Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar som vi får.

Vilka insatser kan jag eller mitt barn ansöka om?

Svar: LSS är en förkortning av ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” och innehåller 10 stödinsatser. LSS ska ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra. Mer information kan du hitta på Borås stads webbplats Öppnas i nytt fönster. eller på Riksdagens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem ansvarar och reglerar särskilt stöd i förskola och skola?

Svar: Det är förskolechefen på förskolan och rektorn på grundskolan som ansvarar för detta. Behov av särskilt stöd regleras i Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan läsa mer om vad särskilt stöd innebär på Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På Borås Stads webbsida kan du läsa om sjukhusundervisning Öppnas i nytt fönster., läxhjälp Öppnas i nytt fönster., modersmål Öppnas i nytt fönster., stöd i skolarbete. Öppnas i nytt fönster.

Vad krävs för att få gå i särskola och hur ansöker jag?

Svar: Särskolan är till för barn och ungdomar med begåvningsmässig funktionsnedsättning som inte beräknas klara av skolans och gymnasieskolans kunskapskrav. Den obligatoriska särskolan omfattar grundsärskola Öppnas i nytt fönster. och gymnasiesärskola Öppnas i nytt fönster. (nationella, specialutformade och individuella program).

Hur ansöker jag om skolskjuts eller färdtjänst?

Svar: Elever som är skrivna i Borås stad kan få skolskjuts till och från skolan om de av olika anledningar inte kan åka med kollektivtrafiken. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts. En ny ansökan måste skickas in inför varje läsår. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller. Läs mer på sidan Skolskjuts Öppnas i nytt fönster..

Färdtjänst och LSS-resor
Det är tillståndshandläggarna på färdtjänsten som beslutar vem som kan få färdtjänst. Det finns inte någon åldersgräns och inga särskilda blanketter för att ansöka om färdtjänst för barn. Använd blanketterna på sidan Ansök om färdtjänst Öppnas i nytt fönster.. Färdtjänsten utför resor på uppdrag av stadsdelarna enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Det är socialsekreterare i din stadsdel som beslutar om villkoren för resorna. Mer information hittar du på sidan om resor. Öppnas i nytt fönster.

Hur överklagar jag ett beslut?

Svar: Om du vill överklaga ett beslut du fått från Socialtjänsten så ska du göra det inom tre veckor från det att du fått beslutet. Du kan vända dig till din socialsekreterare och be om hjälp att skriva en överklagan. Du kan också vända dig till brukarstödsverksamheterna för att få stöd i din överklagan. Läs mer om hur du gör på sidan Överklaga beslut. Öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag söka för ekonomiskt stöd?

Svar: Du kan hitta mycket information om olika ekonomiska bidrag och stiftelser på sidan Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd.

Hur ansöker jag om omvårdnadsbidrag för barn?

Svar: Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Läs mer på sidan omvårdnadsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur ansöker jag om merkostnadsersättning för barn/vuxna?

Svar: Om du har merkostnader till följd av din funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Läs mer på sidan merkostnadsersättning för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och merkostnadsersättning för vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag om fonder?

Svar: Har din familj en medlem med funktionsvariation eller barn med särskilda behov?

  • Har någon i familjen funktionsvariation?
  • Går ditt barn i förskola och har särskilda behov?
  • Eller har du ett barn som är döv eller hörselskadad?

Om något stämmer in ska du läsa mer om alternativet särskilda behov Öppnas i nytt fönster..

Var kan jag hitta fritidsaktiviteter?

Svar: På vår webbplats och på vår facebooksida kan du hitta kultur-och fritidsaktiviteter som kan passa dig. Här hittar du bland annat föreningar som erbjuder aktiviteter så som utflykter, segling, musik, dans, löpning och annan sport samt deltagande i andra evenemang.
Kultur- och fritidsaktiviteter och Träffpunkt Simonslands Facebook sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag om god man?

Svar: Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i. Nedan finner du ansökningsblankett och information om vilka handlingar du behöver skicka med din ansökan om god man. Ansök om god man Öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag få för stöd av Habiliteringen?

Habiliteringen Länk till annan webbplats. arbetar med habilitering för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt med rehabilitering för personer som senare i livet har fått en hjärnskada. Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst. Här finns särskild kompetens om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team där det kan ingå arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska och specialpedagog. Habiliteringen som verksamhet innebär behandlande, kompensatoriska eller kunskapsgivande åtgärder för personer med funktionsnedsättningar.

I Borås stad har Västra Götalandsregionen Barn och ungdomshabiliteringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på ett ställe:

Vad kan jag få för stöd från arbetsförmedlingen om jag har en funktionsnedsättning?

Om du har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan du dels få stöd genom Arbetsförmedlingens allmänna service, dels stöd på en rad andra sätt. Nedan finner du beskrivet olika former av stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Du kan läsa mer om olika former av stöd för dig med en funktionsnedsättning på arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag om boende om jag har en funktionsnedsättning?

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av mer stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om Bostad med Särskild Service (BmSS). BmSS kan antingen vara som servicebostad eller gruppbostad och stödet ges alltid utifrån individuella behov. Här hittar du mer information om olika former av boende för dig med en funktionsnedsättning. Öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om valfrihet inom daglig verksamhet?

Kommunfullmäktige i Borås stad har beslutat att införa valfrihet inom daglig verksamhet Öppnas i nytt fönster.. Det innebär att du som har beslut enligt LSS kan välja antingen Borås Stad som utförare eller någon av de privata aktörer som staden godkänt och tecknat avtal med.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete, kan du få daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt. Arbetsuppgifterna är anpassade efter dina intressen och behov. Du kan till exempel få arbeta i kök eller trädgård, sälja hantverk eller delta i olika skapande aktiviteter såsom musik och teater. Att vara på en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt. Det är din socialsekreterare som bedömer om du har rätt till daglig verksamhet eller inte.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vanliga frågor och svar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender