Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansöka från annan kommun

Man kan söka skolplats i Borås även om eleven är folkbokförd i annan kommun. Nedan kan du läsa om vad som gäller.

Mottagande av elev från annan kommun

Enligt skollagen 10 kap ska en kommun ta emot elever som är folkbokförda i en annan kommun i sin grundskola om det finns särskilda skäl för detta.

25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en grundskola i den kommun där eleven vistas. Lag (2015:176).

Här följer några exempel som Borås Stad inte anser är särskilda skäl:

  • Eleven önskar gå i skola med sina kamrater
  • Den ena vårdnadshavaren bor i Borås (Då kan man naturligtvis folkbokföra eleven hos denna och därmed ha rätt till en skolplats i Borås Kommun)
  • Eleven har någon annan anhörig som bor i Borås
  • Eleven har regelbundna idrottsaktiviteter i Borås efter skoltid

Här följer några exempel som Borås Stad anser är särskilda skäl:

  • Eleven har en specifik funktionsnedsättning som kräver en undervisning som hemkommunen inte kan erbjuda. Exempel: Hörselundervisning eller undervisning för elever med grav språkstörning
  • Elever som är familjehemsplacerade i Borås men som ändå inte är folkbokförda här
  • Elever som varje veckodag har umgänge med en kontaktperson i Borås som är utsedd av socialtjänsten

Om det finns gott om plats på önskad skola kan Borås Stad ibland ta emot elever från annan kommun om vårdnadshavarna så önskar. Detta gäller framför allt skolor i vissa av orterna utanför de centrala delarna Borås. I de centrala delarna har vi mycket ont om skolplatser och måste där prioritera elever som är folkbokförda i Borås kommun.

27 § En kommun får även i andra fall än som avses i.. 25 §.. ta emot en elev från en annan kommun i sin grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare.

Blir man mottagen har man rätt att gå kvar det aktuella läsåret sedan kan man vara tvungen att ansöka igen. Borås Stad meddelar i så fall detta i god tid innan det nya läsåret börjar. Har eleven börjat årskurs 8 har eleven dock alltid rätt att gå kvar även i årskurs 9.

28 § En elev som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under läsåret.

Om det för eleven återstår endast en årskurs, har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen.

Motsvarande paragrafer finns för förskoleklass 9 kap:

13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en annan kommun än den som ska svara för barnets utbildning, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskoleklass. Innan kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant barn, ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun.

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun.

14 § En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under läsåret.


Kontakta placeringsenheten om du vill ansöka om skolplats i Borås fast eleven är folkbokförd i annan kommun.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansöka från annan kommun

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender