Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vård och omsorg Flex

Grundkurser VO-FLEX, 950+300 gymnasiepoäng

Grundkurserna motsvarar 40 veckors studier på heltid.

Efter att du har läst grundkurserna läser du fördjupningskurser på 950 gymnasiepoäng. Därefter läser du 300 poäng fördjupningskurser. Här har du möjlighet att välja kurser som du är intresserad av.
För att få gå fördjupningskurser måste du vara godkänd i vissa grundkurser.

Denna utbildning ingår inte i BoråsRegionens samarbete.

Detta är en utbildning för dig som vill bli undersköterska eller på annat sätt jobba inom vården. Du är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg.
Utbildningen leder till en beredskap för att möta, vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov. Inom vård och omsorg kommer det att vara ett stort behov av personal de närmaste åren.

Studieform - Flex

Flex innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare.
Den här formen passar dig som har god studie- och datorvana och tänk på att du behöver ha tillgång till en dator eller läsplatta.
Utbildningen är upplagd med en obligatorisk träff vid utbildningsstart på skolan.
Det kommer att vara regelbundna obligatoriska handledningsträffar via webben eller fysiskt möte minst en gång per vecka.
Dessutom kan du boka handledningstillfälle via webb eller på plats i skolan.
Individuella obligatoriska slutseminarium sista veckan sker via webb eller på skolan.

Flexutbildningen har ersatt utbildningsformen Närdistans.

Grundkurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Grundkurser, totalt


950

Fördjupningskurser (fritt val)


300

Du behöver läsa gymnasiearbete Vård och omsorgsprogrammet, 100 poäng, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng och Samhällskunskap 1a1, 50 poäng för att få dipolm från Vård och omsorgscollege.
Efter utbildningen

Efter din utbildning kan du arbeta som undersköterska, vårdare, skötare, stödassistent eller personlig assistent.
För att kunna få fast anställning och diplom från Vård och omsorgscollege behöver du ha läst 1500 gymnasiepoäng.

Övrig information

Ansökan

Du gör dina ansökan via vår webbansökan i Alvislänk till annan webbplats. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan. Vård och omsorg söker du i din hemkommun.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk.

Kurslitteratur

Meddelas vid utbildningens start.
Eventuella resekostnader står eleven själv för.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du betalar även för dina eventuella resekostnader.

Studieekonomi

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), telefon 0771-276 000 eller www.csn.selänk till annan webbplats

Betyg

Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

För ytterligare information om utbildningen och utbildningsstarter

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare
Vuxenutbildningen Borås, vux.syv@boras.se, 033-35 81 20 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-17 15.54

Ändrad av:

Dela sidan: Vård och omsorg Flex

g q n C

p

Kontakt