Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-12-04
  Sammanträdet hölls: 2019-11-28
  Protokollet justerades: 2019-12-04
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-12-04
  Sammanträdet hölls: 2019-11-26
  Protokollet justerades: 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2019-12-04
  Sammanträdet hölls: 2019-12-02
  Protokollet justerades: 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet,
  Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokollet för nedladdninglänk till annan webbplats


 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-12-04
  Sammanträdet hölls: 2019-11-25
  Protokollet justerades: 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-12-03
  Sammanträdet hölls: 2019-11-26
  Protokollet justerades: 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-12-03
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades : 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås.
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-12-03
  Sammanträdet hölls: 2019-11-26
  Protokollet justerades: 2019-12-02
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-12-03
  Sammanträdet hölls: 2019-11-26
  Protokollet justerades: 2019-12-02
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-12-02
  Sammanträdet hölls: 2019-11-28
  Protokollet justerades: 2019-12-02
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-11-27
  Sammanträdet hölls: 2019-11-25
  Protokollet justerades: 2019-11-26
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-22
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades: 2019-11-21
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-22
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades: 2019-11-21
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-20
  Sammanträdet hölls: 2019-11-18
  Protokollet justerades: 2019-11-20
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-11-20
  Sammanträdet hölls: 2019-11-11
  Protokollet justerades: 2019-11-20
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2019-11-20
  Sammanträdet hölls: 2019-11-14
  Protokollet justerades: 2019-11-19
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2019-11-20
  Sammanträdet hölls: 2019-11-11
  Protokollet justerades: 2019-11-20
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet,
  Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokollet för nedladdning


 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-11-19
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades: 2019-11-19
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-11-11
  Sammanträdet hölls: 2019-11-05
  Protokollet justerades: 2019-11-08
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Lundaskog, Viared 7:3
  Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-17 i beslut §413 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för en ny mottagningstation.Begäran grundar sig på att fastighetsägaren kom in med en ansökan som avser avstyckni...
  Lämna synpunkt senast: 2019-11-27
  Mer om: Lundaskog, Viared 7:3
 • Granskning om:
  Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.

  Begäran grundar sig på att Grundskolenämnden h...

  Lämna synpunkt senast: 2019-12-11
  Mer om: Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan
 • Granskning om:
  Hulta, Klippingen 7 m.fl.
  Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planomr...
  Lämna synpunkt senast: 2020-01-08
  Mer om: Hulta, Klippingen 7 m.fl.
 • Antagande om:
  Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som används för rekreation och badresors aktiviteter. Under planens genomförande ...
  Lämna synpunkt senast: 2019-06-13
  Mer om: Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)
 • Antagande om:
  Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan. P...
  Lämna synpunkt senast: 2019-09-01
  Mer om: Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
 • Antagande om:
  Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för bevarande av dessa områden. Planprogrammet syftar...
  Lämna synpunkt senast: 2019-10-11
  Mer om: Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1
 • Antagande om:
  Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. - Brämhultshöjd
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintl...
  Lämna synpunkt senast: 2019-10-11
  Mer om: Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. - Brämhultshöjd

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2019-12-04
  Sammanträdet hölls: 2019-11-28
  Protokollet justerades: 2019-12-04
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den: 2019-12-04
  Sammanträdet hölls: 2019-11-26
  Protokollet justerades: 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2019-12-04
  Sammanträdet hölls: 2019-12-02
  Protokollet justerades: 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet,
  Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokollet för nedladdninglänk till annan webbplats


 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-12-04
  Sammanträdet hölls: 2019-11-25
  Protokollet justerades: 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2019-12-03
  Sammanträdet hölls: 2019-11-26
  Protokollet justerades: 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Valnämnden

  Anslaget den: 2019-12-03
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades : 2019-12-03
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås.
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den: 2019-12-03
  Sammanträdet hölls: 2019-11-26
  Protokollet justerades: 2019-12-02
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den: 2019-12-03
  Sammanträdet hölls: 2019-11-26
  Protokollet justerades: 2019-12-02
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-12-02
  Sammanträdet hölls: 2019-11-28
  Protokollet justerades: 2019-12-02
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-11-27
  Sammanträdet hölls: 2019-11-25
  Protokollet justerades: 2019-11-26
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-22
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades: 2019-11-21
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-22
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades: 2019-11-21
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-11-20
  Sammanträdet hölls: 2019-11-18
  Protokollet justerades: 2019-11-20
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-11-20
  Sammanträdet hölls: 2019-11-11
  Protokollet justerades: 2019-11-20
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2019-11-20
  Sammanträdet hölls: 2019-11-14
  Protokollet justerades: 2019-11-19
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2019-11-20
  Sammanträdet hölls: 2019-11-11
  Protokollet justerades: 2019-11-20
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet,
  Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokollet för nedladdning


 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-11-19
  Sammanträdet hölls: 2019-11-19
  Protokollet justerades: 2019-11-19
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-11-11
  Sammanträdet hölls: 2019-11-05
  Protokollet justerades: 2019-11-08
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.