Meny

Meny

Om skolan

Grundsärskolan tar emot elever ifrån årskurs 1 till årskurs 9 och delar lokaler med Grundskolan på Fjärdingskolan samt Grundskolan på Bodaskolan. På Fjärdingskolan går elever ifrån årskurs 1 till årskurs 6 och på Bodaskolan går elever ifrån årskurs 7 till årskurs 9. I varje klass arbetar en klasslärare tillsammans med förskollärare/elevassistenter. Verksamheten innehåller en tydig struktur och undervisningen är anpassad till den enskilde elevens behov och förutsättningar. Vi har en väl tillrättalagd miljö med klassrum, grupprum, sinnesrum, kommunikations- och röreserum samt skapanderum.

Grundsärskolan erbjuder även fritids- och KTS-verksamhet för elever vars vårdnadshavare förvärvsarbetar och/eller studerar.

Utbildningen inom denna skolform ska ge elever med utvecklingsstörning en undervisning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och skall så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Vad som gäller för personer med utvecklingsstörning gäller även för elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Denna personkategori tillhör med andra ord också grundsärskolans målgrupp. Elev med autism utan utvecklingsstörning ingår inte i målgruppen.

Träningsskolan är en särskild inriktning inom grundsärskolan och är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Enhetsbeskrivning

Grundsärskolan är lokalintegrerad på Fjärdingskolan. Skolan ligger vackert med naturen och ett parkområde i nära anslutning, vilken kan nyttjas året om. Skolgårdens utemiljöer är väl anpassade för en trygg utevistelse. Skolan ligger med gångavstånd till stan samt har goda busskommunikationer

Verksamheten rymmer både skola, fritids och KTS , korttids tilsyn,som sträcker sig ifrån klockan 06.30-17.30.

Grundsärskolan omfattar två enheter:
Autismenheten som tar emot elever med utvecklingsstörning och autism.
Rh-enheten som tar emot elever med utvecklingsstörning och rörelsehinder.

Läsa mer om Grundsärskolan i Borås.

Senast ändrad: 2018-12-10 09.31

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt