Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Skolutveckling

Skolutvecklingsområde

Trandaredskolan har flera utvecklingsområden som skolpersonalen arbetar parallellt med under varje läsår.

Läsprojekt

Under ht 17 vecka 40-45 satsar vi gemensamt på skolan på läsning genom att alla klasser har olika läsprojekt på gång, där tanken är att elevernas läsflyt ska öka samt att avkodning ska förbättras. Vi vill lyfta vikten av läsning då den är nyckeln till alla ämnen.

Klasserna ökade sitt läsflyt med mellan 10-30 %.

Diskriminering

Under läsåret 16/17 anordnar likabehandlingsteamet ett arbete för Trandaredskolans pesonal som innefattar diskrimineringsgrunderna och fokus vilar på funktionsnedsättning. Läsåret 17/18 ligger fokusområdet på religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck och etnisk tillhörighet. Läsåret 18/19 arbetar vi på Trandaredskolan med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck som fokusområde.

All personal fördjupar sig i området vid studiedagar och APT:er. Samtidigt som arbetet fortgå arbetar personalen parrarrellt tillsammans med skolans elever kring diskrimine-ringsgrunderna.

För att läsa mer kring arbetet likabehandlingsteamet genomför finns Trandaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling att tillgå härWord.

Diskrimineringslagen 2008:567

"Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder."

(hämtad: www.do.se)

Elevdelaktighet och inflytande

Vårterminen 2016 skall all pedagogisktknuten personal på Trandaredskolan arbeta med ett skolutvecklingsområde gällande delaktighet och inflytande utefter Skolverkets material ”Barns och elevers delaktighet och inflytande”.

Visionen är att personalen skall öka barns och elevers delaktighet och inflytande i sitt eget lärande och i sin egen utveckling samt öka personalens medvetenhet kring delaktighet och inflytande.

Vad säger styrdokumenten?

Enligt Skolverket (2014)…

  • ”Att barn och elever känner sig delaktiga och har möjlighet att utöva inflytande över det egna arbetet är en demokratisk princip i styrdokumenten.
  • I Barnkonventionen står att barn har rätt att få säga sin mening i frågor som rör dem samt att få åsikten respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad. I förarbetena till skollagen har detta varit vägledande. Detta avspeglas sedan i läroplanerna till exempel i del 1 under rubriker som ”Inflytande och delaktighet”.
  • I förskolan ska barn få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. I skolan ska elever kunna utöva reellt inflytande när det gäller arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.
  • Barn och elever förväntas utveckla demokratiska förmågor genom att de deltar i beslutsfattande processer.”

Trandaredskolans utvecklingsplan för läsåret 17/18 med nya mål och visoner finns att tillgå här.PDF

Senast ändrad: 2020-02-06 14.23

Uppdaterad av:

Dela sidan: Skolutveckling

g q n C

p

Kontakt