Meny

Meny

Bergdalskolans ordningsregler

Bergdalskolans ordningsregler, gäller läsår 2018


Våra trivselregler ska bidra med att vi får en trivsam och säker arbetsmiljö för alla.
Vi lyssnar på alla vuxna. De är de vuxna som leder verksamheten på skolan och ansvarar för att alla elever är trygga och har arbetsro.


- Visa respekt för oss själva
- Visa respekt för varandra
- Visa respekt för vår omgivning

Skolan öppnar kl 7,55. Då är alla välkomna in. Innan denna tid är skolan endast öppen för elever på fritids.

Matsalen
• Vi tar det lugnt när vi äter, pratar i lagom samtalston och visar ett bra bordsskick
• Vi torkar borden och sätter upp vår stol.

Innemiljö
• Vi använder klassingångarna.
• Vi tar av oss skor och ytterkläder när vi är inomhus. På plan 1 och 2 tar vi av skorna när vi går in.
• Vi har mobiltelefonerna hemma eller hos lärarna under skoltid och fritidstid.
• Leksaker stannar hemma. Bollar, stjärtlapp och hjälm får tas med.

Utemiljö
• Vi är ute på rasterna.
• Vi håller oss inom skolgårdens gränser. I skogen gäller vita streck för år 1-2, gula streck för år 3-4 och röda streck för 5-6.
• Vi använder inte färdmedel inom skolans område. Dessa parkeras på anvisad plats ute.
• Snöbollskastning är förbjudet.
• Vi använder hjälm när vi åker snökana.
• Vi har ett schysst spel på fotbollsplanen.
• Vi skojbråkar eller brottas inte.

Konsekvenser när reglerna inte följs
"Rektor eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande". Utdrag ur den nya Skollagen 5 kap. (trädde i kraft den 1 juli 2011).


1. Personalen/klassläraren tillrättavisar/samtalar med eleven.
2. Lektionstid - Eleven anvisas annan plats att arbeta på om eleven uppträder olämpligt och stör andra elever (längst för återstoden av undervisningspasset). Vårdnadshavare kontaktas av undervisande lärare.
Rast – klasslärare informeras. Vid behov, informerar den vuxne som har närvarat eller klasslärare, elevens vårdnadshavare.

3. Lärare och vårdnadshavare kommer överens om vilka åtgärder som skall vidtas i skolan om elevens uppträdande inte ändras.

4. Eleven kan ta igen försummat arbete hemma eller i skolan efter skoldagens slut. Vårdnadshavare kontaktas.

5. Om elev vid upprepade tillfällen stör ordning eller uppträder olämpligt skall rektor se till att saken utreds i samråd med vårdnadshavare. Ärendet anmäls till skolans elevhälsoteam.

6. Rektor/biträdande rektor kallar vårdnadshavare till ett möte.


Andra åtgärder som skolan kan vidta finns på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Gå till Reformer i skolan och vidare till Ny skollag kap.5

Senast ändrad: 2018-07-02 19.48

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolans ordningsregler

g q n C

p

Kontakt