Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

KSU-grupp Kommunikationsklass

Kommunikationsklass är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever med omfattande språk- och/eller talsvårigheter från årskurs 1 till och med årskurs 9. I verksamheten finns cirka 40 elever. Kommunikationsklass tillhör Daltorpskolan F-6. Huvuddelen av undervisningen äger rum i lokaler på Åkermans väg 6, i gamla regementsområdet.

Daltorpskolan F-6

Entré till huset där Kommunikationsklasserna finns.

Antagningsvillkor till Kommunikationsklass

Elever aktuella för antagning till Kommunikationsklass ska ha omfattande språk- och/eller talsvårigheter.

 • Dessa yttrar sig i svårigheter att förstå språk och göra sig förstådd med språk.
 • Svårigheterna är av så stor omfattning att elevens skolarbete, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad.
 • Elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas för åldern.
 • Tillståndet är inte av tillfällig natur.
 • Flerspråkiga elever uppvisar svårigheter på samtliga språk.

Rektorer som ansöker om en plats för elev i Kommunikationsklass saknar möjligheter att på den egna skolan organisera en lärmiljö och ge särskilt stöd som tillgodoser elevens behov utifrån ovan nämnda svårigheter.

Lärmiljön i kommunikationsklass är:

 • Anpassad för utveckling av språk, kommunikation och socialt samspel eleverna emellan, utifrån elevens behov och förutsättningar.
 • Tydlig, strukturerad, som gynnar olika kommunikations- och uttryckssätt, lösningsfokuserad och förutsägbar.
 • Anpassad för att skapa förutsättningar för att ingå i ett sammanhang och känna sig delaktig.

Kommunikationsklass kännetecknas av en hög personaltäthet, hög kompetens, nära samarbete mellan pedagoger och verksamhetens logopeder.

Kommunikationsklass tillgodoser elevens behov av en kompensatorisk och stöttande undervisning i ett mindre sammanhang.

Underlag som ska medfölja ansökan:

 1. Beskrivning av elevens språk- och/eller talsvårigheter. Beskrivningen utgår från språkpyramiden d.v.s. beskriver elevens fonologiska, grammatiska, semantiska och pragmatiska förmåga utifrån hur eleven förstår språk och kan uttrycka sig inom varje område.

 2. Pedagogisk utredning som beskriver elevens behov och hur skolan anpassat lärmiljön för eleven. I utredningen ska framgå i vilka miljöer/situationer det fungerar bra och var/när svårigheterna märks. Utredningen beskriver den fysiska, sociala och pedagogiska miljön runt eleven.

 3. Åtgärdsprogram som ska vara utvärderat där effekterna av insatserna beskrivs.

 4. Beskrivning av hur skolans elevhälsoteam varit delaktig.

 5. Handlingsplaner från förskolan och åtgärdsprogram från förskoleklass kan bifogas ansökan för att ge inblick i vilka anpassningar som gjorts och vilket stöd som satts in.

Urval:

Bedömningen görs utifrån underlagens innehåll och tydlighet gällande skolans insatser för att möta elevens behov och förutsättningar för att främja lärande och utveckling. Antalet platser i Kommunikationsklass är begränsat.

Ansökan:

Sista dag för ansökning är den 1 mars 2024 inför skolstart nästkommande hösttermin, ansökan sker i Prorenata.

Kontakta oss

Postadress

Borås Stad
Daltorpskolan F-6 kommunikationsklass

Gässlösavägen 52
504 41 Borås

Besöksadress

Åkermans väg 6
504 31 Borås

Biträdande rektor

Erica Sandin
E-post: erika.sandin@edu.boras.se
Telefon: 033-357945

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: KSU-grupp Kommunikationsklass

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender