Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

För friskolor

Grundskola och gymnasium

Betyg

Enligt 29 kapitlet 18 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen för en fristående skola där betyg sätts lämna över elevernas slutbetyg eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till den kommun där skolan är belägen.

Vilka handlingar som ska överlämnas samt övrig hantering i samband med det framgår av nedanstående anvisningar.

Anvisningar, reviderade 2014-02-07 (pdf, nytt fönster)PDF

Leveransreversal (pdf, nytt fönster)PDF

Skolhälsovårdsjournaler

I enlighet med bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355) 3 kapitlet 17 § ska en patientjournal bevaras i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i journalen. Det är vårdgivaren, det vill säga den huvudman som ansvarar för själva vården, som är skyldig att bevara skolhälsovårdsjournalen under den tid som lagstiftningen kräver.

Stadsarkivet tar sedan en tid tillbaka inte emot skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor. De skolhälsovårdsjournaler som upprättats av Borås Stad men enligt kommunfullmäktiges beslut 1998-02-19 lånats ut till fristående skolor, ska däremot återlämnas till Stadsarkivet då eleven avslutat sina studier vid den aktuella skolan. Eventuella journalanteckningar som upprättats under elevens tid vid friskolan ska däremot inte medfölja vid återlämnandet.    

Läs igenom Stadsarkivets anvisning och leveransinstruktion innan du kontaktar arkivet för leverans.

Anvisningar, 2015-04-24 (pdf, nytt fönster)PDF

Leveransinstruktion (pdf, nytt fönster)PDF

Stadsarkivet genomförde i april 2015 en översyn av bevarandet av skolhälsovårdsjournaler. Det resulterade bland annat i att fristående skolor inte längre ges möjlighet att leverera skolhälsovårdsjournaler till Stadsarkivet. Är du intresserad av att veta vad som ligger bakom förändringen kan du ta del av Stadsarkivets promemoria nedan.

PM - Bevarandet av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor, 2015-04-23 (pdf, nytt fönster).PDF

Vuxenutbildning

Betyg

Betygshandlingar som ska överlämnas till kommunen i enlighet med bestämmelserna i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 6 kapitlet 17 § ska inte överlämnas till Stadsarkivet utan istället skickas till:

Borås Stad, Vuxenutbildningen, 501 80 Borås

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-06-01 13.39

Ändrad av:

Dela sidan: För friskolor

g q n C