Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Bergdalskolans ordningsregler, gäller för 2020

Skollagen (femte kapitlet, femte paragarfen) säger att ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.

Våra ordningsregler ska bidra med att vi får en trivsam och säker arbetsmiljö för alla.

Vi lyssnar på alla vuxna. Det är de vuxna som leder verksamheten på skolan och ansvarar för att alla elever är trygga och har arbetsro.

Skolan öppnar klockan 07.55. Då är alla välkomna in. Innan denna tid är skolan endast öppen för elever på fritids.

 • Vi passar tider.
 • Vi bryr oss om varandra.
 • Vi ser till att ingen är ensam.
 • Vi ger varandra arbetsro.
 • Vi håller rent och snyggt på vår skola.
 • Vi är försiktiga med skolans och andras saker.
 • Vi har ett vårdat språk till alla, oavsett språk.
 • Vi har mobiltelefoner hemma eller inlämnad hos läraren under skoltid.
 • Vi låter leksaker stanna hemma.
 • Vi använder inte egna färdmedel inom skolans område.
 • Vi är ute på rasterna och använder klassingångarna.
 • På plan 1 och 2 tar vi av skorna när vi går in.
 • Vi håller oss inom skolgårdens gränser. I skogen gäller vita streck för årskurs 1-2, gula streck för årskurs 3-4 och röda streck för årskurs 5-6.

Konsekvenser när reglerna inte följs

Skolagen (femte kapitlet) säger att rektor eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

1. Personalen/klassläraren tillrättavisar/samtalar med eleven.

Lektionstid: Om en elev stör får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass, om
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.Vårdnadshavare kontaktas av undervisande lärare.

Rasttid: Klasslärare informeras. Vid behov, informerar den vuxne som har närvarat eller klasslärare, elevens vårdnadshavare.

2. Lärare och vårdnadshavare kommer överens om vilka åtgärder som skall vidtas i skolan om elevens uppträdande inte ändras.

3. Eleven kan ta igen försummat arbete hemma eller i skolan efter skoldagens slut genom kvarsittning max en timma. Vårdnadshavare kontaktas.

4. Om elev vid upprepade tillfällen stör ordning eller uppträder olämpligt skall rektor se till att saken utreds i samråd med vårdnadshavare. Ärendet anmäls till skolans elevhälsoteam. Rektor/biträdande rektor kallar vårdnadshavare till ett möte.

5. Rektor kan besluta att tilldela eleven en skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet eller avstängning. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.

Mer utförlig information om åtgärderna finns på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolans ordningsregler, gäller för 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol