Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Projekt- och arrangemangsbidrag

Projekt-/arrangemangsbidrag ges huvudsakligen till kulturaktiviteter som genomförs vid ett enstaka tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller privatpersoner ekonomiska möjligheter att genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera.

Projekt-/arrangemangsbidrag beviljas inte till föreningar som får årsbidrag.

Ansökan om Projekt- och arrangemangsbidrag ska komma in till Kulturförvaltningen, Publika möten, senast sex veckor innan planerat projekt eller arrangemang startar. Observera att du ska vara folkbokförd i Borås för att kunna söka Projekt-/arrangemangsbidrag. Krav för programmet/arrangemanget är att det är:

 • öppet för allmänheten
 • att det bedöms vara relevant för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling samt
 • att det marknadsförs offentligt.

Bidrag kan även ges till produktioner av konstnärliga och kulturella verk, till exempel böcker, musik med mera, om dessa bedöms vara av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling.

Ett Projekt-/arrangemangsbidrag kan beviljas i form av så kallat förlustgaranti, det vill säga att beslutat bidrag utbetalas endast om en förlust uppstått. Detta beslutar i så fall Kulturnämnden om och är inte något som går att ansöka om.

Kriterier

 • Utgår från fokus på barn och unga
 • Eftersträvar att nå nya målgrupper
 • Utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
 • Verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
 • Främjar breda samarbeten inom kulturen
 • Stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte

Bedömningsgrunder

 • Kvalitet
 • Målgruppsarbete
 • Publik räckvidd
 • Delaktighet
 • Tillgänglighet
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Ekonomi och andra resurser

Kulturnämndens bedömningsgrunder.

Ansökan ska beskriva hur och i vilken utsträckning projektet eller arrangemanget planeras inom respektive bedömningsgrund. Bifoga även en budget till ansökan, som visar vilka kostnader och intäkter som projektet/arrangemanget förväntas ha. Även eventuella andra sökta eller beviljade bidrag till projektet/arrangemanget ska redovisas i ansökan.

Kravnivåer

Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet, målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.

Formella kriterier för alla projekt

 • Ansökan görs via E-tjänsten på hemsidan.
 • Projektet/arrangemanget ska marknadsföras offentligt. I informationsmaterialet ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder projektet/arrangemanget.
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen omedelbart meddelas.
 • Lagar och förordningar ska följas.

Ansökan

Ansökan ska komma in till Kulturförvaltningen, Publika möten, senast sex veckor innan planerat projekt/arrangemang startar.

Redovisning

En redovisning av arrangemanget/projektet ska komma in till Kulturförvaltningen, Publika möten, senast sex veckor efter att det är avslutat.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av beviljat projekt/arrangemangsbidrag sker först efter det att redovisningen har godkänts. Vid eventuellt behov kan delutbetalning ske i förskott (detta kan endast beslutas av Kulturnämnden och ansöks om via blanketten).

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt- och arrangemangsbidrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol