Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Projekt- och arrangemangsbidrag

Ansökan om Projekt- och arrangemangsbidrag ska komma in till Kulturförvaltning, Publika möten, senast sex veckor innan planerat arrangemang/projekt startar.

Arrangemangs-/projektbidrag ges huvudsakligen till kulturaktiviteter som genomförs vid ett enstaka tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller enskilda personer ekonomiska möjligheter att genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera.

Innan ansökan skickas in, var vänlig läs de övergripande reglerna för bidrag till kulturverksamhet.

Krav för programmet/arrangemanget är att det är:

 • öppet för allmänheten
 • att det bedöms vara relevant för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling samt
 • att det marknadsförs offentligt.

Bidrag kan även ges till produktioner av konstnärliga och kulturella verk, till exempel böcker, musik med mera, om dessa bedöms vara av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling.

Ett arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas i form av så kallat förlustgaranti, det vill säga att beslutat bidrag utbetalas endast om en förlust uppstått. Detta beslutar i så fall Kulturnämnden om och är inte något som går att ansöka om.

Arrangemangs-/projektbidrag beviljas inte till föreningar som får årsbidrag.

Kriterier

Arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:

 • utgår från fokus på barn och unga
 • eftersträvar att nå nya målgrupper
 • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
 • främjar breda samarbeten inom kulturen
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt stöd. Det som värderas är:

 • kvalitet
 • målgruppsarbete
 • publik räckvidd
 • delaktighet
 • tillgänglighet
 • jämställdhet
 • mångfald
 • ekonomi och andra resurser

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund. Bifoga även en budget till ansökan, som visar vilka kostnader och intäkter som projektet/arrangemanget förväntas ha. Även eventuella andra sökta eller beviljade bidrag till projektet/arrangemanget ska redovisas i ansökan.

Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar:

Kvalitet

Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden. Det bedöms vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även det långsiktiga värdet bedöms.

Målgruppsarbete och publik räckvidd

Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik. Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel ålder, genus och geografisk spridning.

Delaktighet

Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation genom olika medier (till exempel hemsida med mera).

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv

Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya målgrupper eftersträvas.

Ekonomi och andra resurser

Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten. 

Kravnivåer

Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.

Formella kriterier för alla projekt

 • Ansökan görs via E-tjänsten på hemsidan.
 • Arrangemanget/projektet ska marknadsföras offentligt. I informationsmaterialet ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder arrangemanget/projektet.
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen omedelbart meddelas.
 • Lagar och förordningar ska följas.

Ansökan

Ansökan ska komma in till Kulturförvaltningen, Publika möten, senast sex veckor innan planerat arrangemang/projekt startar.

Redovisning

En redovisning av arrangemanget/projektet ska komma in till Kulturförvaltningen, Publika möten, senast sex veckor efter att det är avslutat.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av beviljat projekt-/arrangemangsbidrag sker först efter det att redovisning har skett. Vid eventuellt behov kan delutbetalning ske i förskott (detta kan endast beslutas av Kulturnämnden och ansöks om via blanketten).

Senast ändrad: 2020-06-25 15.54

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt- och arrangemangsbidrag

g q n C