Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Mötesanteckningar föräldraråd

Här kan du se mötesanteckningar från de senaste av Dalsjöskolans föräldraråd. Nyast överst.

Föräldraråd 3 december 2020 kl. 17.30

1. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Föregående mötesprotokoll från 30 september 2020 gicks igenom. Maria återkopplade om trygghetsgruppens fortsatta arbete.
2. Dagordningen godkänns
3. Ny rektor åk 4-6 + SU-gruppen
Mathias Dahlander kommer att börja arbeta som rektor någon gång i januari-februari. Fram till dess är Eva Janson TF rektor för åk 4-6 och Maria Persson för SU-gruppen.
4. Corona-Covid 19-Information
Maria berättade om de fall som konstaterats på skolan i dagsläget. Skolan informerar berörda klasser och vårdnadshavare utifrån smittskyddsenhetens och folkhälsomyndighetens anvisningar.
5. Konsekvenser Corona
Alla möten sker digitalt. Vi har matsalsvärdar i matsalen som ser till att trängseln inte blir stor och som frågar om handtvätt och delar ut handsprit.
Prao, information från Sparbanken och Kockduellen är inställd.
Även en del lektioner är inställda. Skolan har skapat Googleklasssrum för att frånvarande elever enklare skall kunna följa undervisningen. Vi försöker också hitta alternativ för att kunna visa på betygsgrundande kunskaper.
6. Respektgympa
En föreläsning för åk 9 om värdegrund. Denna föreläsning kommer att erbjudas till alla föräldrar den 7 december. Länk kommer.
7. Personalläget
En spanskalärare kommer att sluta men en ny har rekryterats.
Behov av Ma-No lärare då en slutar och en annan skall arbeta mindre.
Behov av ytterligare en lärare på mellanstadiet.
8. Trafik- parkering+ Mopeder
Uppmaning att undvika parkeringen vid hämtning och lämning. Det finns många barn som är i rörelse där.
Mopeder och mopedbilar vill vi att ni föräldrar hjälper skolan att utbilda våra ungdomar i att hålla sig till gällande trafikregler. Vi har många barn i rörelse på skolan och till och från. Oförsiktig lek med fordon kan få allvarliga konsekvenser.
9. Månadsbrev
Viktigt att alla läser informationen. Vi ser också gärna att ni har kontakt med oss om det är något av allmän karaktär som kan behöva stå med i brevet.
10. Utvecklingssamtal
Vårterminens utvecklingssamtal startar den 11 januari och två veckor framåt. De kommer att vara digitala.
11. Skolmaten
Upplevs som att eleverna har en positivare inställning till den och det är vi glada för.
12. Digital undervisning
Diskussion kring detta område om hur det fungerar och hur det kan bli bättre.
13. Nästa Föräldraråd
Datum ej klart. Kommer att vara digitalt.
14. Avslut
Tack för en bra hösttermin och God Jul.

Föräldraråd 30 september 2020

Deltagare från Dalsjöskolan: Rektor Maria Persson, tf rektor Eva Janson, skoladministratör Lena Arvidsson, skolintendent Susanne Mandrén samt ca 10 deltagare via Google Meet.

 1. Maria förklarar mötet öppnat
 2. Dagordningen godkänns
 3. Information skolledning: Per Sjöstrand slutat som rektor. Eva Janson gått in som TF rektor.
 4. Skolstart. En bra skolstart. Relativt lugnt. Coronasituationen har gjort att vi haft både elever och personal borta. Just nu lite bättre. Inställda lektioner har förekommit men i de flesta fall har det kunnat lösas.
 5. Personalläget. Vi har personal på alla tjänster. Alla har inte lärarutbildning men det fungerar bra. Alla tjänster som är tillsatta med ej utbildad personal annonseras ut.
 6. Klasser och grupper. Ca 630 elever. 3 paralleller på 4-6 och 6 paralleller på 7-9. Flexgruppen har omorganiserat i nya grupper som fungerar bra.
 7. Matsalen. Har varit rörigt och är trångt. Schemat utsträckt. Behov av att se över hur möbler etc fungerar framförallt behövs ljuddämpning. Vi har också under tre veckor provat att ha matvärdar som påminner om handtvätt och som bevarar lugnet i matsalen.
 8. Trygghetsgrupp. Har startat på skolan. Än så länge endast vuxna men här tänker vi få elevmedverkan också. Skall arbeta med kränkningsutredningar och att skapa trygghetsskapande aktiviteter. Startar med att göra en trygghetsenkät i alla klasser under de kommande veckorna för att få fram otrygga platser på skolan.
 9. Dexter. Frånvarorapportering men också en omdömesbas som man kan behöva kunna för att se hur omdömen för det egna barnet ser ut.
 10. Betyg. Vi har ökat meritvärdet både på högstadiet och på mellanstadiet. Bra mått på utveckling i den stora gruppen.
 11. Övriga frågor:
 1. Internprao. Mellan 10.00-13.00. 2 elever 1 dag per läsår. Både före och efter praon följer de sitt ordinarie schema. De torkar elevskåp vilket gör att vi alltid har det fint i skåphallen. De torkar också bord i matsalen.
 2. Utvecklingsområden under året är: En skola för alla, Delaktighet och elevinflytande, Trygghet och studiero, Ökad måluppfyllelse.
 3. Elevråd har blivit mer aktiva och mer framåtsyftande och fungerar bra.
 4. Maria uppmanar att man tar kontakt med mentor om man har frågor. Kan inte de svara så lotsar de vidare till expeditionen.
 5. Månadsnytt skickas ut till alla vårdnadshavare.
 6. Skadegörelse på cyklar och mopeder? Ja det förekommer och det går i vågor. Vi har försökt placera dem synligt för att lättare kunna bryta.
 7. Nästa möte i december som också blir på Google. Länken skall spridas tydligare till nästa gång.

Mötet avslutas.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mötesanteckningar föräldraråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol