Logotyp för Borås Stad
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Till vårdnadshavare i år 1

Publicerad:

Hej vårdnadshavare till elev på Bäckängsgymnasiet!

Läsåret 21/22 är nu igång och vi är glada att kunna ta emot våra elever på plats i skolan. På grund av pandemin kan vi tyvärr inte välkomna er vårdnadshavare på föräldramöte. Ni får istället detta informationsbrev där vi sammanställer en del praktisk information om skolan och om studier på gymnasiet.

Skolans pedagogiska organisation

Eleverna möter flera olika undervisande lärare under gymnasietiden. Den undervisande läraren ansvarar för kursupplägg och betygssättning. Lärarna är organiserade i arbetslag som har huvudansvar för 3-5 klasser inom programmet. Alla elever har en utsedd mentor som är den främsta vuxenkontakten under studietiden. Mentor följer elevens studiesituation och närvaro i skolan samt kallar till utvecklingssamtal två gånger per läsår.

Bäckängsgymnasiet är indelad i fyra skolenheter. Varje skolenhet leds av en rektor som har det övergripande ansvaret för programmet. Varje program har ett elevhälsoteam.

Elevhälsoteam för DE/ES/NA

 • Helena Lundberg, kurator
 • Anita Österlund, skolsköterska
 • Anneli Hellsten, SYV
 • Agneta Gunnarsson, specialpedagog

Elevhälsoteam för HU/IM/SA

 • Joakim Wahlgren, kurator
 • Maria Björn, skolsköterska
 • Jane Eriksson, SYV
 • Maria Sverker, specialpedagog

Skolans hemsida

Besök gärna Bäckängsgymnasiet hemsida. Här finner ni kontaktuppgifter till all personal, länk till schema och lärplattformen PingPong. På hemsidan finns skolans likabehandlingsplan, ordningsregler och vår utvecklingsplan. Via hemsidan når ni länk till vårt närvarosystem IST administration.

Närvaro/ Frånvaro

God närvaro är en förutsättning för att lyckas med studierna och eleverna förväntas delta i all undervisning. Är eleven sjuk anmäls detta för varje dag före klockan 09.30 i IST-administration eller via telefon (033-35 79 40). För omyndig elev sköts frånvaroanmälan av vårdnadshavare. Om en elev blir sjuk under skoldagen behöver vårdnadshavaren bekräfta sjukfrånvaron.

Om en elev är frånvarande från en lektion rapporterar undervisande lärare in det i IST. Om frånvaron inte är anmäld reagerar systemet och skickar ett sms till vårdnadshavare. För att detta ska fungera är det viktigt att vårdnadshavare anger mobilnummer i IST.

I IST kan du som vårdnadshavare följa elevens närvaro i skolan. Skolan har skyldighet att rapportera upprepad ogiltig frånvaro till CSN. Ingen ytterligare information ges från skolan före en eventuell inrapportering. Vid upprepad frånvaro kan CSN besluta om indraget studiebidrag. Observera att ett indraget studiebidrag även kan påverka andra bidrag.

Skolan utreder anledning till hög frånvaro oavsett om den är anmäld eller ej. Om en elev har upprepad sjukfrånvaro kan skolan kräva läkarintyg. Försök att förlägga läkartider och tandläkarbesök utanför skoltid i den mån det är möjligt. Ledighet för semesterresor hänvisas till skolloven.

Information om betyg

Inom gymnasieskolan betygssätts eleverna i fristående kurser som normalt sträcker sig från en termin till ett läsår. Det innebär att elevernas prestationer samtliga terminer påverkar det totala meritvärdet när eleven slutar gymnasieskolan. Vårdnadshavare kan se elevens betyg i elevens studieplan i IST-administration. Ett utdrag från betygskatalogen delas ut varje termin med början den terminen då eleven har fått sina första betyg.

Om högskolestudier

För att en elev från gymnasieskolan kunna ta ut sin examen och uppnå grundläggande behörighet för att kunna söka högskola krävs följande.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

 • 2 500 gymnasiepoäng varav minst 2 250 godkända gymnasiepoäng
 • Svenska (1, 2, 3) eller svenska som andraspråk (1, 2, 3) om sammanlagt 300 gymnasiepoäng
 • Engelska (5, 6) om sammanlagt 200 gymnasiepoäng
 • Matematik (1b, 1c) om sammanlagt 100 gymnasiepoäng
 • Gymnasiearbete

För utbildningar kan även krävas särskild behörighet, se respektive utbildning på högskolornas hemsidor. Elever som har behörighet att söka en utbildning på högskolan konkurrerar om platserna med sina betyg. Betygens medelvärde utgör elevens meritvärde. Det finns även kurser som ger meritpoäng, dvs. kan höja elevernas meritvärde ytterligare.

MERITPOÄNG

MODERNA SPRÅK (max 1,5 meritpoäng)

 • Att fortsätta med sitt språk från grundskolan belönas
 • 0,5 meritpoäng för steg 3 och 5
 • 1,0 meritpoäng för steg 4

ENGELSKA (max 1,0 meritpoäng)

 • Engelska 7 = 1,0 meritpoäng

MATEMATIK (max 1,5 meritpoäng)

 • Matematik (2, 3, 4 = 0,5p vardera, steg 5 = 1,0 p)

SYV-information

Mer information om högskolebehörighet och meritpoäng finns på PingPong. Där kan ni även läsa om de kurser som går att välja som individuellt val inför år 2 och 3.

Covid-19

Vardagen och skolans verksamhet påverkas fortsatt av pandemin och vi uppmanar fortsatt till följa de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten. Skolans anpassningar uppdateras löpande på PingPong. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter att ta eget ansvar, stanna hemma vid sjukdom och/eller symtom samt att alltid informera skolan om en elev testar positivt, för att möjliggöra smittspårning.

Frågor eller funderingar

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar. I första hand kontaktar ni mentor och arbetslag och vid behov självklart även elevhälsoteam och rektor.

Vi hoppas att våra nya ettor kommer att få en lärorik och givande studietid hos oss på Bäckängsgymnasiet!

Med vänlig hälsning,
Rektorerna på Bäckängsgymnasiet

Anna Almroth Werna, SA
Ann-Marie Ahlin, DE/ES
Cecilia Ericstam, SA
Eero Jensholm, NA
Johanna Ulveström, HU/IM

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: [2022-02-14] Till vårdnadshavare i år 1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol