Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Förbättrad närvaro i skolan

Att bli behörig till gymnasiet och sedan gå klart gymnasiet är mycket viktigt för ungdomars hälsa och möjligheter att få ett bra och självständigt liv. I Borås lyckas drygt åttio procent av eleverna. Många av de som inte lyckas har haft stor frånvaro i grundskolan.

Bakgrund

Efter läsåret 2018/2019 gjorde Grundskoleförvaltingen en utredning av elevers frånvaro och hur frånvaron påverkade betygen. Utredningen visade tydligt att elever med hög frånvaro inte lyckades bli behöriga till gymnasiet. Ju högre frånvaron var desto mindre var chansen att få godkända betyg.

Utredningen visade att resultaten sjunker kraftigt vid 20 procents frånvaro eller mer och Borås har därför valt att betrakta frånvaro från 20 procent som oroväckande frånvaro.

Frånvaron ökar från lågstadiet till mellanstadiet och ökar kraftigt från årskurs 6 till årskurs 9 då nästan 20 procent av eleverna har oroväckande hög frånvaro.

Utredningen visade också att Borås har fler elever med oroväckande hög frånvaro än genomsnittskommunen i Sverige.

Det är stor skillnad mellan skolor.

Det är ingen skillnad mellan pojkars och flickors frånvaro.

Elever med invandrarbakgrund har högre frånvaro och bland nyanlända som varit i Sverige kortare än fyra år var frånvaron dubbelt så stor jämfört med andra elever.

Eftersom orsakerna till frånvaro inte registreras i statistiken saknar Grundskoleförvaltningen övergripande kunskap om var frånvaron beror på. Det är rimligt att tro att det behövs olika slags åtgärder beroende på orsakerna.

Utredningen visar att det finns brister i skolornas schemaläggning och frånvarorapportering

Åtgärder i projektet

En åtgärdsplan för att förbättra närvaron antogs av Grundskolenämnden i december 2020. Arbetet beskrivs också i Grundskoleförvaltningens utvecklingsplan som en av de prioriterade sakerna att arbeta med de kommande åren.

I november 2020 anställdes ett gemensamt team, Team Domino, bestående av två verksamhetsutvecklare. En tjänst inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och en tjänst inom Grundskoleförvaltningen. Teamets arbete samordnas av chef för grundskolans elevhälsa. Elevhälsan består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagoger.

Teamets uppgift är att utveckla arbetet med att förbättra elevernas närvaro i båda förvaltningarna. De ska också utveckla samverkan mellan de båda förvaltningarna och även med andra verksamheter som till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin.

Arbetet inleddes redan 2019 då en gemensam plan för hur skolorna ska agera vid hög frånvaro togs fram. Planen har reviderats under 2020.

Alla rektorer och all personal inom elevhälsan har utbildats kring planen och den används på alla skolor, men med något varierande kvalitet. De har också utbildats kring utredningens resultat och det har skapats en hög medvetenhet om att det är en mycket viktig fråga för skolorna att arbeta med.

En utbildningsfilm för lärare, övrig skolpersonal och personal inom Individ- och familjeomsorgen har tagits fram för att skapa medvetenhet om vikten av att förbättra närvaron.

Inom Grundskoleförvaltningen har en gemensam tjänst inom elevhälsa och systemadministration skapats för att bättre stödja skolornas arbete med scheman och elevgrupper för att frånvarorapporteringen ska fungera bättre.

Det har införts regelbunden uppföljning av att alla lärare rapporterar frånvaron som de ska så att ingen elevs frånvaro missas.

Med start hösten 2020 har ett arbete med att kartlägga orsakerna till frånvaro för alla elever med oroväckande hög frånvaro införts. Resultatet och en analys kommer att presenteras för Grundskolenämnden i maj 2021.

Grundskoleförvaltningen planerar att ta fram informationsmaterial till alla vårdnadshavare om ansvaret att stötta sina barns skolgång på bästa sätt och vikten av närvaro samt konsekvenser av frånvaro. Tanken är att det ska finnas en enkel folder och en film på ett flertal språk. Arbetet har ännu inte påbörjats.

Sedan årsskiftet har det gemensamma utvecklingsteamet genomfört ett stort antal insatser.

Team Dominos insatser  (informatioen riktar sig i första hand till personal)

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förbättrad närvaro i skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol