Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Öppna jämförelser grundskola

Öppna jämförelser av landets grundskolor är en undersökning som görs av förbundet Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Alla Sveriges 290 kommuner ingår i undersökningen.

Vilka resultat når eleverna i Borås Stads grundskolor?

Resultaten för de elever som gick ur nionde klass 2020 varierar. Andelen elever i Borås kommunala skolor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger något över riksgenomsnittet för kommunala skolor och betydande högre jämfört med 2019. Resultatet för behörighet yrkesprogram i gymnasiet är även de något högre än riksgenomsnittet och betydande högre än 2019. Elevernas meritvärde är något under riksgenomsnittet, men högre jämfört med 2019.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) tar varje år fram ett modellberäknat värde som utgår från socioekonomiska faktorer som till exempel föräldrars utbildningsnivå, kön och eventuell nyinvandring.

Avvikelsen från det modellberäknade värdet för elever i Borås kommunala skolor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och behörighet till yrkesprogram i gymnasiet ligger betydligt över riksgenomsnittet för kommunala skolor och betydande högre jämfört med 2019. Avvikelsen från det modellberäknade värdet meritvärdet är också betydligt över riksgenomsnittet och betydande högre jämfört med 2019. Dessutom ligger meritvärdet för Borås Stads kommunala skolor bland de 25 procent bästa resultaten i Sverige.

Betygsresultat Öppna jämförelser 2020

T‌abell som visar resultaten i år 9 för Borås Stads kommunala skolor 2018, 2019 och 2020 jämfört med genomsnittet för alla kommunala skolor i Sverige.


Borås kommunala skolor 2020

Genomsnitt alla kommunala skolor i Sverige 2020

Borås kommunala skolor 2019

Genomsnitt alla kommunala skolor i Sverige 2019

Borås kommunala skolor 2018

Genomsnitt alla kommunala skolor i Sverige 2018

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)

73,2

72,4

69,3

73,4

69,7

73,5

Elever i år 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen)

223,7

219,6

220,1

224,5

221,9

223,3

Elever i år 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

84,4

83,4

79,9

82,5

80,0

82,7

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde för kommunala skolor (procentenheter)

2,3

0,8

-1,7

1,1

-0,4

1,3

Genomsnittligt meritvärde för elever i år 9, avvikelse från modellberäknat värde (meritpoäng)

3,3

-3,1

-0,2

-2,7

4,2

-2,5

Behörighet till yrkesprogram i år 9, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor (procentenheter)

3,5

1,7

-0,3

1,5

0,7

1,2

Vad gör Borås Stad för att förbättra de kommunala skolornas resultat?

Resultaten i Borås Stad varierar mellan skolorna. En förklaring är segregationen. Skolverket konstaterar att skillnaderna i resultat mellan elever kopplade till socioekonomiska faktorer, som föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, har ökat i Sverige sedan slutet av 2000-talet.
Källa: Skolverket (2018) Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor. Rapport 467 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket skriver att det kan bero på att skolan blivit sämre på sitt kompensatoriska uppdrag, eller att elevernas förutsättningar, som de har med sig hemifrån, har blivit mer olikartade och gjort det kompensatoriska uppdraget svårare. Borås Stads skolor har inte likvärdiga förutsättningar i elevgrupperna.

Trots detta tyder resultaten för avvikelsen från samtliga modellberäknade värden att skolorna lyckats förhållandevis väl med sitt kompensatoriska uppdrag jämfört med riksgenomsnittet. Det riktade statsbidraget för ökad jämlikhet i skolan har främst använts till personalförstärkningar, bland annat för att stärka elevers språkutveckling och för att möta behov av undervisning i mindre grupper.

Borås Stads skolor arbetar varje dag med att förbättra det kompensatoriska uppdraget för att ge alla elever förutsättningar att klara läroplanens mål utifrån de behov som finns. Förvaltningen har identifierat behov av att utveckla arbetet med språkutvecklande arbetssätt, elevers ökade närvaro samt riktade insatser till enskilda skolor inom exempelvis flickors och pojkars resultat samt likvärdig bedömning och läromiljöer.

Den enskilda skolans funktion har den största påverkan på elevernas resultat. I skolornas verksamhetsplaner ska det framgå hur man tänker stärka de kritiska passager som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Grundskoleförvaltningen ger förutsättningar för, och stödjer, skolornas arbete för elevernas kunskapsutveckling.

Under 2021 fortsätter arbetet med att förbättra rektorernas förutsättningar samt skolornas förmåga att effektivisera och strukturera det kompensatoriska uppdraget.

Ta del av hela Sveriges resultat i undersökningen öpppna jämförelser:

www.oppnajamforelser.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser grundskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol