Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Brukarundersökning förskola 2021

Föräldraenkäten är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad, på den enskilda förskolan samt på varje avdelning. Frågorna i förskolans enkät besvaras av vårdnadshavarna. Frågorna är utvalda utifrån verksamhetens behov av att få veta vad vårdnadshavare tycker.

Några av frågorna i enkäten återkommer varje år, utöver dessa ställs också varje år andra frågor som handlar om värdegrund eller utveckling och lärande.

Fråga 4 och 5 ställs vartannat år.

Tabellen visar andel nöjda föräldrar i procent för åren 2020 och 2021

Brukarundersökning föräldrar förskola, andel %, nöjda föräldrar

2020

2021

1. Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn.

96

96

2. Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

85

78

3. Jag upplever att samverkan med förskolan fungerar bra.

95

92

4. Personalen har ett vänligt bemötande mot barnen.

96

*

5. Personalen har ett professionellt bemötande mot mig som förälder.

96

*

Svarsfrekvens

Totalt har 2 918 vårdnadshavare svarat på enkäten, vilket motsvarar 50 procent.

Det har varit stora variationer mellan förskolorna i hur deltagandet har sett ut och alla förskolor har inte kunnat räknas med i resultatet. De förskolor som haft lägre deltagande än 50 procent har tagits bort från underlaget och redovisas inte. Detta för att det inte hade blivit ett representativt resultat om dessa förskolor hade räknats med. För det resultat som redovisas har därför 2 050 vårdnadshavare deltagit vilket motsvarar 35 procent.

Nedan redovisas resultat per fråga på förvaltningsnivå.

Faktorer som påverkat deltagandet

Tidigare år har det vid hämtning och lämning på förskolorna funnits möjlighet för vårdnadshavare att besvara enkäten på plats via en surfplatta. Förskolorna har vid dessa tillfällen arbetat aktivt och medvetet med att få vårdnadshavarna att besvara enkäten. 2021 har inte detta varit möjligt att genomföra på grund av pandemin. Detta medförde att enkäten fick genomföras på ett annat sätt genom att en länk med lösenord skickades ut till den enskilda vårdnadshavaren. Trots förskolornas engagemang med att få vårdnadshavarna att besvara enkäten bedöms detta ha påverkat deltagandet.

År 2020 besvarade 4 970 vårdnadshavare enkäten, vilket motsvarade ca 84 procent. 2019 svarade 85 procent av vårdnadshavarna.

Resultat

Undersökningen visar att de flesta vårdnadshavare är nöjda med förskolan. 96 procent känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan, sett över en femårsperiod är det resultatet mer eller mindre konstant. 78 procent anger att barnet ges möjlighet att påverka sin vardag, vilket är något lägre än tidigare års mätningar. På frågan hur nöjda vårdnadshavarna är med verksamheten i sin helhet, har 89 procent angett 6 eller högre på en 10-gradig skala, vilket är något lägre än föregående år.

Under pandemin har förskolorna varit tvungna att ställa om sin verksamhet. Bland annat har vårdnadshavarna haft begränsat tillgång till förskolans lokaler. Hämtning och lämning har i många fall skett utomhus och tiden för hämtning och lämning har på många förskolor dragits ner för att undvika att vårdnadshavare samlas. Bland annat har föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal har fått ställas in eller ställas om till digitala lösningar. Detta har också medfört en försämrad kontakt med vårdnadshavarna vilket kan ha påverkat årets resultat.

De diskussioner förskolans personal behövt ha med vårdnadshavare kring tolkningen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om sjuka barn kan också påverka resultatet vid årets mätning och vårdnadshavarnas upplevelse av förskolan.

För de förskolor som inte har ett resultat att redovisa för 2021 visas ”värde saknas” i Borås Stads jämförelsetjänst, istället finns deras resultat för 2020 att läsa i jämförelsetjänsten.

Utvecklingsområde

Ett tydligt utvecklingsområde är barns och vårdnadshavares inflytande och delaktighet. 18 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras barn ges möjlighet att påverka sin vardag. 16 procent upplever att de inte får fortlöpande information om sitt barns tillvaro på förskolan.

Även här kan pandemin haft en påverkan på resultatet. Det har varit svårare för förskolorna att nå ut till vårdnadshavarna när bland annat samtal som tidigare skett vid hämtningar och lämningar ibland har uteblivit i och med de restriktioner som pandemin har medfört.

Resultatet visar att arbetet framöver både handlar om att öka barnens reella inflytande, men också om att synliggöra för vårdnadshavarna på vilket sätt barnen har inflytande och görs delaktiga i utbildningen.

Vad händer nu?

Resultatet sammanställs både på avdelnings-, förskole- och Borås Stadsnivå.
Återkoppling till vårdnadshavarna görs av varje förskola eller avdelning, eftersom de ansvarar för en djupare analys av sina resultat. Denna återkoppling gör det möjligt att föra en dialog mellan förskola och föräldrar om resultatet och ge idéer till utveckling av arbetet i förskolan.

Vill du veta hur resultatet blev på din förskola ska du vända dig till rektor eller personalen på den förskola där ditt barn går.

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst.

Jämför service i Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning förskola 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol