Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Brukarundersökning grundskola 2020

Undersökningen är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete i Borås Stad och på den enskilda skolan. Frågorna i undersökningen besvaras av elever i årskurserna 4-9 samt av vårdnadshavare med barn i årskurserna F-3. Frågorna är utvalda utifrån verksamheternas behov av att få veta vad elever och vårdnadshavare tycker. Enkätsvaren sammanställs och analyseras i två olika rapporter under året: värdegrundsrapporten och rapporten för undervisning och resultat. Resultaten sammanställs både på skol- och Borås Stadsnivå.

Tabell med svar från från vårdnadshavare till barn i förskoleklass-årskurs 3 under åren 2018-2020

Brukarundersökning vårdnadshavare förskoleklass- årskurs 3,

andel, %, nöjda vårdnadshavare.

2020

2019

2018

Mitt barn känner sig tryggt i skolan.

90

89

90


Tabell med svar från från elever i årskurs 4-6 under åren 2018-2020

Brukarundersökning elever årskurs 4-6, andel i %, nöjda elever.

2020

2019

2018

Jag känner mig trygg i skolan.

89

88

89

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.

94

93

93

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.

88

85

85

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

85

83

86


Tabell med svar från från elever i årskurs 7-9 under åren 2018-2020

Brukarundersökning elever årskurs 7-9, andel i %, nöjda elever.

2020

2019

2018

Jag känner mig trygg i skolan.

86

87

85

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.

88

87

87

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.

83

83

83

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

71

70

68

Svarsfrekvens

2020 valde 2915 elever i årskurs 4-6, 2497 elever i årskurs 7-9 samt 2823 vårdnadshavare till barn i årskurs F-3 att svara på enkäten.

Det är positivt att svarsfrekvensen för samtliga enkäter ökat jämfört med föregående år. Den totala frekvensen är över 60 % för enkäterna som är riktade till elever i årskurs 4-9. Det innebär att de resultaten har en hög tillförlitlighet. Vi önskar att fler vårdnadshavare till elever i F-3 hade bevarat enkäten.

Resultat för trygghet i förskoleklass-årskurs 3

2020 års resultat har förbättrats något jämfört med 2019 och är det samma som 2018 års resultat. Eftersom det inte är så många vårdnadshavare som besvarat enkäten går det inte att dra stora slutsatser av resultatet, men vi kan se att årets resultat varierar mellan olika skolor.

Resultat årskurs 4-6

Trygghet

2020 års resultat har förbättrats något jämfört med 2019 och är det samma som 2018. Årets resultat varierar en del mellan de olika skolorna. En majoritet av skolorna gör ett bättre resultat jämfört med föregående år.

Delaktighet

2020 års resultat har förbättrats jämfört med 2019, men är något lägre än 2018 års resultat. Resultaten 2020 varierar en del mellan de olika skolorna. En majoritet av skolorna gör ett bättre resultat jämfört med föregående år. Under de senaste åren har olika utvecklingsinsatser genomförts för att öka elevers delaktighet i skolan. Även om årets resultat visar på en positiv riktning, visar det samtidigt att utvecklingsarbetet bör fortsätta framöver.

Undervisning och resultat

2020 års resultat för frågan ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker” är något högre jämfört med 2019 och 2018. Likt tidigare år är frågan även 2020 en av de frågor som fått högsta genomsnittliga resultat. Det är mycket positivt och betyder att lärarna förmedlar positiva förväntningar och skapar tro på att det går.

2020 års resultat för frågan ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen” högre jämfört med 2019 och 2018 års resultat. Även för den här frågan varierar 2020 års resultat kraftigt mellan olika skolor. En majoritet av skolorna gör ett bättre resultat jämfört med föregående år.

Resultat årskurs 7-9

Trygghet

2020 års resultat är något lägre jämfört med 2019 men högre jämfört med 2018 års resultat. Årets resultat varierar mellan de olika skolorna. Det är jämnt fördelat mellan de skolor som ökar respektive minskar sitt resultat jämfört med föregående år. Under de senaste åren har olika utvecklingsinsatser genomförts för att öka elevers upplevelse av trygghet i skolan. Årets resultat visar att utvecklingsarbetet bör fortsätta framöver.

Delaktighet

2020 års resultat har förbättrats jämfört med både 2019 och 2018 års resultat. Resultaten varierar 2020 mellan de olika skolorna. Det är jämnt fördelat mellan de skolor som ökar respektive minskar sitt resultat jämfört med föregående år. Utvecklingen ser vi som ett bevis på att arbetet för att öka elevernas delaktighet gett en positiv effekt.

Undervisning och resultat

2020 års resultat för frågan ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker” är något högre jämfört med både 2019 och 2018 års resultat.

Likt föregående år hade frågan även 2020 det genomsnittligt högsta resultatet. Det är mycket positivt och betyder att lärarna förmedlar positiva förväntningar och skapar tro på att det går.

2020 års resultat för frågan ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen” är det samma jämfört med både 2019 och 2018 års resultat. Resultaten 2020 varierar en del mellan olika skolor. Det är jämnt fördelat mellan de skolor som ökar respektive minskar sitt resultat jämfört med föregående år.

Vad händer nu?

Variationen i skolornas resultat när det gäller området trygghet och delaktighet beror i huvudsak på hur skolorna bedriver värdegrundsarbete samt organiserar undervisning och stöd till elever med särskilda behov. Andra faktorer är rektors ledarskap, ledarskap i klassrum, goda relationer, bra skolklimat, tillgång till elevhälsopersonal, omsättning på personal och elever. Skolor som bedriver framgångsrikt värdegrundsarbete har fler elever som tycker om och trivs på sin skola. På skolor i årskurs 4-6 trivs eleverna generellt bättre än på 7-9-skolor. Resultatet för Borås Stads skolor följer den nationella trenden när det gäller trivsel på skolan.
Källa: Skolverkets rapport 479 2019 ”Attityder till skolan 2018” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är små skillnader i resultaten när det gäller undervisning och resultat mellan åren i samtliga årskurser på kommunnivå. Däremot finns det stora skillnader mellan de olika skolenheterna, särskilt i årskurs 4-6. Det är svårt att se mönster som att exempelvis storleken på skolan eller dess geografiska läge skulle påverka resultaten. Däremot finns det ett antal skolor som år efter år har goda resultat. Kontinuitet i elev- och personalgrupperna samt relationsskapande arbete skulle kunna vara förklaringar till goda resultat.

Enskilda skolors resultat

Varje skola har tagit del av sitt resultat, analyserat det och arbetar vidare med sina identifierade utvecklingsområden. Återkopplingen till elever och vårdnadshavare görs av varje skola. Den gör det möjligt att föra en dialog mellan skola och vårdnadshavare om resultatet samt ge idéer till utveckling av arbetet i skolan. Vill du veta hur resultatet blev på ditt barns skola kan du vända dig till skolans rektor.

Grundskolans kvalitetsrapporter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning grundskola 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol