Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning förskola 2022

Föräldraenkäten är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad, på den enskilda förskolan samt på varje avdelning. Frågorna i förskolans enkät besvaras av vårdnadshavarna. Frågorna är utvalda utifrån verksamhetens behov av att få veta vad vårdnadshavare tycker.

Några av frågorna i enkäten återkommer varje år, utöver dessa ställs också varje år andra frågor som handlar om värdegrund eller utveckling och lärande.

Fråga 4 och 5 ställs vartannat år.

Tabellen visar andel nöjda föräldrar i procent för åren 2021och 2022

Brukarundersökning föräldrar förskola, andel %, nöjda föräldrar

2021

2022

1. Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn.

96

97

2. Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

78

79

3. Jag upplever att samverkan med förskolan fungerar bra.

92

95

4. Personalen har ett vänligt bemötande mot barnen.

*

98

5. Personalen har ett professionellt bemötande mot mig som förälder.

*

96

Svarsfrekvens

Totalt har 3 788 vårdnadshavare svarat på enkäten, vilket motsvarar 65 procent.

Det har varit stora variationer mellan förskolorna i hur deltagandet har sett ut. De förskolor som haft ett lägre deltagande än 40 procent har tagits bort från underlaget och redovisas inte. Detta för att resultatet inte hade blivit representativt om dessa förskolor hade räknats med. För det resultat som redovisas har därför 3 604 vårdnadshavare deltagit vilket motsvarar 62 procent.

Faktorer som påverkat deltagandet

Före coronapandemin har det vid hämtning och lämning på förskolorna funnits möjlighet för vårdnadshavare att besvara enkäten på plats via en surfplatta. Förskolorna har vid dessa tillfällen arbetat aktivt och medvetet med att få vårdnadshavarna att besvara enkäten. 2022 och 2021 har inte detta varit möjligt att genomföra på grund av pandemin. Det har medfört att enkäten fått genomföras på annat sätt genom att en länk med lösenord skickats ut till den enskilda vårdnadshavaren. Trots förskolornas engagemang med att få vårdnadshavarna att besvara enkäten bedöms detta ha påverkat deltagandet.

År 2021 besvarade 2 981 vårdnadshavare enkäten, vilket motsvarade 50 procent. 2020 besvarade 84 procent enkäten och 2019, 85 procent.

Resultat

Undersökningen visar att de flesta vårdnadshavare är nöjda med förskolan. 97 procent känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Sett över en femårsperiod kan en viss höjning ses för i år då de tidigare resultaten har legat på 96 procent.

79 procent anger att barnet ges möjlighet att påverka sin vardag, vilket är något högre än föregående års mätning. Det är dock en minskning från mätningarna som gjorts innan pandemin då resultaten låg över 80 procent.

På frågan hur nöjda vårdnadshavarna är med verksamheten i sin helhet, har 96  procent angett 6 eller högre på en 10-gradig skala, vilket är en markant höjning från föregående år då resultatet låg på 89 procent.

Överlag kan slutsatsen dras att de flesta vårdnadshavare är nöjda med förskolans verksamhet.

För de förskolor som inte har ett resultat att redovisa för 2022 visas ”värde saknas” i Borås Stads jämförelsetjänst, istället finns deras resultat för 2020 eller 2021 att läsa i jämförelsetjänsten.

Utvecklingsområde

I årets enkät har också sju frågor varit med i enkäten utifrån området värdegrund. Dessa frågor ställs till vårdnadshavarna vartannat år och jämförs därför med resultatet från 2020, alltså med ett år före pandemin.

Vårdnadshavarna har gett ett relativt bra betyg även på dessa frågor men på några av dem har resultatet försämrats från 2020.

Tabellen visar andel nöjda föräldrar i procent för åren 2021 och 2022

Brukarundersökning föräldrar förskola, andel %, nöjda föräldrar

2020

2022

Jag upplever att personalen lyssnar på barnens tankar och idéer och använder det i planering av utbildningen.

83

73

Jag upplever att det är tydligt att kränkningar inte accepteras på förskolan.

87

81

Jag upplever att alla barn behandlas lika på förskolan.

89

81


Här är det troligt att pandemin kan ha haft en påverkan på resultatet. Flera av frågorna förutsätter att vårdnadshavarna har insyn i verksamheten som bedrivs. Det har varit svårare för förskolorna att nå ut till vårdnadshavarna när bland annat samtal som tidigare skett vid hämtningar och lämningar ibland har uteblivit i och med de restriktioner som pandemin har medfört. Vårdnadshavarnas insyn kring hur personalen arbetar med flera av dessa frågor har minskat då till exempel föräldramöten och andra gemensamma forum har blivit inställda eller genomförts i digital form. Pandemin har medfört en försämrad kontakt med vårdnadshavarna och en minskad inblick i verksamheten.

Resultatet visar att arbetet framöver handlar om att öka insynen för vårdnadshavaren. Frågorna behöver också arbetas med separat för att faktiskt öka barnens reella inflytande, likabehandling och respekt för varandra. Det är frågor som alltid är aktuella i förskolans verksamhet då det är i enlighet med läroplanen för förskolan.

Vad händer nu?

 Resultatet sammanställs både på avdelnings-, förskole- och Borås Stadsnivå.

Återkoppling till vårdnadshavarna görs av varje förskola eller avdelning, eftersom de ansvarar för en djupare analys av sina resultat. Denna återkoppling gör det möjligt att föra en dialog mellan förskola och vårdnadshavare om resultatet och ge idéer till utveckling av arbetet i förskolan.

Vill du veta hur resultatet blev på ditt barns förskola ska du vända dig till rektor eller personalen på förskolan.

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst.

Jämför service i Borås.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning förskola 2022

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender