Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Brukarundersökning gymnasieskola 2019

Elevenkäten är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och resultatet analyseras på olika nivåer så att förbättringar kan göras. Svarsfrekvensen totalt var 73,2 procent vilket innebär att drygt 3 200 elever svarade på någon eller några frågor i enkäten.

De faktorer som har betydelse för elevernas framgång i studierna är starkt kopplade till områdena i enkäten som genomförs på skolorna årligen. Trygghet, höga förväntningar, kunskapsfokus, hjälp vid behov och inflytande över sitt lärande är påståenden som eleverna tar ställning till i undersökningen. Resultaten är goda inom flertalet av de områden som ingår i enkäten.

Brukarundersökning elever gymnasieskola, andel, %, nöjda elever.

Påstående

2017

2018

2019

Jag känner mig trygg på min skola.

96

95

95

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser.

92

91

92

Vi bemöter varandra med respekt på min skola.87

 
Arbetet med att nå goda kunskaps- och värdegrundsresultat har under året utgått från utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås och utvecklingsområdena i denna. Till varje utvecklingsområde finns insatser kopplade i syfte att förbättra resultaten. För kommande femårsperiod 2016-2021 finns en ny utvecklingsplan där arbetet för ökad måluppfyllese konkretiseras i insatser inom utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund.

Vill du veta hur resultatet blev på din skola ska du vända dig till din rektor eller lärarna.

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst:

Jämför service i Borås Länk till annan webbplats..

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning gymnasieskola 2019

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol