Meny

Meny

Öppna jämförelser grundskola

Öppna jämförelser av landets grundskolor är en undersökning som görs av förbundet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jämförelsen avser samtliga 290 kommuner i landet.

Vilka resultat når eleverna?

Resultatet för skolorna i Borås (kommunala och fristående tillsammans) ligger 2017 något över riksgenomsnittet när det gäller elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Samma gäller meritvärde och behörighet till gymnasieskolan.

Om vi jämför 2017 års resultat för de kommunala skolorna med motsvarande resultat 2016 respektive 2015 ser vi att årets resultat är något lägre. Detsamma gäller genomsnittsresultatet 2017 för samtliga skolor i Sverige.

I Öppna jämförelser räknar SKL bort nyanlända elever som saknar personnummer samt elever som helt saknar betyg. Om dessa räknas med har Borås Stad tvärtom ökat betygsresultaten både vad gäller meritvärde och gymnasiebehörighet, se statistikPDF. Slutsatsen är att vi har blivit bättre på att undervisa nyanlända.

Betygsresultat Öppna jämförelser 2017

Resultaten avser läsåret 2016-2017

Borås komm- unala skolor 2017

Borås alla skolor 2017*

Medel alla skolor i Sverige 2017

Komm- unala skolor 2016

Medel alla skolor i Sverige 2016

Komm- unala skolor 2015

Medel alla skolor i Sverige 2015

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)

69,5

73,5

71,4

74,2

76,4

75,5

75,4

Elever i år 9, meritvärde , genomsnitt (17 ämnen)

212,8

222,3

213,6

220,9

220,9

220,5

217,2

Elever i år 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

78,5

81,9

80,3

84,8

86,0

83,8

84,1

* Avser både kommunala och fristående skolor

Skolinspektionens enkät 2016 i årskurs 5, andel elever som svarat stämmer helt och stämmer ganska bra

Kommunala skolor 2016

Medel alla skolor i Sverige 2016

Jag känner mig trygg i skolan

90,4

90,8

Jag har studiero på lektionerna

72,9

72,4

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

75,1

73,4

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

95,3

93,5

 

Skolinspektionens enkät 2016 i årskurs 9, andel elever som svarat stämmer helt och stämmer ganska bra

Kommunala skolor 2016

Medel alla skolor i Sverige 2016

Jag känner mig trygg i skolan

80,2

83,1

Jag har studiero på lektionerna

54,1

62,4

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

42,8

55,5

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

91,6

91,4

Vad gör Borås Stad för att förbättra de kommunala skolornas resultat?

Under 2017 har vi omfördelat resurser så att skolor i utsatta områden ska kunna förbättra sina resultat. Bland annat har våra förstelärare fördelats så att dessa skolor fått en högre andel. Flera skolor har dessutom fått särskilda personalförstärkningar vad gäller lärare och studiecoacher.

Sedan 1 januari 2017 är alla kommunala grundskolor organiserade under en förvaltning, Grundskoleförvaltningen. Detta för att öka styrningen av, och likvärdigheten mellan, skolorna. Stödet till varje rektor har ökat för att hen ska kunna utveckla sin skolas systematiska kvalitetsarbete, bättre leda skolans processer och relationer samt aktivt kunna arbeta med bilden av skolan. 

Elevernas syn på undervisningen

I årskurs 5 ser vi att resultatet för samtliga frågor i regel ligger i linje med riksgenomsnittet.

För årskurs 9 ligger resultatet i linje med riksgenomsnittet för frågor om upplevd trygghet i skolan och tron på att uppnå kunskapskraven. Vårt resultat för årskurs 9 är sämre än riksgenomsnittet när det gäller studiero och upplevelse av möjligheten att påverka på vilket sätt man ska arbeta med olika skoluppgifter.

Åtgärder utifrån elevernas syn på undervisningen

De skolor som fick dåliga resultat när det gäller studiero i Skolinspektionens enkät och påföljande tillsyn, har under våren 2017 arbetat för att komma till rätta med denna. Nu har Skolinspektionen konstaterat att studierosbristerna har åtgärdats på alla skolor där tillsynen är avslutad.

När det gäller elevinflytandet i undervisningen har de kommunala skolorna i flera år arbetat med Bedömning för lärande (BFL) som syftar till att lärarna formativt planerar undervisningen utifrån elevernas förmågor, behov och önskemål. Kanske behöver lärarna vara än mer tydliga mot eleverna att det är så de ges inflytande över lektionsinnehållet?

Hela resultatet finns på www.oppnajamforelser.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-09-12 15.23

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser grundskola

g q n C