Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

KSU-grupp A-resursen

A-resursen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som riktar sig till grundskolans årskurs 7-9. Upptagningsområdet är Borås Stad.

Verksamheten som organiseras av Bodaskolan består av tio elever samt fyra pedagoger och två elevassistenter. A-resursen finns i lokaler i nedervåningen på Boda vårdcentral. Adressen är Smörhulevägen 2, nedre plan med ingång på baksidan.

Utsidan på huset där A-resursen har sin verksamhet

Antagningsvillkor

Elever aktuella för antagning till A-resurs har flera eller alla av följande behov:

 • Behov av en lugn och socialt begränsad miljö
 • Behov av stöd i att strukturera och kravanpassa sin skoldag
 • Behov av förutsägbarhet
 • Behov av stöd i sociala relationer
 • Behov av stöd i att uppfatta och tolka bakomliggande intentioner
 • Behov av stöd i kommunikation och samspel
 • Behov av stöd i att tolka och processa information
 • Behov av begränsade sinnesintryck i en intryckssanerad miljö
 • Behov av ledning för att nå längre i sin kunskapsutveckling

Rektor som ansöker om plats för elev i den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen A-resurs ska sakna möjlighet att tillgodose elevens behov av särskilt stöd i mindre lärmiljö i nuvarande skolplacering.

Vad erbjuder A-resurs?

A-resurs säkerhetsställer att eleverna får ett aktivt lärarstöd genom hög personaltäthet och god kompetens. Verksamheten har en struktur som är tydlig för både elev och vårdnadshavare. Lokalmässigt erbjuder A-resurs en lugn lärmiljö med avskilda arbetsplatser och begränsade sinnesintryck. Anpassningar görs med återkommande och repetitiva inslag, tydliga ramar och förväntningar, tydligt bemötande och förhållningssätt, en-till-en-undervisning, steg-för-steg-undervisning samt tydliggörande pedagogik och digitala verktyg.

Varje elev har sitt eget schema som skapas tillsammans av elev och lärare.

Underlag som ska skickas med ansökan:

 1. Pedagogisk utredning
  Den pedagogiska utredningen bör framställa behov som gör eleven aktuell för antagning i A-resursen samt hur elevens nuvarande skola anpassat för att möta behoven. Vidare ska det i utredningen framgå hur elevhälsoteamet varit involverat kring eleven.

 2. Kartläggning om trygghet och studiero
  Bifoga gjorda kartläggningar om trygghet och studiero i de fall eleven varit föremål för disciplinära åtgärder.

 3. Åtgärdsprogram
  I åtgärdsprogrammet ska såväl åtgärderna som utvärdering av åtgärderna framgå. Bifoga även den/de utredningar som ligger till grund för upprättandet av åtgärdsprogrammet. 

 4. Handlingsplan
  Eventuell handlingsplan gällande elevens skoltillvaro. Handlingsplanen kan, men måste inte, innehålla till exempel hur eleven hanterar olika miljöer, situationer och vad som underlättar lärsituationer för eleven eller påverkar elevens allmäntillstånd.

 5. Frånvaro
  Sammanställning och dokumentation kring elevens frånvaro under skolgången, samt eventuella frånvaroutredningar. Om möjligt utdrag ur aktuellt frånvarorapporteringssystem, annars sammanställt på lämpligt vis. Det är viktigt att det framgår även per ämne om eleven till exempel inte fått undervisning i ett ämne på grund av frånvaro.

 6. Eventuellt andra utredningar som gjorts
  Exempel på andra utredningar är om eleven har av psykolog utförda utredningar.

Urval:

Bedömning om antagning till A-resurs görs utifrån den ansökan som inkommit. Vid bedömning tas hänsyn till skolans tidigare insatser att möta elevens behov. Vidare sker antagning med hänsyn till gruppdynamik inom nuvarande elevsammansättning i A-resurs.

Ansökan:

Sista dag för ansökning är den 1 mars 2024, ansökan sker i Prorenata.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: KSU-grupp A-resursen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender