Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kriterier för skolskjuts

Rätten till skolskjuts baseras på avstånd mellan skolan och hemmet, vilka trafikförhållanden som råder i det område som elevens rör sig i på sin väg till skolan, om eleven har en funktionsnedsättning eller om det finns en annan särskild omständighet. Mer utförlig beskrivning om vilka kriterier som behöver uppfyllas för att eleven ska få skolskjuts finns att läsa om i Borås Stads regler och tillämpningsföreskrifter gällande skolskjuts. 

Borås kommun erbjuder avgiftsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskolans skolår 1-9 om skolvägen överstiger följande:

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-9: 3 km

Avståndet avser närmaste gång-och cykelväg mellan elevens bostad och skola/ påstigningsplats.

Skolskjuts till annan skola

Elever och vårdnadshavare som valt en annan kommunal skola, fristående skola eller annan kommuns grundskola, än den skola där kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Om avståndskraven uppfylls beviljas dock busskort i den ordinarie linjetrafiken. Om det inte finns ordinarie linjetrafik eller om det finns andra omständigheter som berättigar skolskjuts kan eleven få skolskjuts om det inte medför extra kostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Mer om:

Särskoleskjuts och skolskjuts vid särskilda skäl

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl eller annan omständighet ska alltid styrkas med intyg från till exempel läkare, psykolog eller annan behörig personal.

Elever i särskola, resursenheter och särskild undervisningsgrupp kan också beviljas skolskjuts. Skolskjutsenheten gör en bedömning i samråd med skolan, läkare och vårdnadshavare.

Mer information om särskoleskjust

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kriterier för skolskjuts

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender