Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sjukvård och Hjälpmedel

Sjukvård och hjälpmedel

Hälso- och sjukvård

Det finns många hälso- och sjukvårdsinstanser där du kan få hjälp, råd och stöd av flera olika utförare.

Innehåll på denna sida:

 1. Avancerad sjukvård i hemmet
 2. Barn- och ungdomsmedicin
 3. Behandlingsgruppen för drogproblem
 4. Bipolärmottagning Sahlgrenska
 5. BNK - Barnneuropsykiatri
 6. BUP- Barn- och ungdomspsykiatri
 7. Centrum för sällsynta diagnoser
 8. Fysisk aktivitet på recept, FaR
 9. Habiliteringen
 10. Hjälplinjer via telefon
 11. Kommunal hälso- och sjukvård
 12. Mobila fältteamet
 13. Mun-H-Center
 14. Nationella hjälplinjen
 15. Nationella självskadeprojektet
 16. Närhälsan primärvård
 17. Omsorgspsykiatrisk mottagning
 18. Privata vårdcentraler
 19. Psykiatrisk akutmottagning
 20. Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade
 21. Psykiatrisk öppenvård
 22. Regionhabiliteringen
 23. Råd om vård - Sjukvårdsupplysningen
 24. Sjukhus i Västra Götalandsregionen
 25. Sjukvård vid psykisk ohälsa
 26. Särskilt tandvårdsstöd
 27. Ungdomsmottagning Borås

Avancerad sjukvård i hemmet

Om du, trots en svår sjukdom, vill och kan bo kvar hemma kan du få hjälp av teamet för avancerad sjukvård i hemmet, ASIH. ASIH vänder sig främst till dig med en obotlig sjukdom, men även till dig med ett sjukdomstillstånd som gör att du under en begränsad tid behöver avancerad sjukvård Öppnas i nytt fönster. i hemmet. ASIH ger vård till patienter i alla åldrar.

Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsmedicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (BUM) bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år. BUM utför planerad undersökning och behandling i öppen vård av de flesta sjukdomarna hos barn och ungdomar.

Behandlingsgruppen för drogproblem Öppnas i nytt fönster.

Du som behöver hjälp med missbruk och beroende, är över 20 år, och har funderat på att sluta kan vända dig till oss på Behandlingsteamet. Vi vänder oss också till anhöriga till personer med drogproblem Öppnas i nytt fönster..

Bipolärmottagning Sahlgrenska

Bipolärmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är en specialistmottagning för patienter över 18 år med bipolär sjukdom. Mottagningen arbetar med behandling och uppföljning av bipolära, affektiva tillstånd. Mottagningen är även ett kunskapscentrum med forskning, kunskapsutveckling och undervisning inom det affektiva området.

BNK - Barnneuropsykiatri

Enheten för barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (BNK) är en specialiserad mottagning för utredning och behandling av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs mer om BNK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Göteborg.

Det finns 31 mottagningar inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

BUP- Barn- och ungdomspsykiatri

BUP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tar emot barn och unga upp till 18 års. Man vänder sig till BUP när barnet/ungdomen visar symtom i form av t ex depressivitet, nedstämdhet, oro, ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, uppmärksamhets/koncentrations-problem, ätstörningar, tvångsproblematik m.m. Vänd dig till mottagningen där du bor. Mer information om mottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns.

Centrum för sällsynta diagnoser

I Sverige definierar vi sällsynta diagnoser som sådana som ges till sjukdomar och skador med komplexa behov som finns hos högst 1 av 10 000 personer. För att underlätta för personer med sällsynta tillstånd och deras familjer har ett Centrum för sällsynta diagnoser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Västra Götalandsregionen skapats genom ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ågrenska. CSD Väst är ingen vårdande enhet i sig själv och har inget primärt utredningsuppdrag. Vi har expertteam för flera sällsynta diagnoser enligt nedanstående och jobbar mot att utveckla verksamheten mot att bättre täcka behovet för alla med sällsynt diagnos. I övrigt försöker vi hänvisa frågan till lämpligaste vårdgivare.

Fysisk aktivitet på recept, FaR

FaR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en skriftlig ordination på fysisk aktivitet som är individuellt anpassad till ditt hälsotillstånd, din livssituation och dina intressen. I samtalet med din vårdgivare bestämmer ni dosen av aktivitet, vid uppföljningen kan dosen vid behov justeras. Om du har frågor om fysisk aktivitet som medicinsk behandling, hör gärna av dig till din vårdgivare. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden.

Habiliteringen

Habiliteringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.arbetar med habilitering för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt med rehabilitering för personer som senare i livet har fått en hjärnskada. Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst. Här finns särskild kompetens om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team där det kan ingå arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och specialpedagog. Habiliteringen som verksamhet innebär behandlande, kompensatoriska eller kunskapsgivande åtgärder för personer med funktionsnedsättningar.

I Borås har Västra Götalandsregionen Barn och ungdomshabiliteringen och habilitering vuxna:
Habiliteringen Borås barn och ungdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Habiliteringen Borås vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälplinjer via telefon

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. Många gånger tar man sig igenom krisen på egen hand men ibland
behöver man hjälp. Det finns olika telefonbaserade hjälplinjer som kan hjälpa dig att komma vidare och ge råd om annan mer långsiktig hjälp. På Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har man samlat Hjälplinjer med kontaktinformation.

Kommunal hälso- och sjukvård

Hemsjukvård Öppnas i nytt fönster. kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver sjuk- och hälsovård flera gånger i veckan. Du kan få hemsjukvård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt äldreboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till det mobila fältteamet via akutmottagningen på psykiatriska kliniken, på tel. 033- 6162760.

Mun-H-Center

Mun-H-Center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett nationellt orofacialt (ansiktets, främst munnens, funktioner) kunskapscenter för ovanliga diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel. Där kan du få information/konsultation om sådana hjälpmedel.

Nationella hjälplinjen

Nationella hjälplinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder kostnadsfri psykologisk hjälp. De erbjuder stöd anonymt, professionellt och kostnadsfritt. Du kan kontakta dem för egen del eller som närstående.

Nationella självskadeprojektet

Aktuell kunskap om självskadebeteende inklusive definition, riskfaktorer och förekomst.
Här finner du också en mer lättläst text om att vara drabbad och hur man kan må bättre.
Läs mer på Nationella självskadeprojektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närhälsan primärvård

Närhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är namnet på den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen. Primärvården tar hand om de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk. Här finns kompetens inom bland annat allmänmedicin, psykiatri, geriatrik, gynekologi, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik och arbetsterapi. Basen i primärvården är vårdcentralerna. Primärvården arbetar också förebyggande och hälsofrämjande, bland annat genom familjecentraler, barn- och mödravårdscentraler, utbildning och information till föräldrar och i skolor.

Omsorgspsykiatrisk mottagning

Målgruppen är personer över 18 år med utvecklingsstörning och en allvarlig psykiatrisk problematik. De utreder och behandlar på konsultbasis och remiss är önskvärt. Mer information finner du på Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privata vårdcentraler

Det finns också privata vårdcentraler. De har samma ansvar och uppdrag som Närhälsan.

Allékliniken Sleipner Vårdcentral, Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brämhults vårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cityläkarna Borås – Folkets vårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Herkules vårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Home - Borås vårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Information till föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Papegojan Dunder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger pedagogisk information till barn och unga om Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus.

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Östra Sjukhuset tar emot sökande från bland annat Göteborg som är över 18 år med akuta psykiatriska besvär och i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk heldygnsvård. Psykisk akutmottagning vänder sig till personer med remiss från primärvård, som är hänvisade av sjukvårdsrådgivningen, som är i behov av inläggning i den specialiserade psykiatriska heldygnsvården eller som är i behov av fortsatt kontakt med den specialiserade psykiatrin. Remiss behövs dock ej.

I Borås finns psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Södra Älvsborgs sjukhus, 033-616 27 60.

Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

Mottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en allmänpsykiatrisk mottagning för döva och gravt hörselskadade personer samt vuxna barn som vuxit upp med döva föräldrar, boende i Västra Götaland. Mottagningen behandlar depressioner, ångest, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd. Vid mottagningen kommunicerar man på tal- och teckenspråk.

Psykiatrisk öppenvård

De psykiatriska öppenvårdsmottagningarna svarar för olika upptagningsområden och kan också rikta sig mot olika målgrupper. Vanligen kommer patienter till mottagningen via remiss men vissa mottagningar mottar även en egenanmälan varpå en första bedömning görs huruvida patienten tillhör mottagningens målgrupp. Finns även mottagning för döva och hörselskadade. Psykiatri Affektiva Länk till annan webbplats.

Vuxenpsykiatrisk mottagning Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenpsykiatrisk mottagning Centrum, Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenpsykiatrisk mottagning Solhem, Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I harmoni och balans Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vi är Hallands mest besökta, privata psykiatrimottagning. Här finns specialistläkare i psykiatri, specialistsjuksköterskor, sjuksköterska, psykoterapeuter, psykolog och sekreterare. http://www.affecta.nu/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionhabiliteringen

Regionhabiliteringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus vänder sig till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar samt deras familjer och andra personer i närmiljön. Deras uppdrag är att vara ett regionalt högspecialiserat komplement till barn- och ungdomshabiliteringarna.

Råd om vård - Sjukvårdsupplysningen

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Vid akuta situationer gäller nödnumret 112 över hela landet. Mer om råd och vård hittar du på Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukhus i Västra Götalandsregionen

Sjukhusvården är främst inriktad på patienter med allvarliga sjukdomar och livshotande tillstånd. På många sjukhus finns både akut och planerad vård inom flera olika specialiteter, till exempel internmedicin, kirurgi, urologi, ortopedi, öron-, näs- och halssjukvård, psykiatri, kvinnosjukvård, barn- och ungdomsmedicin och geriatrisk vård. Alla specialiteter finns dock inte på alla sjukhus. För att hålla en hög medicinsk kvalitet och säkerhet har exempelvis akutsjukvården koncentrerats till vissa sjukhus. Mer information hittar du på Västra Götalandsregionen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvård vid psykisk ohälsa

Den finns många typer av vård för psykisk ohälsa, plus ett antal hjälplinjer du kan ringa.

Primärvård: I första hand ska du vända dig till din vårdcentral. När den är stängd kan du vända dig till en jourcentral. För barn och unga är ofta elevhälsan och barnmottagningar den första kontakten för vid psykisk ohälsa. Lindrigare former av depressioner och ångestsjukdomar behandlas enbart inom primärvården.

Man kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen, tel 1177, för att få råd.

Primärvården har också nyligen öppnat en mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa, Mux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den vänder sig till personer mellan 18 och 29 år.

Studenthälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns för de som läser vid Borås Högskola.

Akademihälsan finns för de som läser vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Akuta psykiska problem: Kontakta vårdcentral, jourcentral eller psykiatrisk akutmottagning. I Borås finns psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Södra Älvsborgs sjukhus, 033-616 27 60.

Vid akut farlig situation - ring nödnumret 112.

Specialiserad öppenvård: När primärvården inte räcker till behandlas psykisk ohälsa vid specialistmottagningar dit vårdcentral eller jourcentral kan ge remiss. Man kan också själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller skriva en så kallad egenremiss. Ofta är det lättare att få vård om man först har fått en remiss från en vårdcentral.

För den som är under 18 år finns barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Slutenvård: Vid behov av slutenvård läggs patienten in på sjukhus för vård och behandling. Exempelvis om det finns risk för självmord. I Göteborg finns sluten psykiatrisk vård på Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus.

Kontaktpunkt: Sedan i slutet av november förra året finns Kontaktpunkt psykiatri för patienter inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets vuxenpsykiatri där patienter inom vuxenpsykiatrin på sjukhuset kan få hjälp med vårdärenden via ett enda telefonnummer: 031-343 63 00 på vardagar mellan 7.30-17.00.

Privat samtalsterapi: Västra Götalandsregionen har inte avtal med enskilda psykologer eller psykoterapeuter. Men avtal finns med t ex Bräcke Diakoni och Tina-Mottagningen.

Hjälplinjer via telefon:

Sjukvårdsrådgivningen tel 1177, öppet varje dag, dygnet runt

Nationella hjälplinjen tel 020-22 00 60 mellan kl 13–22

Jourhavande Kompis (upp till 25 år): tel 020-22 24 44, mån–fre kl 18–22, lör–sön kl 14–18

Jourhavande medmänniska tel 08-702 16 80 mellan kl. 21–06

Jourhavande präst begärs genom tel 112 mellan kl 21–06

Röda korsets telefon- och chattjour tel 0771-900 800 mellan kl. 14–22

Föräldratelefonen, tel 020-85 20 00

Bris, för dig upp till 18 år, tel 116 11

Bris vuxen, om barn, tel 077-150 50 50

Äldretelefonen – för äldre som mår psykiskt dåligt tel 020-22 22 33

SPES telefonjour 08-34 58 73, alla dagar 19.00 – 22.00

Någon att tala med 031-711 24 00, 031-711 24 22

Stödsamtal för anhöriga 033- 35 59 23, 033- 35 59 21

Kyrkans jourtjänst 031-800 650

Särskilt tandvårdsstöd

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg, eller ett beslut enligt LSS eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård – med samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter.

Ungdomsmottagning Borås

Är du 13-24 år och funderar eller är orolig över något? Kanske något med kroppen eller hur du mår? Då kan du få hjälp hos oss. Ingen fråga är för liten eller för stor. Kille, tjej eller icke-binär - vi finns för dig. Alla besök är gratis. Prata med oss. Ungdomsmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åter till meny

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sjukvård och Hjälpmedel

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender