Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utbildning

 Här finner du information om olika sorters utbildningar och vilka de vänder sig till.

Utbildning och stöd

Skolor och utbildning för dig med funktionsnedsättning

Det finns många olika förskolor, grundskolor, gymnasier med mera som vänder sig speciellt till dig med funktionsnedsättning.

Innehåll på denna sida

 1. Ansöka till grundsärskola
 2. Ansöka till gymnasiesärskola
 3. Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan
 4. Familjecentraler
 5. Förskola
 6. Grundskola
 7. Grundsärskola
 8. Gymnasiesärskola
 9. Introduktionsprogram
 10. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 11. Skolinspektionen
 12. Skolverket och skolverkets upplysningstjänst
 13. Skolväsendets överklagandenämnd
 14. Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 15. Studera vid folkhögskola
 16. Studiemedel
 17. Studievägledning inom vuxenutbildning
 18. Stöd för nyanlända elever
 19. Särskilda behov i gymnasiet
 20. Särskilda behov och särskilt stöd i skolan
 21. Uppföljningsansvar
 22. Vuxenutbildningen, Komvux, Särvux och Provux
 23. Vägledningscentrum

Ansöka till grundsärskola

Stadsdelsförvaltningen där barnet bor ansvarar för att du som vårdnadshavare får information om grundsärskolan. Du ansöker om plats i grundsärskolan tillsammans med den skola eller förskola där ditt barn går. Samtidigt som du ansöker lämnar du ditt medgivande till att mottagningsteamet i din stadsdel utreder om särskola är det rätta alternativet för ditt barn. Mer information hittar du under Grundsärskola Länk till annan webbplats..

Ansöka till gymnasiesärskola

En ungdom behöver inte ha gått i grundsärskola för att gå i gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan är till för dig som på grund av en utvecklingsstörning inte beräknas klara av gymnasieskolans kunskapskrav. Inom gymnasiesärskolan finns både nationella program och individuella program. Alla elever som söker till gymnasiesärskolan ska kontakta ansvarig för gymnasiesärskolan i hemkommunen. Mer information finner under Gymnasiesärskola.

Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att, utifrån sina förutsättningar, nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Mer information hittar du på skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Familjecentraler

En familjecentral Öppnas i nytt fönster. är en mötesplats där du och din familj kan träffa andra barn och föräldrar. Hos oss ska du känna att du kommit rätt med dina frågor. Vi som arbetar på familjecentralen finns här för att stärka dig som förälder. Tillsammans har vi målet att ge ditt barn en god start i livet.

Förskola

Förskoleverksamhet är för barn som inte börjat skola eller förskoleklass. Det kan vara i förskola eller i pedagogisk omsorg (familjedaghem). Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år från och med hösten det år barnet fyller tre år.

För barn som går 15tim/vecka finns det två typer av placeringar man kan välja:

 • 15tim/vecka under grundskolans läsårstider, undantaget lovdagar.
 • 15tim/vecka under grundskolans läsårstider, inklusive 15/vecka under lovdagar.

Plats

Plats erbjuds barn bosatta i Borås Stad:

 • från 6 månaders ålder till och med barnet börjar grundskolan och
 • vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller
 • som behöver verksamheten som stöd i sin utveckling
 • som på grund av förälders sjukdom eller funktionsnedsättning behöver tillsyn.

Förskolebarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga kan få plats 15 timmar per vecka – dock inte det barn föräldraledigheten gäller.

Om det finns särskilda skäl kan även barn från annan kommun få plats.

Ansökan och placering

Ansökan görs till Förskoleförvaltningen, enklast via e-tjänst för förskola och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid problem med inloggning kan du kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen Öppnas i nytt fönster.. I ansökan anger man önskat datum när omsorgen ska börja. Man får önska tre placeringsalternativ i hela kommunen.
Senast fyra månader efter ansökan ska barnet få en plats. Placeringen utgår från önskemål om närhet till barnets hem eller skola, men andra alternativ kan erbjudas. Om föräldrarna tackar nej, eller utan giltigt skäl inte svarar inom sju dagar, avskrivs ansökan. Föräldrarna får då söka på nytt.

Turordning

Om det är kö turordnas ansökningarna efter barnens födelsedatum. Syskon ordnas efter det äldsta syskonet som vill ha plats. Turordningen gäller bara lediga platser. Barn som har en plats kan aldrig mista den genom turordningsregeln.

Förtur

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling har förtur. Det har även barn som behöver verksamheten på grund av förälders sjukdom eller funktionsnedsättning.

Dessutom gäller följande förturer:

 • Barn som lämnat sin plats vid förälders föräldraledighet har förtur till sin tidigare förskola.
 • Barn har förtur till förskola där äldre syskon finns.
 • Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter 6 månader förtur till omplacering till önskad förskola
 • Sverigefinska barn har förtur till förskola med verksamhet på finska.

Förskoleförvaltningen kan ge förtur även av andra skäl.

Förtur gäller bara lediga platser. Barn som har en plats kan aldrig mista den på grund av förtur.

Vistelsetid

Barnen får plats den tid som behövs för föräldrarnas arbete och studier, restid, och sömn vid nattarbete. Omsorgstiden bestäms från föräldrarnas gemensamma behov. Omsorg erbjuds inte när en förälder är ledig.
Barn som behöver stöd i sin utveckling, eller har sjuk eller funktionsnedsatt förälder, får plats den tid som behövs. Alla barn erbjuds omsorg minst 15 timmar per vecka för att kunna vara med i umgänget. Barn med 15-timmarsplaceringar kan välja att vara i förskolan tre timmar fem dagar i veckan, eller fem timmar tre dagar i veckan, eller sex timmar under två dagar varannan vecka och tre dagar varannan vecka.

Barnets tid i förskolan bör schemaläggas med barnet i fokus.

Familjen måste meddela Förskoleförvaltningen förändringar som påverkar omsorgstiden eller avgiften.

Ingen skolskjuts

Det finns inte skolskjuts till förskoleverksamhet. Föräldrar som väljer pedagogisk omsorg och dessutom vill ha barnet i den avgiftsfria förskolan de 525 timmarna måste även ordna så att barnet tar sig till och från förskolan.

Uppsägning av plats

Barnet kan mista sin plats om familjen inte betalar avgiften.

När barnet inte längre ska vara kvar i omsorgen ska platsen sägas upp senast 30 dagar i förväg. Avgiften ska betalas under uppsägningstiden. Uppsägning av plats görs enklast via e-tjänst för förskola och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid problem med inloggning kan du kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen. Öppnas i nytt fönster.

Grundskola

Alla barn är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Men det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i så länge det finns plats och givet att det inte tränger bort någon elev i närområdet som vill börja på skolan. Borås Stad avgör hur många elever som kan gå på varje enskild skola. Det är därför viktigt att du också gör ett andrahands- och tredjehandsval.

Det är viktigt att ni skickar in ansökan under ansökningsperioden. Om ansökan kommer in för sent eller inte skickas in alls kommer grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad att placera barnet i en skola i närområdet. Ansök till grundskola

Nyinflyttad

Välkommen till Borås, du kan läsa mer om våra grundskolor på respektive skolas webbsida Öppnas i nytt fönster. samt via Borås Stads jämförelsetjänst Öppnas i nytt fönster.. Vi gör vårt bästa för att alla elever ska placeras på önskad skola även vid inflyttning under läsåret, men det finns skolor som många söker sig till och som därför inte har några lediga platser. Då placeras eleven på närmsta kommunala skola som har plats.

För att en nyinflyttad elev ska få en skolplacering behöver elevens vårdnadshavare fylla i blanketten Ansökan till grundskola vid byte av skola, inflyttning och nyanländ elev. Observera att samtliga vårdnadshavare måste skriva under före blanketten skickas till:

Grundskoleförvaltningen
Placeringsenheten
501 80 Borås

Grundsärskola

Grundsärskolan tar emot elever som bedöms ha en utvecklingsstörning och inte klarar av kunskapskraven i grundskolans läroplan. Elever inskrivna i särskola får sin undervisning antingen i en särskoleklass eller integrerade i grundskoleklasser.

Det finns två skolor med särskoleklasser i Borås:

Grundsärskolan har två inriktningar

Grundsärskolan följer en egen läroplan och har två inriktningar. Inriktningen mot ämnen riktar sig till de elever som har möjlighet att fördjupa sig i ämnen. Undervisningen sker i ämnen ganska lika de ämnen som finns i grundskolan men övningsämnena idrott, slöjd och hemkunskap har ett större utrymme.

Den andra inriktningen riktar undervisningen mot ämnesområden och är avsedd för de elever som har större behov av stöd och hjälp. Undervisning sker i fem ämnesområden: kommunikation, verklighetsuppskattning, motorik, vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet

Undervisningen inom de båda inriktningarna är anpassad både individuellt och i grupp. I samband med att en elev blir mottagen till grundsärskolan görs bedömningen om eleven har möjlighet att följa inriktningen ämnen eller ämnesområden.

Placeringarna av elever i de olika verksamheterna sker i samråd med föräldrar och med stor omsorg och noggrannhet. Hänsyn tas bland annat till elevens möjlighet till kunskapsinhämtning, sociala förmågor och eventuella övriga funktionsnedsättningar förutom utvecklingsstörningen.

För att bli mottagen i grundsärskola

Om personal på förskola eller grundskola märker att eleven har inlärningssvårigheter och inte kommer kunna nå grundskolans kunskapskrav kontaktas vårdnadshavaren. Skolan upprättar åtgärdsprogram och eventuellt särskilt stöd sätts in. Når eleven inte målen, trots särskilt stöd och extra anpassningar har rektor ansvar att inleda ytterligare utredningar av eleven för att bedöma elevens stödbehov. Rektor ska se till att att nödvändiga utredningar görs skyndsamt. Rektor är också ansvarig för att alla nödvändiga dokument skrivs och skickas till Grundskoleförvaltningen som fattar beslut om eventuellt mottagande i grundsärskola.

Beslut om mottagande i särskolan föregås av fyra olika utredningar:

 • Pedagogisk utredning. Genomförs av den specialpedagog/lärare som kan förväntas ge den bästa bilden och syftar till att klargöra om barnet har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål.
 • Social utredning. Genomförs normalt av skolans kurator och syftet är att visa om barnets svårigheter kan ha orsaker utanför skolan.
 • Medicinsk utredning. Genomförs av läkare, ska ge en bild av barnets hälsa och bör så långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter.
 • Psykologisk utredning. Genomförs av skolpsykologen och ska avgöra om barnet har en utvecklingsstörning.

Om utredningarna visar att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp får vårdnadshavaren information av ansvarig på Grundskoleförvaltningen om hur eleven kan fullfölja sin skolplikt i grundsärskolan eller som individintegrerad elev i en grundskoleklass.

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav. Detta beror på att de har intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Gymnasiesärskolan ger elever en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Ansök till gymnasiesärskolan

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. En utredning görs innan beslut tas om eleven får plats på en gymnasiesärskola. Utredningen ska innehålla en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Ansökningsblankett

För att ansöka till antingen Nationella program eller Individuella program ska en ansökningsblankett fyllas i. Det kan eleven göra ensam, tillsammans med en vårdnadshavare eller annan vuxen.

Blanketten skickas sedan till:

Bergslenagymnasiet
Gymnasiechef/rektor Elisabeth Jövinger
Bergslenagatan 4
506 30 BORÅS

Studier på gymnasiesärskolan

För varje elev upprättas en individuell studieplan. Utbildningen utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Gymnasiesärskolan har 3 600 undervisningstimmar om 60 minuter fördelade på 4 år.

Gymnasiesärskolan har en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Om du vill veta mer

Om du är intresserad av att lära dig mer rekommenderar vi att läsa på Skolverkets webbplats om gymnasiesärskolan.

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program har du rätt att gå ett introduktionsprogram. De är till för att göra dig behörig till gymnasiet eller förbereda dig för gymnasiet. Det finns flera olika introduktionsprogram och du söker dem via studie-och yrkesvägledare på din grundskola. Introduktionsprogrammet (IM) Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram där du som elev får en egen speciell utbildningslösning. Finns på Sven Erikson och Viskastrand.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

Har jag rätt till korttidstillsyn?

För att ha rätt till korttidtillsyn behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver även korttidstillsyn för att kunna uppnå så kallade goda levnadsvillkor. Du kan läsa mer på sidan om Vilket stöd kan jag få. Öppnas i nytt fönster.

Skolinspektionen

Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Barn- och elevombudet har tillsyn över skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Skolverket och skolverkets upplysningstjänst

Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolverket tar fram måldokument för verksamheterna, kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov, med mera.
Skolverkets upplysningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. svarar på frågor om vad som står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola och förskola.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Specialpedagogiska Skolmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SPSM) arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få utbildning. De ger specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Stödet ges till personal inom det offentliga skolväsendet och friskolor som står under statlig tillsyn. Inom några funktionsnedsättningsområden ger SPSM utbildning för föräldrar/vårdnadshavare.

Studera vid folkhögskola

På många folkhögskolor erbjuds anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning. På Folkhögskola.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har man samlat olika utbildningar över landet som är anpassade för enskilda med olika funktionsnedsättningar.

Studiemedel

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan CSN bedöma att du har rätt till studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Studerar du mindre än 50 procent av heltid kan du inte få studiemedel. Det finns inga studiestöd för elever på Särskild vuxenutbildning (Särvux). Mer information finner du på Centrala studiestödsnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (CSN) hemsida.

Studievägledning inom vuxenutbildning

På Studievägledningen, Vuxenutbildningens lokal för studie- och yrkesvägledning Öppnas i nytt fönster. , får du oberoende neutral vägledning och information. Studerar du redan på komvux i Borås och har frågor om dina studier kontaktar du studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Stöd för nyanlända elever

Det finns flera olika åtgärder för att stödja nyanlända elever i deras skolgång. Här beskriver de dessa och hur de kan användas. Stöd för nyanlända elever Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda behov i gymnasiet

Om du går i årskurs nio i grundskolan och ska vidare till gymnasiet kommande läsår, prata med rektor eller studie- och yrkesvalsläraren på din grundskola. De kan tipsa dig om vad du ska göra för att få fortsatt stöd på gymnasiet. Du kan också gå på öppet hus på de gymnasieskolor som intresserar dig. Där kan du få en inblick i hur du kan få stöd på just de skolorna. Mer information finner du på sidan Särskilda behov Öppnas i nytt fönster.

Särskilda behov och särskilt stöd i skolan

Skolan har ett stort ansvar för att barn med särskilda behov ska få en bra och fungerande skolgång. Det kan röra sig om sjukdom. funktionsnedsättning eller andra behov. Här finns information för dig som förälder eller vårdnadshavare. Har du frågor och synpunkter ska du i första hand kontakta den skola ditt barn går i. Mer information finner du på sidan Särskilda behov. Öppnas i nytt fönster.

En del barn behöver mer hjälp en andra för att klara skolarbetet. Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, sociala eller andra orsaker. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är rektorn på ditt barns skola som bedömer om barnet kan få särskilt stöd. Mer information finner du på sidan Stöd för att nå kunskapskraven. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljningsansvar

Ungdomar som är mellan 16 och 20 år, som varken studerar eller arbetar, kan få hjälp med att komma vidare. Borås stads uppföljningsansvar hjälper till att informera och vägleda ungdomar som står utanför gymnasiet, både vad gäller yrkesval på arbetsmarknaden och att nå sina mål via studier. Du får information och stöd Öppnas i nytt fönster. och där finns också studie- och yrkesvägledare som du kan prata med om dina tanker för framtiden och som kan ge information om olika utbildningar och arbeten.

Vuxenutbildningen, Komvux, Särvux och Provux

Genom att studera på komvux, eller vuxenutbildning som idag är det rätta namnet, får du möjlighet att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. En gymnasial yrkesutbildning gör att du kan söka jobb inom ett yrke. Mer information finner du på sidan Vuxenutbildning, komvux, lärvux Öppnas i nytt fönster.
Särvux Öppnas i nytt fönster. (särskild utbildning för vuxna) och lärvux är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Vägledningscentrum

En utgångspunkt i arbetet med Socialt hållbart Borås är att det ska ske över organisatoriska gränser och mellan många olika professioner. Det görs redan många goda insatser på många håll, men det är tydligt att det behövs en starkare samverkan, både inom Borås Stads egen organisation och tillsammans med andra aktörer där Västra Götalandsregionen är central.

Åter till meny

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender