna nedan:

 • är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
 • utgår från fokus på barn och unga
 • eftersträvar att nå nya målgrupper
 • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
 • främjar breda samarbeten inom kulturen
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • är öppet för allmänheten

Bedömningsgrunder

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras inom bedömningsgrunderna. Här ges en kortfattad beskrivning av Kulturnämndens bedömningsgrunder.

Kravnivåer

Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.

Formella kriterier för årsbidrag

 • Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen omedelbart meddelas
 • Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas
 • Lagar och förordningar ska följas
 • I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder verksamheten 

Ansökan

Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan det verksamhetsår ansökan avser. Till ansökan bifogas:

 • Revisionsberättelse
 • Årsberättelse
 • Ekonomisk sammanställning från föregående år

Observera att handlingarna ska skickas i kopia av originalhandling. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Beslut

Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Årsbidrag till kulturföreningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol