Meny

Meny

Bergdalskolans ordningsregler

Bergdalskolans ordningsregler, gäller 2019


"Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler." (Skollagen kap.5 § 5)


Våra trivselregler ska bidra med att vi får en trivsam och säker arbetsmiljö för alla. Vi lyssnar på alla vuxna. De är de vuxna som leder verksamheten på skolan och ansvarar för att alla elever är trygga och har arbetsro.


Skolan öppnar kl 7,55. Då är alla välkomna in. Innan denna tid är skolan endast öppen för elever på fritids.


- Vi bryr oss om varandra och ser till att ingen är ensam.
- Vi ger varandra arbetsro.
- Vi håller rent och snyggt på vår skola.
- Vi är försiktiga med skolans och andras saker.
- Vi har ett vårdat språk till alla.
- Vi har mobiltelefoner hemma eller inlämnad hos läraren under skol- eller fritidstid.
- Vi låter leksaker stannar hemma. Bollar, stjärtlapp och hjälm får tas med.
- Vi använder inte färdmedel inom skolans område. Dessa parkeras på anvisad plats ute.
- Vi är ute på rasterna och använder klassingångarna. På plan 1 och 2 tar vi av skorna när vi går in.
- Vi håller oss inom skolgårdens gränser. I skogen gäller vita streck för år 1-2, gula streck för år 3-4 och röda streck för 5-6.


Konsekvenser när reglerna inte följs
”Rektor eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande”. Skollagen 5 kap.

1. Personalen/klassläraren tillrättavisar/samtalar med eleven.
2. Lektionstid - Eleven anvisas annan plats att arbeta på om eleven uppträder olämpligt och stör andra elever (längst för återstoden av undervisningspasset). Vårdnadshavare kontaktas av undervisande lärare.
Rast – klasslärare informeras. Vid behov, informerar den vuxne som har närvarat eller klasslärare, elevens vårdnadshavare.
3. Lärare och vårdnadshavare kommer överens om vilka åtgärder som skall vidtas i skolan om elevens uppträdande inte ändras.
4. Eleven kan ta igen försummat arbete hemma eller i skolan efter skoldagens slut. Vårdnadshavare kontaktas.
5. Om elev vid upprepade tillfällen stör ordning eller uppträder olämpligt skall rektor se till att saken utreds i samråd med vårdnadshavare. Ärendet anmäls till skolans elevhälsoteam.
6. Rektor/biträdande rektor kallar vårdnadshavare till ett möte.

Andra åtgärder som skolan kan vidta finns på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Gå till Reformer i skolan och vidare till Ny skollag kap.5

Senast ändrad: 2019-01-21 17.05

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolans ordningsregler

g q n C

p

Kontakt