Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

KSU-grupp på Daltorpskolan F-6

KSU-gruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Upptagningsområdet är hela Borås Stad. Verksamheten kan ta emot upp till sex elever. Eleverna får tillgång till en tids vistelse i en liten grupp med utökat vuxenstöd. Gruppen tillhör Daltorpskolan F-6.

Ansökningsvillkor till KSU på Daltorpskolan F-6

Elever aktuella för antagning till KSU-gruppen har flera eller alla av följande behov:

 • Behov av stöd i att strukturera och kravanpassa sin skoldag
 • Stort rörelsebehov
 • Behov av förutsägbarhet
 • Behov av stöd i sociala relationer
 • Behov av stöd i att uppfatta och tolka bakomliggande intentioner
 • Behov av stöd i kommunikation och samspel
 • Behov av stöd i att tolka och processa information
 • Behov av begränsade sinnesintryck
 • Behov av stöd med sin affektreglering
 • Behov av ledning för att nå längre i sin kunskapsutveckling

Rektor som ansöker om plats för elev i den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen

Vad erbjuder KSU-gruppen?

Verksamheten strävar efter att eleven ska åter till undervisning i klass, varför alla elever vid inskrivning i KSU-gruppen får en klasstillhörighet.

KSU-gruppen erbjuder en lärmiljö med hög personaltäthet vilket möjliggör flexibilitet gällande elevernas skoldagar, såväl schemamässigt som för stöttning i såväl lärsituationer som sociala situationer. Skoldagarna utgår från en struktur för scheman och lektionslängd ämnad att skapa förutsägbarhet och möjlighet att lyckas. Lärmiljön är anpassad för att minska sinnesintrycken genom möjlighet att arbeta i avskildhet samtidigt som möjlighet ges till olika former av aktiviteter i grupp för att främja såväl relationsskapande som sociala färdigheter under ordnade former.

Sammantaget möjliggör den anpassade lärmiljön för eleverna att realisera sin potential.

Underlag som ska medfölja ansökan:

 1. Pedagogisk utredning.
  Den pedagogiska utredningen bör framställa behov som gör eleven aktuell för antagning i Borgstenagruppen samt hur elevens nuvarande skola anpassat för att möta behoven. Vidare ska det i utredningen framgå hur elevhälsoteamet varit involverat kring eleven.

 2. Kartläggning om trygghet och studiero:
  Bifoga gjorda kartläggningar om trygghet och studiero i de fall eleven varit föremål för disciplinära åtgärder.

 3. Åtgärdsprogram
  I åtgärdsprogrammet ska såväl åtgärderna som utvärdering av åtgärderna framgå. Bifoga även den/de utredningar som ligger till grund för upprättandet av åtgärdsprogrammet.

 4. Handlingsplan
  Eventuell handlingsplan gällande elevens skoltillvaro. Handlingsplanen kan, men måste inte, innehålla till exempel hur eleven hanterar olika miljöer, situationer och vad som underlättar lärsituationer för eleven eller påverkar elevens allmäntillstånd.

 5. Frånvaro
  Sammanställning och dokumentation kring elevens frånvaro under skolgången, samt eventuella frånvaroutredningar. Om möjligt utdrag ur aktuellt frånvarorapporteringssystem, annars sammanställt på lämpligt vis. Det är viktigt att det framgår även per ämne om eleven till exempel inte fått undervisning i ett ämne på grund av frånvaro.

 6. Eventuellt andra utredningar som gjorts
  Exempel på andra utredningar är om eleven har av psykolog utförda utredningar

Urval:

Bedömning om antagning till KSU-gruppen görs utifrån den ansökan som inkommit. Vid bedömning tas hänsyn till skolans tidigare insatser att möta elevens behov. Vidare sker antagning med hänsyn till gruppdynamik inom nuvarande elevsammansättning i gruppen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: KSU-grupp på Daltorpskolan F-6

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender