Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Plan för likabehandlingsarbete

Daltorpskolans 7-9 arbete för att motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering

På Daltorpskolan vill vi att alla elever ska känna sig trygga, känna nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. De ska gå till skolan med glädje och en upplevelse av att lyckas och känna sig sedda. De ska veta att det alltid finns en vuxen att vända sig till vid behov och vart man kan vända sig om behov uppstår.

Alla verksamheter lyder under skollagen så som förskola, fritidshem och skola och samtliga har en likabehandlingsplan utformad efter sin verksamhet, syftet är med planen är att förebygga och förhindra kränkningar i skolan. Grundläggande för allt arbete på skolan är att alla människor har lika värde

På Daltorpskolan tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar.

I skolans likabehandlingsarbete handlar det om att vi, tillsammans med eleverna, vill vara med om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Därför genomförs det under året ett antal insatser för att kartlägga elevernas upplevelser, känslor och åsikter kring arbetet mot diskriminering och kränkande handling.

Dels fyller eleverna i en enkät vid en trygghetsvandring som genomförs i sjunde klass, och dels har Borås Stad en större klimatundersökning som genomförs på samtliga Borås Stads grundskolor. Dessa ligger till grund för en åtgärdsplan för kommande arbete. Flertalet förebyggande aktiviteter ligger till grund för att öka trygghet och trivsel på skolan.

Definition kränkande behandling enligt Skolverket

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet Skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (trakasserier eller sexuella trakasserier) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Diskriminering enligt diskrimineringslagen är förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

En kränkning kan vara

 • Fysisk (exemplevis sparka, slå, knuffa, bli fasthållen, tafsa, spotta, förstöra saker)
 • Verbal (exeplevis lögner, rykten, svordomar, hot, öknamn, skämt, skällsord)
 • Psykosociala (exempelvis utfrysning, grimaser, suckar, alla går när någon kommer, skratt bakomryggen)
 • Text/bild/media (exemplevis sprida sårande bilder eller text via t.ex. lappar, brev, sms, socialamedier, klotter)

På Daltorpskolan har vi nolltolerans mot hot och våld. Vid ev. förekomst av hot och våld kommer vårdnadshavare att kontaktas och eleven kan komma att skickas hem medan skolan utreder det inträffade.

Om du blir kränkt i skolan ska du, eller dina föräldrar, prata med din lärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan eller med personal inom Likabehandlingsteamet.

Arbetsgång vid akuta insatser

Varje vuxen på skolan har handlingsplikt. Det innebär att var och en måste agera och utreda vad som hänt så snart de får reda på om någon känner sig kränkt. Agerandet ska ske skyndsamt och utredningen ska dokumenteras. Vid misstänkt kränkande handling ska nedanstående följas.

 1. När någon elev eller någon av de vuxna på skolan får besked om misstänkt kränkande handling på skolan informeras mentorer/studiecoach för inblandade elever. Information samlas in och dokumenteras.
 2. Rektor informeras genom blankett som finns på Ping Pong som i sin tur informerar huvudman på särskild blankett.
 3. Om mentor/kontaktperson/studiecoach upplever att det i klassen förekommer mobbning och känner sig obekväm med situationen vänder hen sig till arbetslagens representanter i Likabehandlingsteamet.

Arbetsgång

 • Vuxen inleder samtal 1 med den/de som är utsatta för kränkningar.
 • Vuxen håller samtal 2 med den/de som utsätter kränkningar.
 • Mentor och eller kontaktperson informerar elevernas vårdnadshavare samma dag som samtal 1 respektive 2 har skett. Det är viktigt att vårdnadshavare vet om att skolan arbetar med ärendet.
 • Efter 1-2 veckor håller den vuxne samtal 3 med den eller de som är utsatta för kränkningar.
 • Strax efter samtal 3 håller den vuxne samtal 4 med den eller de som utsätter kränkningar.
 • Efter samtal 4 informerar mentor och eller kontaktperson åter igen elevernas vårdnadshavare och ger en återkoppling.
 • Ärendet tas upp på kommande möte med Likabehandlingsteamet.
 • Skulle kränkningarna inte upphöra, går den vuxne vidare enligt nedanstående:
 • Ärendet överlämnas till rektor som kallar vårdnadshavare och eleven till samtal tillsammans med de vuxna som har hållit i samtalen.
 • Uppföljningssamtal med rektor.
 • Ärendet anmäls till polisen eller socialtjänsten.

Vid misstanke om att någon elev blivit utsatt för diskriminering eller kränkande handling av vuxen

När någon elev eller någon av de vuxna på skolan får besked om misstänkt diskriminering, trakasserier eller kränkande handling, informeras rektor som härefter informerar och lämnar över till områdeschef som utreder händelsen.

Det är viktigt att utredningen/samtalen utmynnar i ett åtgärdsprogram som kommer att gagna de inblandade och den framtida verksamheten. Vid vissa tidsintervaller ska ärendet följas upp för att försäkra att diskriminering och/eller kränkande handling inte uppstår på nytt.

Kontaktpersoner

Skolkurator Satu Svanlund
Telefon: 0768-88 79 84

Biträdande rektor Niclas Berg
Telefon: 0734-32 84 89

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Plan för likabehandlingsarbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol