Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Öppna jämförelser grundskola

Öppna jämförelser av landets grundskolor är en undersökning som görs av förbundet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jämförelsen avser samtliga 290 kommuner i landet.

Vilka resultat når eleverna?

Resultatet för skolorna i Borås (kommunala och fristående tillsammans) 2018 ligger något under riksgenomsnittet för elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Samma gäller för behörighet till gymnasieskolan.

Meritvärdet för eleverna i de kommunala skolorna i Borås har ökat kraftigt 2018 i jämförelse med 2017 och det ligger också drygt två poäng över rikssnittet för samtliga skolor.

Även gymnasiebehörigheten har ökat i de kommunala skolorna i Borås jämfört med 2017. Ökningen är 1,5 procentenheter, men resultatet är lägre än rikssnittet.

Betygsresultat Öppna jämförelser 2018

Resultaten avser läsåret 2017-2018

Borås komm- unala skolor 2018

Borås alla skolor 2018*

Medel alla skolor i Sverige 2018

Borås komm- unala skolor 2017

Medel alla skolor i Sverige 2017

Komm- unala skolor 2016

Medel alla skolor i Sverige 2016

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)

69,7

73,1

73,3

69,5

71,4

74,2

76,4

Elever i år 9, meritvärde , genomsnitt (17 ämnen)

221,9

228,9

219,5

212,8

213,6

220,9

220,9

Elever i år 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

80,0

82,9

82,6

78,5

80,3

84,8

86,0

* Avser både kommunala och fristående skolor

Vad gör Borås Stad för att förbättra de kommunala skolornas resultat?

Sedan 1 januari 2017 är alla kommunala grundskolor organiserade under en förvaltning, Grundskoleförvaltningenlänk till annan webbplats. Detta ger bättre förutsättningar för en sammanhållen verksamhet med tydlig styrning och uppföljning, vilket bedöms ge ökade resultat och bättre likvärdigheten mellan skolorna. Stödet till varje rektor har ökat för att hen ska kunna utveckla sin skolas systematiska kvalitetsarbete, bättre leda skolans processer och relationer samt aktivt arbeta med bilden av skolan.

Det har också genomförts ett fokuserat förbättringsarbete inom Grundskoleförvaltningen och i de skolor som fått kritik av Skolinspektionen vid regelbunden tillsyn. Områden med brister har varit trygghet, studiero, stöd till elever och elevhälsoarbete. Bristerna är åtgärdade på alla skolor där tillsynen nu är avslutad.

Grundskoleförvaltningen arbetar även med att förbättra huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, där lämpliga processer och fördjupad analys av resultat är viktigt. Andra satsningar är ledarskapsutbildning för att förbättra ledningens förmåga i sina uppdrag, löneökningar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare samt utveckling av elevhälsans organisation och arbete.

Hela resultatet finns på www.oppnajamforelser.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2019-03-19 09.53

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser grundskola

g q n C