Meny

Meny

Arbetslag 1

Arbetslag 1 består av cirka 100 elever från F-3 tillsammans med pedagoger i förskoleklass, skola och fritdshem.

F-3 arbetar med att utveckla elevernas kreativitet genom ett ämnesövergripande arbetssätt där musik, bild och rörelse är ett naturligt inslag. Vi lägger stor vikt vid språkutveckling och elevers eget ansvarstagande.

F-1 undervisas i naturkunskap och samhällskunskap utomhus en gång i veckan. Eleverna får till exempel uppleva naturens växlingar och får konkreta upplevelser som vidarutvecklas i klassrumsundervisningen. Eleverna i år 1 deltar i kulturskolans "kulår" där de provar på att spela olika instrument, sjunga och delta i dans- och dramaövningar.

År 2 arbetar aktivt med att upptäcka och få en kultur som en levande del i skolarbetet.

År 3 samarbetar med konstnären Benny Cruz i temaarbetet kring Borås. Temarbetet inkluderar ämnen som svenska, bild och SO.

Fritidshemmet arbetar temainriktat. De använder sig av vår närmiljö och studiebesök för att barnen ska få en så berikad fritid som möjligt. Motorikträning, skapande samt utevistelse är viktiga ingredienser i verksamheten.

Normer och värden

Vi arbetar dagligen med att respektera varandra och ha förståelse för varandras likheter och olikheter. Vi arbetar med demokrati i praktiken till exempel genom att ha klassrumsdiskussioner och samarbetsövningar. År 1-3 har även klassråd.

Kunskaper

Vi arbetar enligt Lgr 11 och fäster stor vikt vid bland annat att eleverna utvecklar sin tilltro till sin egen förmåga samt att de utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära.

Elevers ansvar och inflytande

Alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna ta eget ansvar för sitt skolarbete.

Skola och hem

Vi arbetar med att skapa ett positivt samarbetsklimat mellan pedagoger, elever och föräldrar. För att skapa fina band och gott samarbete mellan hem och skola arbetar vi med föräldraintervjuer där föräldrarna bjuds in till klassen för att intervjuas. Resultaten av intervjuerna mynnar ut i olika temaarbeten.

Senast ändrad: 2018-09-10 12.46

Uppdaterad av:

Dela sidan: Arbetslag 1

g q n C

p

Kontakt