Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Byggnadsvård

Tänk dig att du hade en veteranbil. Kanske en Mustang eller en p1800? Tråkigt nog hade den förlorat en dörr. Skulle du då ersätta den med en från en Renault Clio? Knappast. Byggnadsvården på Borås Museum handlar om samma sak. De gamla husen kräver att material, metod och hantverk måste stämma.

Ny panelbräda fäst med dymling, Sjötoftaboden. Foto: Johanna Engman.

Friluftsmuseets byggnader

Friluftsmuseet i Ramnaparken skapades för att bevara byggnader som representerar Sjuhäradsbygdens historia. Insamlingen av byggnader var en reaktion på industrialiseringens snabba förändring av samhället. Den traditionella jordbruksbebyggelsen ansågs hotad och friluftsmuseerna blev ett sätt att bevara det gamla för framtiden. Skansen i Stockholm var först och stod som förebild för andra liknande projekt både i Sverige och utomlands.

Ur byggnadshistoriskt perspektiv och för vården av byggnaderna är det viktigt att ha förståelse för att de byggnader som valts ut för att flyttas till Ramnaparken ofta justerats lite för att leva upp till att vara tydliga representanter för Sjuhäradsbygdens bebyggelse. Byggnadsdetaljer har ibland lagts till eller gjorts historiserande för att passa syftet.

Byggnaderna ägs av De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening, medan Borås Stad genom avtal har ansvar för förvaltandet. Detta sköts av Lokalförsörjningsförvaltningen i samverkan med antikvarisk kompetens på Kulturförvaltningen.

Byggnadsvården på Borås Museum

Byggnadsvårdsåtgärder vid friluftsmuseet planeras idag systematiskt utifrån en Vård- och underhållsplan som togs fram av Västarvet 2015. Resurserna är begränsade, men med hjälp av planen prioriteras åtgärder för en stadig förbättring och arbetet för att åstadkomma ett bättre kontinuerligt underhåll pågår.

Bland de satsningar som gjorts under de senaste åren märks framförallt åtgärder för att undvika inträngande fukt. Marknivån kring många av byggnaderna har sänkts, Nittorpsboden har höjts upp och fått en översyn, och på Nymanska gården har taket lagts om och betongpannorna har bytts till enkupigt lertegel. Marbostugan har genomgått en större restaurering med bland annat takomläggning och åtgärder av rötskador i timmer och panel. Bland de många åtgärder som planeras framåt har tak generellt särskild prioritet.

Byggnadsvårdsprinciper

De grundläggande byggnadsvårdsprinciperna som används vid åtgärder på friluftsmuseets byggnader är att traditionella material och metoder ska användas så långt möjligt. Inga ändringar av utförande eller material får göras utan godkännande av antikvarie. Dokumentation av arbeten ska göras före, under och efter åtgärd. Åtgärder ska utföras av entreprenörer och hantverkare som har dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. Det kontinuerliga underhållet ska förbättras så att mer omfattande åtgärder kan undvikas. Det långsiktiga bevarandet säkras bland annat genom utbyte av erfarenheter med andra friluftsmuseer.

Undantag

Ibland krävs avsteg från grundprinciperna. Då är det extra viktigt att dokumentera varför sådana görs. Anledningen kan exempelvis vara ekonomiska eller långsiktigt praktiska skäl. Ett tydligt exempel är att platonmatta används som underlagsmaterial under vissa tak på museet. Den här typen av underlagsmatta är definitivt inget traditionellt material, men används på många friluftsmuseer då det av erfarenhet visat sig hålla bra över tid och erbjuder bättre garantier för att hålla fukten ute än det traditionella nävret. Då husen är ouppvärmda finns ingen risk för att underlagsmattan orsakar röta till följd av kondens. Rent estetiskt döljs den för att inte störa upplevelsen av byggnaden. Användningen av mattan är en reversibel åtgärd, vilket innebär att den kan ersättas med annat material i framtiden utan att den skadat byggnadens kulturhistoriska värde.

Borås Museum-logotyp
Tummen up

Sociala medier

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Byggnadsvård

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender