Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Team Dominos insatser

Här följer en mer detaljerad redovisning av Team Dominos insatser.

Redovisning av arbetet november 2020 till maj 2021

Team Domino nulägesrapport - vad har hänt hittills och vart är vi på väg?

November- december 2020

Introduktion, inläsning och planering. Utbildning med Hans Ek. Tagit del av litteratur, modeller, rapporter, forskning.

Januari- mars 2021

(Löpande) Samverkan med Marie Nilsson och inblick i mer kvantitativa rapporter, statistik och hur frånvarorutinen används och fungerar. Historisk översikt kring vad som gjorts hittills. Diskussion kring utveckling av rutiner och stödmaterial.

Deltog bland annat i utbildning Elevhälsa 2021 samt Magelungens webbinarium om hemmasittare - vilket ledde till att Engelbrektskolan deltar i Åbo Akademi och Magelungens studie kring tre internationellt använda kartläggningsinstrument rörande skolfrånvaro som normeras för svenska förhållanden. Vi kommer att följa upp resultatet kring detta.

Kartläggning av verksamheter
Kartläggningen har haft som syfte att introducera oss och vårt uppdrag, lära känna verksamheterna och deras behov för att kunna skräddarsy våra framtida insatser. Få en idé om upplevelsen av samverkan i dagsläget och hur denna skulle kunna förbättras, och synliggöra behovet av tidiga insatser genom att belysa de olika nivåerna främjande- förebyggande och åtgärdande arbete, behovet av en helhetsbild av hela systemet - familj - skola - individ och samhälle - samt samla in goda exempel och erfarenheter. Kartläggningen kommer att resultera i en rapport. Kartläggningens upplägg enligt följande:

 • Kartläggningssamtal individuellt med högstadiets rektorer och deras nyckelpersoner i närvaroarbetet.
 • Fokusgrupper kring närvaroarbete med rektorer och nyckelpersoner årskurs F-6.
 • Intervjuer med representanter från samtliga verksamheter från IFO barn och Unga

Omvärldsbevakning

 • Kontakt med bland annat projektledare från Plug Innan.
 • Anlitat ”Studentfirman” på psykologprogrammets kurs termin 9 i organisationspsykologi för att bistå i omvärldsbevakningen och redovisa exempel på samverkansprojekt i andra kommuner.
 • Deltagande på Elevhälsans verksamhetsmöte där elevhälsans alla medlemmar i gruppsamtal bidrog med tankar och input kring närvaroarbetet på skolorna, nuläge, arbetssätt, identifierade behov av utveckling, som sammanfattades skriftligt till oss.
 • Söker elevperspektiv via bland annat Individ- och familjeomsorgen och två andra verksamheter knutna till Socialt hållbart Borås: Enheten för kommunalt aktivitetsansvar och elevombudet.

Mars- maj 2021

 • Framställande av rapport.
 • Planering av Rektor och enhetschefsmöte, heldag den 19 maj med tema skolnärvaro.
 • Planering av framtida insatser utifrån resultat av kartläggning och omvärldsbevakning/ forskning.
 • Utveckling av åtgärdsbank och stödmaterial.
 • Dialog med Individ- och familjeomsorgen kring utveckling av samverkan
 • Heldagen 19 maj kommer att ge en presentation av vår rapport, några exempel på salutogent närvarofrämjande arbete, till exempel PAX i skolan för låg- och mellanstadiet, Nytorpsmodellen för högstadiet, presentation av konceptet skolanknytning, relevant stödmaterial. I detta medverkar Individ- och familjeomsorgen och en redogörelse för framtida insatser från Team Domino.

Framtida insatser är inte ännu specificerade, men exempel på tankar, teman och behov som kommit fram är:

Främjande nivå
Rikta uppmärksamhet på att ”hela systemet” är viktigt och att alla har en roll i att stärka skolanknytning för elever generellt- Vi behöver öka insatser och kunskaper på främjande nivå i skolan för att kunna minska behoven på åtgärdande nivå. Detta kräver kunskap om gott elevhälsoarbete på organisationsnivå och tillgång till att stärka pedagogisk personal i deras relationsskapande arbete och bemötande och samspel med elever och föräldrar.

PAX i skolan finns som utbildning av skolpsykologer.

Elevhälsan behöver arbeta mer främjande och förebyggande än de gör idag.

Lärare och övrig personal behöver ses som en del i elevhälsan då det är de som har de dagliga kontakterna med eleverna, som kan upptäcka signaler tidigt och de behöver stöd och kunskap i att kunna göra detta på ett sätt som berikar, inte belastar dem mer.

Förebyggande nivå
Handledning och konsultation bör vara mer tillgängligt för skolans personal. Detta kan erbjudas av Domino i särskilda fall, men bör också vara ett uppdrag för elevhälsans professioner.

Nytorpsmodellen är en inspiration och kunskapskälla lämplig för högstadiets lärare, som handlar om mentorskap och studieteknik. Den underlättar för elever att lära sig ta ökat ansvar för sina studier genom ett antal planerings- och struktureringsdokument och ett engagerat mentorskap. Den hjälper till att minska behovet av åtgärdsprogram och har visat sig minska frånvaro och öka måluppfyllelse. Den har även använts på åtgärdande nivå via behandlingsteam från KIND i Stockholm, men vi har inte i dagsläget möjligheter att ha ett operativt behandlingsteam av det slaget inom ramen för vår verksamhet.

Generellt
Samverkan med Individ- och familjeomsorgen genom att se över rutiner, sprida kunskap om skolnärvaro hos deras personal och kunskap om Individ- och familjeomsorgen till skolan. Öka tillgången till frivilliga insatser för föräldrar genom att exempelvis förbättra möten kring samordnad individuell plan. Möjlighet att nå föräldrar tidigt via samverkan med till exempel familjecentraler, förskola och Barnavårdscentral för att etablera kunskap om skolplikt och vikten av skolnärvaro för elevers utveckling och skolframgång.

Skapa utbildningar inom till exempel samtalsmetodik, problemlösning (tex CPS) och bemötande, och om att förebygga och bemöta psykisk ohälsa som stress, ångest och depression samt inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om skolnärvaroarbete generellt. Vi tänker eventuellt göra dessa som filmer för att nå ut till fler.

Åtgärdande nivå
Stötta skolor i svåra ärenden. Bidra med utveckling av utrednings- och samtals- kompetens. Eventuellt se över om det går att ordna stöd vid samordnad individuell plan samt se om Karlstadsmodellen kan tillämpas.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Team Dominos insatser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol