Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Diskriminering och kränkande behandlin

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Hestra Midgårdskolans plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Ordningsregler

För att skapa en tryggare och trivsammare skolmiljö har skolan ett antal ordningsregler som gäller hos oss:

Vi utbildar världsmedborgare

 • Jag respekterar mig själv och andra
 • Jag är rädd om mina, andras och skolans saker
 • Jag ansvarar för att det blir arbetsro
 • Jag använder det bästa språket
 • Jag lämnar ifrån mig min mobiltelefon varje morgon
 • Jag använder digitala verktyg endast till pedagogiska ändamål under skoltid och fritidstid
 • Jag har mina leksaker hemma

Utemiljö

 • Jag är utomhus varje morgon innan skolan börjar och går in när klockan ringer
 • Jag vistas ute på rasterna och befinner mig inom skolans område
 • Jag använder lek- och spelområden enligt anvisade tider
 • Jag följer reglerna som finns på fotbollsplanen
 • Min cykel, skateboard, inlines, kickboard och airboard används inte på skolans område och parkeras därför på anvisad plats
 • Jag följer skolans regler om snöbollskastning, fotografering och filmning på skolans område

Konsekvenser om reglerna inte följs

 • Samtal med elev
 • Samtal med vårdnadshavare
 • Uppföljning
 • Anmälan till EHT (ElevHälsoTeam)
 • Disciplinära åtgärder enligt Skollagen kapitel 5 § 6-15, 23

Utöver ovanstående regler följer jag anvisningar och beslut från vuxna.

Den som tappar bort eller förstör läromedel och saker får ersätta dem.

Rektor eller lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för skolverksamheten eller kan utgöra en fara för säkerheten i denna (Skollagen 5 kapitlet 22 §).

Senast ändrad: 2020-05-06 10.41

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C