Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Årsbidrag till kulturföreningar

Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad. Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:

 • är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
 • utgår från fokus på barn och unga
 • eftersträvar att nå nya målgrupper
 • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
 • främjar breda samarbeten inom kulturen
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • är öppet för allmänheten

Bedömningsgrunder

Kvalitet
Bedöms utifrån vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms.

Målgruppsarbete och publik räckvidd
Bedöms utifrån vilka målgrupper som avses att nå och hur man når dessa. Vilka möjligheter finns för att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik? Här bedöms även uttryck, format och plats tillsammans med ambitionerna verksamheten har. Ansökan bör innehålla specifikationer om ålder, genus och geografisk spridning.

Delaktighet
Bedöms utifrån hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation i olika medier.

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv
Bedöms utifrån hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och ett flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya målgrupper kan nås.

Ekonomi och andra resurser
Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna svarar upp mot de publika ambitioner som finns.

Kravnivåer

Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.

Formella kriterier för årsbidrag

 • Ansökan görs via e-tjänsten på hemsidan
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska Kulturförvaltningen meddelas snarast
 • Beviljat stöd som inte används ska återbetalas
 • Lagar och förordningar ska följas
 • Det ska tydligt framgå att Kulturnämnden stöder verksamheten
 • Kulturförvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi

Ansökan
ANSÖKAN - årsbidrag till kulturföreningar Pdf, 147.1 kB. Ansökan ska skickas in via e-post till kulturstod@boras.se
Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan ansökan avser.
Till ansökan bifogas Revisionsberättelse, Årsberättelse samt Ekonomisk sammanställning från föregående år.

Beslut
Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Årsbidrag till kulturföreningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol