Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grundsärskola

Grundsärskolan tar emot elever som bedöms ha en utvecklingsstörning och inte klarar av kunskapskraven i grundskolans läroplan. Elever inskrivna i särskola får sin undervisning antingen i en särskoleklass eller integrerade i grundskoleklasser.

Det finns två skolor med särskoleklasser i Borås:

Grundsärskolan har två inriktningar

Grundsärskolan följer en egen läroplan och har två inriktningar.

Inriktningen mot ämnen riktar sig till de elever som har möjlighet att fördjupa sig i ämnen. Undervisningen sker i ämnen ganska lika de ämnen som finns i grundskolan men övningsämnena idrott, slöjd och hemkunskap har ett större utrymme.

Den andra inriktningen riktar undervisningen mot ämnesområden och är avsedd för de elever som har större behov av stöd och hjälp. Undervisning sker i fem ämnesområden: kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik, vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet

Undervisningen inom de båda inriktningarna är anpassad både individuellt och i grupp. I samband med att en elev blir mottagen till grundsärskolan görs bedömningen om eleven har möjlighet att följa inriktningen ämnen eller ämnesområden.

Placering av elever i de olika verksamheterna sker i samråd med föräldrar och med stor omsorg och noggrannhet. Hänsyn tas bland annat till elevens möjlighet till kunskapsinhämtning, sociala förmågor och övriga eventuella funktionsnedsättningar förutom utvecklingsstörningen.

För att bli mottagen i grundsärskola

Om personal på förskola eller grundskola märker att eleven har inlärningssvårigheter och inte kommer kunna nå grundskolans kunskapskrav kontaktas vårdnadshavaren. Skolan upprättar åtgärdsprogram och eventuellt särskilt stöd sätts in. Når eleven inte målen, trots särskilt stöd och extra anpassningar har rektor ansvar att inleda ytterligare utredningar av eleven för att bedöma elevens stödbehov. Rektor ska se till att nödvändiga utredningar görs skyndsamt. Rektor är också ansvarig för att alla nödvändiga dokument skrivs och skickas till Grundskoleförvaltningen som fattar beslut om eventuellt mottagande i grundsärskola.

Beslut om mottagande i särskolan föregås av fyra olika utredningar:

  • Pedagogisk utredning. Genomförs av den specialpedagog eller lärare som kan ge den bästa bilden och syftar till att klargöra om barnet har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål.

  • Social utredning. Genomförs normalt av skolans kurator och syftet är att visa om barnets svårigheter kan ha orsaker utanför skolan.

  • Medicinsk utredning. Genomförs av läkare. Utredningen ska ge en bild av barnets hälsa och bör så långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter.

  • Psykologisk utredning. Genomförs av skolpsykologen och ska avgöra om barnet har en utvecklingsstörning.

Om utredningarna visar att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp får vårdnadshavaren information av ansvarig på Grundskoleförvaltningen om:

  • hur eleven kan fullfölja sin skolplikt i grundsärskolan eller som individintegrerad elev i en grundskoleklass.

Om du vill veta mer

Har du frågor som berör vår verksamhet i Borås är du välkommen att kontakta oss.

Skolverkets information om grundsärskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grundsärskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol