Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Brukarundersökning grundskola 2018

Elev- och föräldraenkäterna är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad och på den enskilda skolan. Frågorna i skolans enkätundersökning besvaras dels av elever i årskurserna 4-9 och dels av vårdnadshavare med barn i årskurserna F-3. Frågorna är utvalda utifrån verksamheternas behov av att få veta vad elever och vårdnadshavare tycker. 2018 valde 2751 elever i årskurs 4-6, 2260 elever i årskurs 7-9 samt 2023 vårdnadshavare till barn i årskurs F-3 att svara på enkäten. Enkätsvaren sammanställs och analyseras i två olika rapporter under året: värdegrundsrapporten och rapporten för undervisning och resultat. Resultaten sammanställs både på skol- och Borås Stadsnivå. 

Brukarundersökning vårdnadshavare förskoleklass- årskurs 3, andel, %, nöjda vårdnadshavare.

2016

2017

2018

Mitt barn känner sig tryggt i skolan.

89

89

90


Brukarundersökning elever årskurs 4-6, andel i %, nöjda elever.

2016

2017

2018

Jag känner mig trygg i skolan.

95

90

89

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.

*

*

93

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.

95

82

85

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

87

81

86

* Ny fråga 2018.

Brukarundersökning elever årskurs 7-9, andel i %, nöjda elever.

2016

2017

2018

Jag känner mig trygg i skolan.

90

85

85

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.

*

*

87

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.

89

80

83

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

70

63

68

* Ny fråga 2018.

Svarsfrekvens

Det är positivt att svarsfrekvensen för samtliga enkäter ökat jämfört med föregående år. Att den totala frekvensen dessutom är över 60 % för enkäterna som är riktade till elever i årskurs 4-9 innebär att resultaten har en hög tillförlitlighet. Vi kan dock konstatera att en högre svarsfrekvens hade varit önskvärd för enkäten riktad till vårdnadshavare för elever i F-3.

Resultat för trygghet i förskoleklass-årskurs 3

2018 års resultat har ökat svagt både jämfört med 2016 och 2017 års resultat. Årets resultat varierar för de olika skolorna och det är jämnt fördelat mellan de skolor som ökar respektive minskar sitt resultat jämfört med föregående år. Att resultatet för vårdnadshavares svar för elever i årskurs F-3 har ökat jämfört med föregående år är positivt utifrån att förvaltningen under 2017 och 2018 arbetat med ett aktivt förbättringsarbete inom just detta område. Även om resultatet har en låg tillförlitlighet (på grund av låg svarsferkevens) är det positivt att resultatet ligger stabilt under två år och svagt ökar för 2018 då detta ses som ett bevis på att insatserna inom området är på väg åt rätt håll.

Resultat årskurs 4-6

Trygghet

2018 års resultat har försämrats något jämfört med 2016 och 2017. Årets resultat varierar kraftigt för de olika skolorna, dock är det en svag majoritet av skolorna som gör ett sämre resultat jämfört med föregående år.

Delaktighet

2018 års resultat har förbättrats jämfört med 2017 och är likt 2016 års resultat. Likt föregående fråga varierar 2018 års resultat kraftigt mellan de olika skolorna. Dock är det i detta fall en majoritet av skolorna som har förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år. Utvecklingen ses som ett bevis på att arbetet med att öka elevernas delaktighet gett en positiv effekt.

Det är tydligt att de mindre skolorna utanför centralorten i socioekonomiskt starka områden gör bättre resultat. Vi kan även se att flera relativt små skolor i andra områden har sämre resultat.

Undervisning och resultat

Frågan ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.” är ny för 2018 års enkät och resultatet kan därför inte jämföras med tidigare år. 2018 hade denna fråga det genomsnittligt högsta resultatet, vilket är mycket positivt och betyder att lärarna förmedlar positiva förväntningar och skapar tro på att det går.

2018 års resultat för frågan ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.” har förbättrats jämfört med 2017 men är lägre än 2016 års resultat. Även för den här frågan varierar 2018 års resultat kraftigt mellan olika skolor. En majoritet av skolorna har förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år.

Det går inte att se några mönster i storlek på skolor, om skolan ligger i staden eller på landet, eller om upptagningsområdet är socioekonomiskt starkt eller svagt.

Orsakerna till resultaten handlar om hur eleverna upplever bemötandet från, och relationerna med, lärarna och annan personal, sin motivation och kvaliteten i undervisningen

Resultat årskurs 7-9

Trygghet

2018 års resultat är det samma som 2017. Dock är båda åren sämre än resultatet 2016. Årets resultat varierar för de olika skolorna och det är jämnt fördelat mellan de skolor som ökar respektive minskar sitt resultat jämfört med föregående år. Att resultatet för årskurs 7-9 ligger på samma nivå som föregående år är positivt. Samtidigt hade en ökning av resultat varit önskvärt utifrån att förvaltningen under 2017 och 2018 arbetat med ett förbättringsarbete inom just detta område.

Delaktighet

2018 års resultat har förbättrats jämfört med 2017, men är sämre än 2016 års resultat. Likt föregående fråga varierar 2018 års resultat kraftigt för de olika skolorna dock har samtliga skolor antingen förbättrat eller behållit sitt resultat jämfört med föregående år. Denna utveckling ser vi som ett bevis på att arbetet för att öka elevernas delaktighet gett en positiv effekt.

Sett till stora och små skolor, geografisk placering i stad och landsbygd samt socioekonomiskt starka respektive svagare områden, är det svårt att se några klara samband med skolornas resultat.

Undervisning och resultat

Frågan ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.” är ny för 2018 års enkät och resultatet kan därför inte jämföras med tidigare år. 2018 hade denna fråga det genomsnittligt högsta resultatet, vilket är mycket positivt och betyder att lärarna förmedlar positiva förväntningar och skapar tro på att det går.

2018 års resultat har förbättrats jämfört med 2017, men är lägre än 2016 års resultat. Även för den här frågan varierar 2018 års resultat kraftigt mellan olika skolor. En stor majoritet av skolorna har förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år.

Det går inte att se några mönster i storlek på skolor, om skolan ligger i staden eller på landet, eller om upptagningsområdet är socioekonomiskt starkt eller svagt.

Orsakerna till resultaten handlar om hur eleverna upplever bemötandet från, och relationerna med, lärarna och annan personal, sin motivation och kvaliteten i undervisningen.

Vad händer nu?

Varje skola tar del av sitt resultat, analyserar det och arbetar vidare med sina identifierade utvecklingsområden. Återkopplingen till elever och vårdnadshavare görs av varje skola. Den gör det möjligt att föra en dialog mellan skola och vårdnadshavare om resultatet samt ge idéer till utveckling av arbetet i skolan. Vill du veta hur resultatet blev på ditt barns skola kan du vända dig till skolans rektor.

Rapporter

Ta del av grundskolans kvalitetsrapporter.

Senast ändrad: 2019-06-24 10.12

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning grundskola 2018

g q n C