Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning grundskola 2019

Elev- och föräldraenkäterna är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad och på den enskilda skolan. Frågorna i skolans enkätundersökning besvaras av elever i årskurserna 4-9 samt av vårdnadshavare med barn i årskurserna F-3. Frågorna är utvalda utifrån verksamheternas behov av att få veta vad elever och vårdnadshavare tycker. Enkätsvaren sammanställs och analyseras i två olika rapporter under året: värdegrundsrapporten och rapporten för undervisning och resultat. Resultaten sammanställs både på skol- och Borås Stadsnivå.

Brukarundersökning vårdnadshavare förskoleklass- årskurs 3,
andel, %, nöjda vårdnadshavare.

2019

2018

2017

Mitt barn känner sig tryggt i skolan.

89

90

89


Brukarundersökning elever årskurs 4-6, andel i %, nöjda elever.

2019

2018

2017

Jag känner mig trygg i skolan.

88

89

90

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.

93

93

*

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.

85

85

82

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

83

86

81

* Ny fråga 2018.

Brukarundersökning elever årskurs 7-9, andel i %, nöjda elever.

2019

2018

2017

Jag känner mig trygg i skolan.

87

85

85

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.

87

87

*

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.

83

83

80

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

64

68

63

* Ny fråga 2018.

Svarsfrekvens

2019 valde 2864 elever i årskurs 4-6, 2428 elever i årskurs 7-9 samt 2094 vårdnadshavare till barn i årskurs F-3 att svara på enkäten.

Det är positivt att svarsfrekvensen för samtliga enkäter ökat jämfört med föregående år. Den totala frekvensen är över 60 % för enkäterna som är riktade till elever i årskurs 4-9. Det innebär att de resultaten har en hög tillförlitlighet. Vi önskar att fler vårdnadshavare till elever i F-3 hade bevarat enkäten.

Resultat för trygghet i förskoleklass-årskurs 3

2019 års resultat har försämrats något jämfört med 2018 men är det samma som 2017 års resultat. Eftersom det inte är så många vårdnadshavare som besvarat enkäten går det inte att dra stora slutsatser av resultatet, men vi kan se att årets resultat varierar mellan olika skolor.

Resultat årskurs 4-6

Trygghet

2019 års resultat har försämrats något jämfört med 2018 och 2017. Årets resultat varierar en del mellan de olika skolorna. En svag majoritet av skolorna gör ett bättre resultat jämfört med föregående år.

Delaktighet

2019 års resultat har försämrats jämfört med 2018, men förbättrats jämfört med 2017 års resultat. Resultaten 2019 varierar en del mellan de olika skolorna. Fördelningen mellan de skolor som ökar respektive minskar sitt resultat är jämn, jämfört med föregående år. Under de senaste åren har olika utvecklingsinsatser genomförts för att öka elevers delaktighet i skolan. Årets resultat visar att utvecklingsarbetet bör fortsätta framöver.

Undervisning och resultat

2019 års resultat för frågan ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker” är samma som 2018. Likt 2018 är frågan även 2019 en av de frågor som fått högsta genomsnittliga resultat. Det är mycket positivt och betyder att lärarna förmedlar positiva förväntningar och skapar tro på att det går.

2019 års resultat för frågan ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen” är det samma jämfört med 2018 men högre än 2017 års resultat. Även för den här frågan varierar 2019 års resultat kraftigt mellan olika skolor. Lika många skolor har förbättrat som försämrat sitt resultat, jämfört med föregående år.

Resultat årskurs 7-9

Trygghet

2019 års resultat är högre jämfört med 2018 och 2017 års resultat. Årets resultat varierar mellan de olika skolorna. Det är jämnt fördelat mellan de skolor som ökar respektive minskar sitt resultat jämfört med föregående år. Att resultatet för årskurs 7-9 ökar jämfört med föregående år är positivt. Utvecklingen ses som ett bevis på att förbättringsarbetet (2017 och 2018) med att öka elevernas känsla av trygghet gett en positiv effekt.

Delaktighet

2019 års resultat har förbättrats jämfört med både 2018 och 2017 års resultat. Resultaten varierar 2019 års mellan de olika skolorna. Det är jämnt fördelat mellan de skolor som ökar respektive minskar sitt resultat jämfört med föregående år. Utvecklingen ser vi som ett bevis på att arbetet för att öka elevernas delaktighet gett en positiv effekt.

Undervisning och resultat

2019 års resultat för frågan ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker” är samma som 2018.

Likt 2018 hade frågan även 2019 det genomsnittligt högsta resultatet. Det är mycket positivt och betyder att lärarna förmedlar positiva förväntningar och skapar tro på att det går.

2019 års resultat för frågan ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen” är det samma jämfört med 2018, men högre än 2017 års resultat. Resultaten 2019 varierar en del mellan olika skolor. Fler skolor har försämrat än förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år

Vad händer nu?

Variationen i skolornas resultat när det gäller området trygghet och delaktighet beror i huvudsak på hur skolorna bedriver värdegrundsarbete samt organiserar undervisning och stöd till elever med särskilda behov. Andra faktorer är rektors ledarskap, ledarskap i klassrum, goda relationer, bra skolklimat, tillgång till elevhälsopersonal, omsättning på personal och elever. Skolor som bedriver framgångsrikt värdegrundsarbete har fler elever som tycker om och trivs på sin skola. På skolor i årskurs 4-6 trivs eleverna generellt bättre än på 7-9-skolor. Resultatet för Borås Stads skolor följer den nationella trenden när det gäller trivsel på skolan. (Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018”)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är små skillnader i resultaten när det gäller undervisning och resultat mellan åren i samtliga årskurser på kommunnivå. Däremot finns det stora skillnader mellan de olika skolenheterna, särskilt i årskurs 4-6. Det är svårt att se mönster som att exempelvis storleken på skolan eller dess geografiska läge skulle påverka resultaten. Däremot finns det ett antal skolor som år efter år har goda resultat. Kontinuitet i elev- och personalgrupperna samt relationsskapande arbete skulle kunna vara förklaringar till goda resultat.

Enskilda skolors resultat

Varje skola har tagit del av sitt resultat, analyserat det och arbetar vidare med sina identifierade utvecklingsområden. Återkopplingen till elever och vårdnadshavare görs av varje skola. Den gör det möjligt att föra en dialog mellan skola och vårdnadshavare om resultatet samt ge idéer till utveckling av arbetet i skolan. Vill du veta hur resultatet blev på ditt barns skola kan du vända dig till skolans rektor.

Rapporter

Ta del av grundskolans kvalitetsrapporter.

Senast ändrad: 2020-11-18 15.23

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning grundskola 2019

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol