Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bergdalskolans ordningsregler

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler (Skollagen 5 kap § 5).

Våra ordningsregler ska bidra till att vi får en trivsam och säker arbetsmiljö i skolan.

Bergdalskolan arbetar utifrån våra värdeord Respekt - Trygghet- Ansvar. En värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi lyssnar på alla vuxna.

De är de vuxna som leder verksamheten på skolan och ansvarar för att alla elever är trygga och har arbetsro.

Skolan öppnar klockan 07:55. Då är alla välkomna in. Innan denna tid är skolan endast öppen för elever på fritidshemmet. Elever som inte har plats på fritidshem skall gå hem direkt efter skoldagens slut.

 • Vi passar tider
 • Vi bryr oss om varandra och bidrar till trygghet
 • Vi ger varandra arbetsro
 • Vi tar ansvar genom att hålla rent och snyggt på vår skola
 • Vi är försiktiga med skolans och andras saker
 • Vi visar respekt genom ett vårdat språk till alla, oavsett språk
 • Vi har mobiltelefoner hemma eller inlämnad hos läraren under skoltid
 • Vi låter leksaker stanna hemma
 • Vi använder inte egna färdmedel inom skolans område
 • Vi är ute på rasterna. På plan 1 och 2 tar vi av skorna när vi går in
 • Vi håller oss inom skolgårdens gränser. I skogen gäller vita streck för år fsk-2, gula streck för år 3-4 och röda streck för 5-6

Konsekvenser när reglerna inte följs:

Rektor eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande (Skollagen 5 kap).

 1. Personalen/klassläraren tillrättavisar/samtalar med eleven.
 2. Vårdnadshavare kontaktas av personalen/klassläraren
 3. Lärare och vårdnadshavare kommer överens om vilka åtgärder som skall vidtas i skolan om elevens uppträdande inte ändras.
 4. Eleven kan ta igen försummat arbete hemma eller i skolan efter skoldagens slut genom kvarsittning max en timma. Vårdnadshavare kontaktas.
 5. Om elev vid upprepade tillfällen stör ordning eller uppträder olämpligt skall rektor se till att saken utreds i samråd med vårdnadshavare. Ärendet anmäls till skolans elevhälsoteam. Rektor eller biträdande rektor kallar vårdnadshavare till ett möte.
 6. Rektor kan besluta att tilldela eleven en skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet eller avstängning. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.

Mer utförlig information om åtgärderna finns i skollagen 5 kap.

Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolans ordningsregler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol