Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2022Datum 2022-03-01

Sida

1(17)

 

 

 

 

Planen avser F-6 och Fritidshem på skolan för läsåret 2022


Innehåll

1...... Inledning. 3

1.1 Definition kränkande behandling och diskrimineringsgrunder 4

1.2 Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till 4

2...... Utvärdering. 5

2.1 Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats. 5

2.1.1 Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan. 5

2.1.2 Resultat av utvärderingen av fjolårets plan. 5

2.2 Utvärdering av årets plan. 7

2.2.1 Årets plan ska utvärderas senast 7

2.2.2 Beskriv hur årets plan ska utvärderas. 7

2.2.3 Ansvarig för att årets plan utvärderas. 7

3...... Planerade främjande insatser kring kränkande behandling och diskriminering. 7

4...... Kartläggning kring kränkande behandling och diskriminering. 8

4.1 Kartläggningsmetoder 8

4.2 Resultat och analys. 9

5...... Förebyggande arbete kring kränkande behandling och diskriminering. 10

5.1 Mål och åtgärder 11

6...... Rutiner för akuta situationer 12

6.1 Rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp trakasserier och kränkande behandling som sker mellan elever. 12

6.2 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev upplever sig utsatt för kränkande behandling/trakasserier av personal eller om det råder någon annan form av diskriminering på skolan. 16


1 Inledning

Grundskolorna i Borås arbetar för elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg skolvardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. Grundläggande för allt arbete på skolan är att alla människor har lika värde. Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår skola. Årligen upprättar rektor tillsammans med trygghetsteamet en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Hestra Midgårdskolans vision

”Tillsammans utbildar vi världsmedborgare”

Hestra Midgårdskolans lokala vision visar vår strävan att bilda framtidstänkare

som känner positiv framtidstro och därigenom har möjlighet att forma sitt liv.

En världsmedborgare behöver kunskaper:

- I ämnen.

- Om sig själv.

- Hur vår värld fungerar.

- Om vår omvärld.

- Att se sin roll i helheten.

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Grundskola F-6 samt fritidshem

Ansvarig för planen

Rektor Linda Brundin

Planen gäller från

2022-03-01

Planen gäller till

2023-02-28

Elevernas delaktighet och förankring av planen

Eleverna deltar i arbetet med att ta fram en ny plan mot kränkande behandling

och diskriminering genom att regelbundet svara på skolans olika trivselenkäter,

som sedan sammanställs och tas upp i klasserna. Mellanstadiet svarar också på

skolklimatundersökningen. Frågor om trivsel, trygghet och studiero tas också upp på klassråd och elevråd genom särskilda fokusfrågor/områden.

Vårdnadshavarnas delaktighet och förankring av planen

Vårdnadshavare F-3 bidrar med synpunkter kring trygghet och trivsel genom att svara på Borås stads skolklimatundersökning. Frågor om trygghet och trivsel tas upp på utvecklingssamtal.

Personalens delaktighet och förankring av planen

Trygghetsteamet och EHT arbetar med planen och gör personalen delaktig genom diskussioner i arbetslag och på APT.

.

1.1 Definition kränkande behandling och diskrimineringsgrunder

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet Skollagen[1]. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (trakasserier eller sexuella trakasserier) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Diskriminering enligt diskrimineringslagen är förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det finns sex former av diskriminering:

 • Direkt diskriminering vilket innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.
 • Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer enligt de sex diskrimineringsgrunderna ovan.
 • Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
 • Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.
 • Sexuella trakasserier är trakasserier som är av sexuell natur.
 • Instruktioner att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning att diskriminera någon annan.

Diskriminering mellan elever kan ske i form av trakasserier och sexuella trakasserier. Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

En kränkning kan exempelvis vara:

 • fysisk: såsom att bli utsatt för slag och knuffar
 • verbal: såsom att bli hotad, att bli kallad för kränkande ord
 • psykosocial: såsom att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, göras till åtlöje
 • text eller bildburen: såsom klotter, sms, chatt, via internet

1.2 Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till

För att skolan ska kunna agera när en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling och/eller diskriminering behöver någon i personalen få vetskap om det inträffade. Kontakta i första hand klassföreståndare/mentor. Vid behov kan även någon av nedanstående personer kontaktas.

Rektor Linda Brundin: 0768-88 38 90

Socialpedagog Sara Arnell: 0734-32 78 92

Skolkurator Charlotte Bergvall: 033-35 38 20

Skolsköterska Elisabeth Freij: 033-35 34 38

Skoladministratör Malin Nilsson: 033- 35 36 54

Verksamhetschef Marika Andersson: 0768-88 88 27

2 Utvärdering

2.1 Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Pandemin har på olika sätt påverkat val av utvärderingsformer och metoder.

Planen har i valda delar utvärderats i och av medlemmar i EHT, trygghetsteamet och elevråd. Personalgrupper har utvärderat, för

dem, aktuella delar av planen.

2.1.1 Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Rektor, trygghetsteamet, EHT och personal.

2.1.2 Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Främjande

 • Rastvärdar före skoldagen har genomförts med syfte att få en välkomnande och trygg start på skoldagen. Skolkurator och socialpedagog cirkulerar på skolgården när eleverna börjar anlända till skolan på morgonen. Det har gett god effekt med färre incidenter.
 • Socialpedagog som finns där eleverna finns stor del av dagen har genomförts. Under läsåret har socialpedagogen etablerat ett arbetssätt där stor fokus legat på att bygga relationer. Eleverna har genom socialpedagogen en trygg vuxen lättillgänglig. Socialpedagogens kontor har dessutom flyttat till en mer tillgänglig plats på skolan, dit eleverna lättare kan ta sig till.
 • Ny rastbod invigdes i mars 2021 där eleverna kan låna rastaktivitetssaker. Skolan har dessutom fått ett personaltillskott till rastboden genom ett samarbete med Simonsland och kan sedan höstterminen 2021 alltid ha boden öppen och bemannad.
 • Presentation av trygghetsteamet har genomförts både i klasser men också genom att trygghetsteamet anordnat flera rastaktiviteter samt events under året (”jerusalemadans” 21/5, brännbollsevent 10/6). På så vis har alla elever vid flera tillfällen både i minde och större sammanhang fått träffa alla medlemmar i trygghetsteamet.
 • Organiserade rastaktiviteter har på grund av personalneddragningar från höstterminen 2021 har endast kunnat genomföras sporadiskt. Under vårterminen 2021 fanns förutsättningar att genomföra rastaktiviteter som planerat, vilket uppskattades mycket av eleverna.
 • Arbetet med att förtydliga rollerna för rastvärdskap samt ha full bemanning under rasterna har försvårats med den lägre bemanningen samt den anmärkningsvärt höga frånvaron på grund av pandemin.
 • De planerade aktiviteterna med elevledda rastaktiviteter samt utbildning av elever i ”bra kompis” aktiviteter har inte kunnat genomföras på grund av restriktioner.

Förebyggande

I föregående års plan identifierades fyra riskfaktorer där åtgärder satts in.

 • Frånvaro av rastvärdar - Skoladministratör har uppmärksammat personal när rastvärdar saknats, vilket fungerat till viss del. Den ansträngda personalsituationen samt periodvis många vikarier/brist på vikarier i verksamheten har försvårat åtgärden.
 • Incidenter på skolskjuts - Skoladministratör och socialpedagog har etablerat en trygg kontinuerlig samverkan med bussbolag samt statsdelsvärdar. Socialpedagog/bussvärd på skolan har även daglig avstämning med chaufförerna. Samarbetet under året har gett goda resultat, med färre incidenter på skolbussen.
 • Tidsaspekten kring att utreda misstanke om kränkning - Sedan höstterminen 2021 har skolan fått tillgång till systemet ”Draftit” där samtliga kränkningsärende dokumenteras och följs. Systemet har underlättat handläggningen för socialpedagog och skolkurator. Utredningsarbetet har dock försvårats på grund av hög sjukfrånvaro under pandemin både bland elever och personal.
 • Bristande matro under luncherna - En fördjupad undersökning genomfördes i samtliga klasser och fritidsavdelningar där olika förbättringsförslag och framgångsfaktorer framkom. Framgångsfaktorerna delgavs till all skolpersonal för att jobba vidare med i respektive klasser/avdelningar. Efter analys av underlag togs beslut på ett APT om att använda olika trappor till och från lunchen, för att minska risken för konfrontationer mellan elever. Sammantagna åtgärder har gett positiva resultat avseende matro visade trivselenkäten. Höstterminen 2020 tyckte 80 % att de hade matro och höstterminen -2021 tyckte 86 % att de hade matro. En stor del av personalen i lågstadiet tillämpar även ”PAX i skolan” för ökad trygghet och studiero, vilket även med framgång gynnat matron. ”Pax i skolan” är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Internationellt har det använts i alla skolans årskurser, men i Sverige är det i dagsläget främst anpassat till lågstadiet.

2.2 Utvärdering av årets plan

2.2.1 Årets plan ska utvärderas senast

December 2022/januari 2023

2.2.2 Beskriv hur årets plan ska utvärderas

EHT, trygghetsteam, elevenkäter, på elevråd, fitidsråd och personalmöten löpande under året.

2.2.3 Ansvarig för att årets plan utvärderas

Rektor Linda Brundin

3 Planerade främjande insatser kring kränkande behandling och diskriminering

Främjande arbete och insatser handlar om att förstärka de friskfaktorer och styrkor som redan finns på skolan, hos elever och personal. Insatserna genomförs löpande under året, oavsett om det finns någon aktuell problematik eller inte och riktar sig till alla elever.

Aktivitet

Beskrivning

Mål

Ansvarig

Tid

Rastaktiviteter

Organiserade rastaktiviteter på huvuddelen av skolans raster.

Mer meningsfulla raster som leder till ökad trygghet och gemenskap.

Ansvariga för rastaktiviteter.

Löpande

Events och rastaktiviteter

Aktiviteter utöver ordinarie rastaktiviteter.

Att presentera trygghetsteamet, skapa en vi-känsla och gemenskap på skolan.

Trygghetsteamet

Två till tre tillfällen per termin.

Rastboden

Öka utbudet av aktivitetssaker samt göra elever delaktiga i arbetet i rastboden.

Skapa meningsfulla, stimulerande raster.

Trygghetsteamet

Löpande

Fadderskap

Genom olika aktiviteter såsom fadderraster och

”fadderläsning”.

Öka vi-känslan och tryggheten på skolan genom att eleverna samverkar/ lär känna varandra över årskurserna.

Arbetslagen

Löpande

PAX

Lågstadiet arbetar efter modellen ”PAX i skolan”

Att skapa en skolmiljö präglad av lugn, trygghet, glädje och studiero.

Rektor och skolpsykolog.

Löpande

”Bra kompis”

Två elever från varje klass träffas varannan månad och introduceras i värdegrundsövningar/lekar som de tar vidare till sin klass att jobba med.

Skapa en vi-känsla genom samarbetsövningar.

Trygghetsteamet

Uppstart hösten 2022

Tydliggöra alla vuxna på skolgården

All personal (oavsett uppdrag) bär reflexväst vid utevistelse.

Ökad trygghet genom att synliggöra alla vuxna under utevistelse.

Rektor och skoladministratör

Löpande

4 Kartläggning kring kränkande behandling och diskriminering

Vi genomför kartläggningar och aktiviteter för att ta reda på hur eleverna mår, hur skolan upplevs och var och när det finns risk för kränkande behandling och diskriminering i vår verksamhet.

4.1 Kartläggningsmetoder

Skolan kartlägger elevernas trivsel och trygghet på ett antal olika sätt. Samtliga klasser och fritidsavdelningar genomför vid fyra tillfällen per år, tidigt och sent på varje termin, en enkät där trivsel, trygghet och studiero mäts (TTS-enkäten). I mitten av varje termin genomförs även skolans stora ”trivselenkät” i samtliga klasser. Årskurs 4-6 genomför varje vår Borås Stads skolklimatundersökning. Det genomförs elevråd och fritidsråd. Både spontana och organiserade kontakter med elever och deras vårdnadshavare genomförs. Även samtal i personalgrupper bidrar till underlag i skolans kartläggningsarbete. Trygghetsteamet följer elevernas trygghet och mående bland annat genom uppföljning av förekommande kränkningsärenden. Sedan höstterminen 2021 har skolan fått tillgång till systemet ”Draftit”, där samtliga kränkningsärenden dokumenteras och följs. Systemet ger statistik som kan användas för att följa utvecklingen och som stöd i kartläggning. Frånvaroteamet följer elevernas frånvaro för att upptäcka och/eller utesluta skolrelaterade orsaker. Hälsosamtal genomförs av skolsköterska för förskoleklass och årskurs fyra som kan användas som en del i att kartlägga elevernas upplevelse av trivsel och trygghet i skolan.

4.2 Resultat och analys

Resultat av trivselenkät hösttermin 2021 (ett urval)

 • 97,3 % trivs bra/mycket bra i sin klass (hösttermin 2020 93 %)
 • 96 % trivs bra/mycket bra på fritids (hösttermin 2020 93 %)
 • 96 % känner att de ofta/alltid har någon att vara med på rasterna (hösttermin 2020 95 %)
 • 94 % känner att det oftast/alltid finns vuxna ute på rasterna

(hösttermin 2020 93 %)

 • 90 % tycker att de har arbetsro i klassrummet (hösttermin 2020 88 %)
 • 86 % tycker de har matro i matsalen (hösttermin 2020 80 %)

I frisvaren som eleverna haft möjlighet att lämna i trivselenkäten framgår att det är vanligt förekommande med elaka kommentarer i skolan, att elaka rykten sprids på sociala medier och att många kränkningar överlag sker på nätet. Det framgår också att eleverna råkar ut för förfrågningar av sexuell karaktär på nätet.

Resultat av TTS-enkäten

Enkäten ger oss en tydlig nulägesbild över trivsel, trygghet och studiero, dels i klasserna men också på fritidsavdelningarna. Över tid kan resultaten följas och vid behov kan insatser sättas in. Resultaten har under året varit goda. Resultaten har varit sämre i klasser där det varit skiften med pedagoger eller frånvaro av ordinarie pedagoger av någon anledning.

Draftit-statistik och kränkningsutredningar

I statistiken som finns att tillgå som avser höstterminen 2021 framgår att det inkommit 66 anmälningar gällande kränkande behandling. Pojkar är tydligt överrepresenterade både som utsatta och utsättare. Fysiska kränkningar är vanligast (53 %), följt av verbala kränkningar (30 %) och psykosociala kränkningar (11 %). Skolgården och klassrummet är de vanligast förekommande platserna där kränkningar sker, enligt statistiken från ”Draftit”.

I samtal med elever under kränkningsutredningarna framkommer en bild av att lindrigt våld såsom kränkande kommentarer och grovt språkbruk normaliserats, framförallt på nätet.

Elevråd/fritidsråd

Efter pandemin har elevråden kunnat genomföras som vanligt från höstterminen 2021. Ett vanligt förekommande önskemål från eleverna är större vuxennärvaro på raster, även fadderskap mellan årskurser önskas.

APT/arbetslag

Vid diskussion i arbetslag på APT (arbetsplatsträff) framkom följande platser som riskfyllda, där kränkande behandling oftare sker:

 • skolgården
 • korridor våning 2
 • omklädningsrum

Det framkommer i diskussioner på APT behov av tätare vuxennärvaro överlag på skolan. Ytterligare ett riskområde som framkommer är hög förekomst av våld, både lindrigt och grövre våld, vilket avspeglas i kränkningsanmälningarna.

Resultat av våldspreventionsutbildning på skolan

Sedan våren 2020 pågår ett systematiskt arbete kring att utbilda eleverna i ”hur funkar våld” genom våldspyramiden och hur eleven kan vara en ”aktiv åskådare”. Skolkurator och socialpedagog ansvarar för insatsen. Under läsåret besöker skolkurator och socialpedagog samtliga klasser och utbildar i ämnet. Vid terminsstart hösten 2021 fick all personal på skolan utbildning i våldsprevention samt normkritiskt förhållningssätt. Efter avslutade utbildningar genomförs utvärderingar/enkäter där elevernas kunskaper mäts. I dessa framgår att eleverna i hög grad fått ökade kunskaper och förståelse i hur våld funkar samt verktyg för vad eleverna kan göra för att förebygga och stoppa våld. En del i insatsen är att även förmedla kunskap kring våldsprevention till vårdnadshavare genom skriftlig information i veckobrev.

Analys

Resultaten av skolans olika kartläggningar visar att eleverna i mycket stor utsträckning trivs och känner sig trygga på Hestra Midgårdskolan. I resultatet av trivselenkäten har samtliga frågor i urvalet genererat ett högre resultat höstterminen 2021 jämfört med året innan, vilket tyder på att det främjande och förebyggande arbetet ger resultat. Av kartläggningarna som genomförts är det även tydligt att i de klasser där det funnits kontinuitet i det pedagogiska ledarskapet har resultaten varit särskilt goda.

Ett område som skolan fortsatt behöver jobba med är frågor kring elevernas beteende på nätet, då konflikter/kränkningar som sker där får konsekvenser även i skolan. Ett fortsatt arbete kring att göra rastsituationen ännu tryggare behövs också, där eleverna upplever högre vuxennärvaro. Tre otrygga platser (skolgård, korridor våning 2, omklädningsrum) har identifierats som riskområden där kränkningar oftare sker. Åtgärder för att trygga upp dessa platser behöver göras. Utifrån karaktären av kränkningsärendena och elevernas syn på våld är våldsprevention ett område som skolan fortsatt behöver arbeta med.

5 Förebyggande arbete kring kränkande behandling och diskriminering

Det förebyggande arbetet handlar om att avvärja de risker för kränkande behandling och diskriminering som finns i verksamheten. Arbetet utgår från de riskfaktorer som har identifierats i kartläggningen av verksamheten och de mål som formulerats utifrån resultat och analys.

5.1 Mål och åtgärder

Riskfaktorer

Mål

Åtgärder

Ansvarig

Tid

Frånvaro av rastvärdar/kränkningar på skolgården.

Ökad trygghet och färre kränkningar på skolgården.

Ersättare utses löpande vid behov.

Roller i rastvärdskapet utvecklas.

Representation från både klasslärare och fritids i ”rastschema – gruppen”.

Elevassistenter bär reflexväst.

Skoladministratör

Rektor

Rektor

Rektor

Löpande

Löpande

Inför läsår 22/23

Från mars 2022

Kränkningsärenden med hög förekomst av våld.

Minskat antal kränkningar och ökad kunskap på skolan om hur våld fungerar.

Våldspreventionsutbildning i klasserna.

Värdegrundsarbete tex. genom material från EQverkstan.

Skolkurator, socialpedagog tillsammans med all personal på skolan.

Löpande

Uppstart hösten 2022

Elevernas utsatthet på nätet.

Öka elevernas trygghet på nätet och deras medvetenhet kring det egna språkbruket på nätet.

Utbildningsinsats för eleverna i temat ”internet och relationer” med fokus på årskurs 3, 5, 6. Ingår även i arbetet med våldsprevention (våldspyramiden).

Skolkurator, socialpedagog

Löpande

Omklädningsrum, otrygg plats.

Öka elevernas känsla av trygghet i omklädningsrummet.

Duschdraperier sätts upp. Vuxennärvaron ses över.

Skoladministratör

Rektor

Hösttermin 2022

Korridor våning 2, otrygg plats.

Öka elevernas känsla av trygghet i korridoren på våning 2.

Elever tar med ytterkläder till matsalen för minskat flöde i korridoren. Ytterligare förbättringsåtgärder utvecklas löpande.

Pedagoger i berörda klasser.

Vårtermin 2022

6 Rutiner för akuta situationer

Den personal som först får kännedom om att en elev upplevt sig utsatt för kränkande behandling och/eller diskriminering.

– ingriper och

– fyller därefter i den digitala anmälan om kränkande behandling enligt nedanstående arbetsgång.

6.1 Rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp trakasserier och kränkande behandling som sker mellan elever.

I Skollagen står att all personal i skolan är skyldig att anmäla till rektor om de får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan. Rektor är i sin tur skyldig att anmäla det till skolhuvudmannen. När den digitala anmälan görs skickas information automatiskt till rektor och huvudman. Om en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna ska detta utredas enligt Diskrimineringslagen.

Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i KB Incident, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (OSL 23 kap 2 §). All information som lagras i systemet KB Incident bedöms vara sekretessbelagd information enligt Offentlighets- och Sekretesslagen.


Arbetsgång

Anmälan
Fyll i den digitala anmälan i KB Incident om kränkande behandling som finns som snabblänk på lärportalen ”Unikum”, alternativt denna länk https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-anmalan/?invitation=WeL0pIFOuZK%2f56sbsNk1O%2feKkDGR7fXHMlJOHArmRT9H7hmv5WILpg%3d%3d Länk till annan webbplats.

 • Varje anmälan avser en utsatt elev. Är det flera utsatta elever i samma händelse, gör en anmälan för varje elev. Skyddad elev hanteras enligt särskild rutin.
 • Personnummer behöver inte anges i detta steg om du inte har tillgång till det.
 • I inledningen av anmälan kan ni ange för- och efternamn på de inblandade eleverna och benämner dem elev A, elev B osv, dessa beteckningar används därefter i anmälan. Detta underlättar avidentifiering av de inblandade eleverna vid en eventuell begäran om utlämning av handlingen.
 • Fyll i alla fält.
 • Om fler personer misstänks ha utsatt eleven klicka på lägg till på sidan två.
 • Granska och skicka in – anmälan går till rektor eller den rektorn har delegerat (delegat) till samt huvudman.
 • Texten i anmälan gällande händelsen kan inte ändras i efterhand.

Skyddad elev

Skyddad elev hanteras enligt särskild rutin.

Om rektor eller delegat önskar mer information från anmälaren

Rektor eller delegat begär en komplettering från anmälaren innan en utredning startar genom att välja ”Begär komplettering”.

Elever saknar personnummer, fullständiga namn m.m.

Rektor eller delegat väljer ”Redigera ärende” och fyller i personnumret (även de med TF-nummer men ej skyddade elever) och/eller de ändringar som behöver göras och klickar på spara.

Om det har blivit fel vid registreringen av anmälan eller under utredningens gång

Om t.ex. två anmälningar har blivit inskickade på samma ärende kan rektor eller delegat välja ”Begär radering” och beskriv varför en radering bör göra av aktuellt ärende. Då skickas information till huvudmannen som gör en bedömning om ärendet kan raderas eller inte. När en radering godkänns försvinner ärendet ur systemet.

Om ärendet har blivit registrerad på fel skolenhet

Om den utsatta eleven inte går på din skolenhet kan rektor eller delegat välja ”Flytta ärende” och då välja den enhet som den utsatta eleven tillhör.

Beslut om vem som ska utreda händelsen

Snabbutredning genomförs vanligtvis när utredningen är gjort på plats och visar att eleven inte har blivit utsatt för kränkande behandling, det är endast enhetsansvarig som kan genomför snabbutredning.

 • Om rektor eller delegat ska göra utredningen välj ”Starta utredning”.
 • Om rektor eller delegat inte ska genomföra utredningen välja ”Delegera ärendet” och välj den personen som ska göra utredningen. Den personen får då ett mail. Loggar in i systemet med BankID eller Freja eID och kan starta utredningen genom att välja ”Starta utredning”.

Utredning

Utredningen ska innehålla en beskrivning av händelsen;

 • vilka som var inblandade
 • när händelsen har skett (datum)
 • hur utredningen har genomförts (av vem och när).
 • Om det inte redan är gjort i anmälan - i inledningen av utredningen bör ni ange för- och efternamn på de inblandade eleverna och benämner dem elev A, elev B osv, dessa beteckningar används därefter i utredningen. Detta underlättar avidentifiering av de inblandade eleverna vid en eventuell begäran om utlämning av handlingen.

Gör en bedömning om eleven har blivit kränkt eller inte. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt Skollagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. När ord står mot ord och vittnen saknas kan inte en kränkning enligt Skollagen konstateras. Elevens upplevelse av att var kränkt ifrågasätts inte. När en kränkning har konstaterats fyll i vilken typ (kategori) av kränkning som har konstaterats. Klicka på alla aktuella kategorier av kränkningar i ärendet.

Kontakta vårdnadshavare (både till den som är utsatt och de/den som utsätter) och informera om händelsen. Fortsätt att kommunicera med vårdnadshavare (både till den som är utsatt och de/den som utsätter) under ärendets gång. Fyll i datum när ni har haft kontakt. Spara när ni har fyllt i en kontakt, därefter kan ni fylla i fler. Avsluta med att spara.

Beslut om åtgärder

Välj ”Vidare till åtgärder”. Utredaren beslutar vilka åtgärder som behöver vidtas för att trakasserier/kränkningar ska upphöra och bokar tid för uppföljning. Dokumentera även när uppföljning ska ske. Fyll i om vårdnadshavare har kontakts. Avsluta med att spara.

Uppföljning

Välj ”Vidare till uppföljning” Utredare följer upp ärendet och beskriver vilka åtgärder som är genomförda, vilka som deltog i uppföljningen och när samt bedömning om vidtagna åtgärder har stoppat trakasserierna/kränkningarna. Om åtgärderna har haft effekt välj ”slutför ärendet” då skickas ärendet till rektor eller delegat för granskning.

Åtgärderna har inte haft effekt och en mer samlad och grundlig utredning behöver göras. Starta en ny utredning enligt utredningsstegen genom att göra en ny digital anmälan. En mer samlad och grundlig utredning görs alltid av rektor utsedd personal förslagsvis enligt ”Checklista vid samlad och grundlig utredning”.

Rektor granskar ärendet

Rektor eller delegat granskar ärendet och säkerställer därmed att Skollagen följs och kvalitetssäkrar innehållet i utredningar, åtgärder och uppföljning.

 • Om rektor väljer ”Godkänn” skickas ärendet till huvudmannen för kännedom.
 • Om rektor väljer ”Godkänn ej” skickas ärendet tillbaka till utredaren för nya utredningssteg.

Huvudmannens ”beslut”

Huvudmannen mottar ärendet, granskas ej då det är delegerat till rektor.

 • När ärendet är mottaget väljer huvudmannen ”Godkänn”, ärendet avslutas och skickas tillbaka till rektor eller delegat.
 • Om huvudmannen upptäcker att något har råkat bli fel kan huvudmannen välja att ”inte godkänna”. Detta görs för att utveckla kvalitén i våra utredningar och i dessa fall meddelar huvudmannen vad som behöver ändras. Ärendet skickas tillbaka till rektor eller delegat för nya utredningssteg.

Anteckning i Prorenata (PRN)

Ni bör göra en journalanteckning i PRN att det finns ett kränkningsärende. Vid konstaterad kränkning i både den som är utsatt och den som har utsatt. Vid ej konstaterad kränkning endast i den som upplevt sig kränkt. Ange ärendets id nr i anteckningen.

Aktivera

När ärendet är godkänt av huvudman välj ”Arkivera” ärendet.

Andra anmälningar

Rektor beslutar om anmälan till polis eller socialtjänsten skall göras. I så fall dokumenterar detta i berörd elevs elevakt i PRN.

Elev uttrycker att hen inte känner sig utsatt för kränkande behandling

Händelser där eleven inte uttrycker att hen känner sig trakasserad/kränkt, men där det finns skäl att misstänka att det kan röra sig om trakasserier/kränkningar, ska utredas enligt rutinen ovan.

Utlämnande av en utredning

Verifiera att den som begär ut handling är vårdnadshavare/elev.

 • Rektor eller den som rektor utser granskar begärd handling. En menbedömning görs utifrån OSL kap 23 § 2.
 • Andra elevers namn ska sekretessbeläggas (svärtas). Var noga med att namnet inte går att tyda.
 • Om bedömning görs att elev eller elevs närstående inte kan lida men lämnas begärd handling ut i dess helhet.
 • Gör en administrativ anteckning kring vilka handlingar och till vem dessa har lämnats ut i elevakten i PRN.
 • Om bedömning görs att delar av utredningen inte kan lämnas ut ska dessa delar sekretessbeläggas (svärtas) eller om bedömning görs att utredningen inte kan lämnas ut alls tar rektor kontaktar chef för kvalitet och utveckling. Hen har delegationen att avslå begäran om del av allmän handling eller hela allmänna handlingen.

Att tänka på vid menbedömning

 • Elevens ålder och mognadsnivå. Eleven har med stigande ålder och mognad rätt att förfoga över sekretessbelagda uppgifter såsom utredningar kring kränkande behandling. Du kan behöva få elevens samtycke att för att lämna ut uppgifter. Överväg innehåll och elevens mognad i förhållande till utlämnande av handling. Särskilt integritetskänslig information kan sekretessbeläggas.
 • Eleven kan lida men. Vid antagande att elev kan lida betydande men om uppgifter ur röjs till vårdnadshavare, kan man sekretessbelägga hela eller delar av utredningar kring kränkande behandling (enligt OSL 12 kap 3§). (Att eleven upplever det obehagligt att information delges räcker inte som skäl.)
 • Men för tredje part. Om handlingen innehåller uppgifter om någon annan, ex. annan elev, anhörig eller annan vårdnadshavare ska sekretessprövning ske innan utlämnande (men för tredje part).

6.2 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev upplever sig utsatt för kränkande behandling/trakasserier av personal eller om det råder någon annan form av diskriminering på skolan.

Om en elev upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen eller någon annan form av diskriminering följs planen enlig nedan:


 1. Händelsen anmäls till rektor genom att fylla i den digitala anmälan om kränkande behandling som finns som en snabblänk på lärportalen ”Unikum” https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-anmalan/?invitation=WeL0pIFOuZK%2f56sbsNk1O%2feKkDGR7fXHMlJOHArmRT9H7hmv5WILpg%3d%3d Länk till annan webbplats.

I de fall rektor utsätter elever kontakta verksamhetschef eller verksamhetsutvecklare i ditt område. Verksamhetsutvecklaren fyller i dessa ärenden i den digitala anmälan om kränkande behandling.


 1. Vårdnadshavare informeras av rektor/verksamhetschef. Vid annan form av diskriminering följer Verksamhetschef upp med rektor att diskrimineringen upphör.

 2. Rektor/verksamhetschefen/verksamhetsutvecklare utreder, åtgärdar och följer upp ärendet tillsammans med personal från HR enligt arbetsgången ovan.

 3. Rektor/verksamhetschef/verksamhetsutvecklare följer upp ärendet med eleven och dennes föräldrar.

 4. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. Verksamhetschefen träffar regelbundet rektorn som kränkt eleven. En handlingsplan för personalen upprättas.
 1. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas ny kontakt med huvudmannen.

[1] 2010:800

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2022

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender