Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-01-10
  Sammanträdet hölls: 2020-01-09
  Protokollet justerades: 2020-01-09
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-01-02
  Sammanträdet hölls: 2019-12-19
  Protokollet justerades: 2020-01-02
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-12-18
  Sammanträdet hölls: 2019-12-16
  Protokollet justerades: 2019-12-17
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-12-16
  Sammanträdet hölls: 2019-12-12
  Protokollet justerades: 2019-12-16
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-12-02
  Sammanträdet hölls: 2019-11-28
  Protokollet justerades: 2019-12-02
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-22
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades: 2019-11-21
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den: 2020-01-17
  KRONHJORTEN 1, Engelbrektsgatan 72A, 72B, 74A, 74B
  Bygglov för ändrad användning av kontor/lokal till bostadslägenheter. Åtgärden avser fastighet inom område som saknar detaljplan.
  Läs hela kungörelsen om Kronhjorten 1 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristineberg Centrum Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Syftet är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, centrumfunkt...
  Lämna synpunkt senast: 2020-01-27
  Mer om: Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristineberg Centrum
 • Samråd om:
  Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan)
  Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar just nu med en ny detaljplan, som finns ute på samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnat...
  Lämna synpunkt senast: 2020-02-21
  Mer om: Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan)
 • Granskning om:
  Hulta, Klippingen 7 m.fl.
  Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planomr...
  Lämna synpunkt senast: 2020-01-08
  Mer om: Hulta, Klippingen 7 m.fl.
 • Antagande om:
  Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som används för rekreation och badresors aktiviteter. Under planens genomförande ...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)
 • Antagande om:
  Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med fler - Räfseryd Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är beläget...
  Lämna synpunkt senast: 2019-03-12
  Mer om: Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med fler - Räfseryd
 • Antagande om:
  Nedre Norrmalm, Hamstern 1 Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä­der har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbos­täd...
  Lämna synpunkt senast: 2019-07-03
  Mer om: Nedre Norrmalm, Hamstern 1
 • Antagande om:
  Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan. P...
  Lämna synpunkt senast: 2019-09-01
  Mer om: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
 • Antagande om:
  Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. - Brämhultshöjd
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintl...
  Lämna synpunkt senast: 2019-10-11
  Mer om: Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. - Brämhultshöjd

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2020-01-10
  Sammanträdet hölls: 2020-01-09
  Protokollet justerades: 2020-01-09
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2020-01-02
  Sammanträdet hölls: 2019-12-19
  Protokollet justerades: 2020-01-02
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-12-18
  Sammanträdet hölls: 2019-12-16
  Protokollet justerades: 2019-12-17
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-12-16
  Sammanträdet hölls: 2019-12-12
  Protokollet justerades: 2019-12-16
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-12-02
  Sammanträdet hölls: 2019-11-28
  Protokollet justerades: 2019-12-02
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-22
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades: 2019-11-21
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den: 2020-01-17
  KRONHJORTEN 1, Engelbrektsgatan 72A, 72B, 74A, 74B
  Bygglov för ändrad användning av kontor/lokal till bostadslägenheter. Åtgärden avser fastighet inom område som saknar detaljplan.
  Läs hela kungörelsen om Kronhjorten 1 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.