Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Öppna jämförelser grundskola

Öppna jämförelser av landets grundskolor är en undersökning som görs av förbundet Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Jämförelsen avser alla 290 kommuner i landet.

Vilka resultat når eleverna i Borås Stads grundskolor?

Resultaten för de elever som gick ur nionde klass 2019 varierar. Andelen elever i Borås kommunala skolor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger något under riksgenomsnittet för kommunala skolor och i liknande nivå som 2018. Resultatet för behörighet yrkesprogram i gymnasiet är även de något under riksgenomsnittet och på liknande nivå som 2018. Elevernas meritvärde är något under riksgenomsnittet och på liknande nivå som 2018.

Betygsresultat Öppna jämförelser 2019


Borås kommunala skolor 2019

Genomsnitt alla kommunala skolor i Sverige 2019

Borås kommunala skolor 2018

Genomsnitt alla kommunala skolor i Sverige 2018

Borås kommunala skolor 2017

Genomsnitt alla kommunala skolor i Sverige 2017

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)

69,3

73,4

69,7

73,5

69,5

71,8

Elever i år 9, meritvärde , genomsnitt (17 ämnen)

220,1

224,5

221,9

223,3

212,8

217,7

Elever i år 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

79,9

82,5

80,0

82,7

78,5

80,5

Vad gör Borås Stad för att förbättra de kommunala skolornas resultat?

Resultaten i Borås Stad varierar mellan skolorna. En förklaring är segregationen. Skolverket konstaterar att skillnaderna i resultat mellan elever kopplade till socioekonomiska faktorer, som föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, har ökat i Sverige sedan slutet av 2000-talet (Källa: Skolverket (2018) Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor. Rapport 467länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Skolverket skriver att det kan bero på att skolan blivit sämre på sitt kompensatoriska uppdrag, eller att elevernas förutsättningar, som de har med sig hemifrån, har blivit mer olikartade och gjort det kompensatoriska uppdraget svårare. Borås Stads skolor har inte likvärdiga förutsättningar i elevgrupperna.

Borås Stads skolor arbetar varje dag med att förbättra det kompensatoriska uppdraget för att ge alla elever förutsättningar att klara läroplanens mål utifrån de behov som finns. Förvaltningen har identifierat behov av att utveckla arbetet med språkutvecklande arbetssätt, elevers ökade närvaro samt riktade insatser till enskilda skolor inom exempelvis flickors och pojkars resultat samt likvärdig bedömning och lärmiljöer.

Den enskilda skolans funktion har den största påverkan på elevernas resultat. I skolornas verksamhetsplaner ska det framgå hur man tänker stärka de kritiska passager som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Grundskoleförvaltningen ger förutsättningar för, och stödjer, skolornas arbete för elevernas kunskapsutveckling.

Under 2020 fortsätter arbetet med att förbättra rektorernas förutsättningar samt skolornas förmåga att effektivisera och strukturera det kompensatoriska uppdraget.

Hela resultatet finns på www.oppnajamforelser.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2019-12-09 15.34

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser grundskola

g q n C